You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmanul European invită părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la ancheta din proprie iniţiativă în legătură cu punerea în aplicare de către Frontex a obligaţiilor sale privind drepturile fundamentale

Context

În conformitate cu articolul 228 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Ombudsmanul European este împuternicit să efectueze anchete din proprie iniţiativă în legătură cu posibile cazuri de administrare defectuoasă în cadrul activităţilor instituţiilor, organismelor, birourilor sau agenţiilor Uniunii.

La 6 martie 2012, Ombudsmanul a iniţiat o anchetă din proprie iniţiativă în legătură cu punerea în aplicare de către Frontex a obligaţiilor sale privind drepturile fundamentale.

În scrisoarea sa de iniţiere a anchetei, în care solicita avizul Frontex, Ombudsmanul remarca faptul că a avut loc o modificare a cadrului juridic în care Frontex îşi desfăşoară activitatea. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a dobândit caracter juridic obligatoriu pentru Frontex. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 („regulamentul”)[1], adoptat în octombrie 2011, prevede obligaţii suplimentare ale Frontex în ceea ce priveşte drepturile fundamentale.

Având în vedere noul cadru juridic şi interesul sporit al societăţii civile în ceea ce priveşte gestionarea de către UE a frontierelor externe, inclusiv dimensiunea legată de drepturile fundamentale, Ombudsmanul a considerat că este util să încerce să clarifice, prin intermediul unei anchete din proprie iniţiativă, punerea în aplicare de către Frontex a obligaţiilor susmenţionate. În acest sens, Ombudsmanul a adresat agenţiei Frontex o serie de întrebări specifice. Aceste întrebări se referă, de exemplu, la adoptarea de către Frontex a unei Strategii privind drepturile fundamentale şi la numirea unui ofiţer pentru drepturile fundamentale.

La 17 mai 2012, Frontex a prezentat Ombudsmanului avizul său.

Rezumatul avizului

Avizul Frontex include o scurtă scrisoare din partea directorului executiv al Frontex şi şase anexe. În această scrisoare, directorul precizează, pe scurt, că începând din 2010 şi cu mult timp înainte de adoptarea regulamentului, Frontex a dezvoltat o Strategie privind drepturile fundamentale şi un plan de acţiune asociat, a comandat un studiu extern privind etica şi securitatea la frontiere şi a elaborat un Cod de conduită obligatoriu pentru personal şi agenţii invitaţi care participă la activităţile Frontex. Având în vedere că regulamentul prevede înfiinţarea anumitor mecanisme suplimentare care să asigure respectarea integrală a drepturilor fundamentale de către Frontex, agenţia desfăşoară activităţi în acest sens încă de la finalul anului trecut. Prin urmare, postul vacant de ofiţer pentru drepturile fundamentale este publicat în prezent pe site‑ul Frontex, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor va expira în curând. În plus, în viitorul apropiat, Frontex va transmite invitaţii în ceea ce priveşte potenţialii membri ai Forumului consultativ, care are ca scop oferirea de asistenţă directorului executiv al Frontex şi Consiliului de administraţie în materie de drepturi fundamentale. De asemenea, o „Procedură privind operaţiunile standard pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale în operaţiunile comune şi proiectele pilot” dezvoltată de Frontex a fost deja elaborată şi va fi aprobată în scurt timp. Frontex a oferit detalii suplimentare cu privire la instituirea mecanismelor susmenţionate în anexele la scrisoarea directorului executiv după cum urmează: anexa 1 „Răspuns la întrebări specifice ale Ombudsmanului adresate în scrisoarea sa de iniţiere a anchetei din proprie iniţiativă” (această scrisoare poate fi consultată pe site-ul Ombudsmanului…); anexa 2 „Strategia Frontex privind drepturile fundamentale”; anexa 3 „Planul de acţiune Frontex privind drepturile fundamentale”; anexa 4 „Codul de conduită Frontex”; anexa 5 „Comunicat oficial de presă al Frontex privind ofiţerul pentru drepturile fundamentale şi Forumul consultativ”; anexa 6 „Notificare de post vacant pentru funcţia de ofiţer pentru drepturile fundamentale în cadrul Frontex”.

Publicarea avizului Frontex şi invitaţia de a prezenta observaţii

Având în vedere interesul societăţii civile în ceea ce priveşte ancheta sa, Ombudsmanul consideră că este adecvat şi util să publice avizul Frontex pe site-ul său.[2]

Ombudsmanul realizează că ancheta sa ridică o serie de probleme tehnice care sunt abordate în mod destul de detaliat în avizul Frontex. El cunoaşte, de asemenea, extrem de bine interesul specific manifestat de organizaţiile active în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale în ceea ce priveşte ancheta sa. În această situaţie, Ombudsmanul invită părţile interesate, în special ONG-urile şi alte organizaţii specializate în domeniul vizat de această anchetă, să prezinte observaţii cu privire la avizul Frontex. Acest document este în prezent disponibil doar în versiunea originală, adică în limba engleză. În cazul în care o parte interesată solicită acest lucru, Ombudsmanul va pregăti şi va pune la dispoziţie o traducere în alte limbi ale UE. Contribuţiile părţilor interesate pot fi trimise, desigur, în oricare dintre limbile menţionate la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Contribuţiile primite vor fi puse la dispoziţia Frontex şi, la cerere, părţilor terţe interesate.

Asemeni tuturor instituţiilor UE, Ombudsmanul trebuie să îşi desfăşoare activitatea în mod cât mai deschis posibil, iar mandatul său încurajează transparenţa. În cazul în care părţile interesate care prezintă observaţii consideră că numele lor nu ar trebui să fie făcute publice şi/sau observaţiile lor nu ar trebui să fie puse la dispoziţia publicului, li se solicită să declare acest lucru şi să explice motivul în momentul trimiterii observaţiilor.

Care este scopul Ombudsmanului

Ancheta de faţă se referă la punerea în aplicare de către Frontex a obligaţiilor sale privind drepturile fundamentale. Ombudsmanul aşteaptă, aşadar, cu deosebit interes, să primească feedback de la părţile interesate, precum ONG-urile şi alte organizaţii specializate în domeniile vizate de această anchetă, în ceea ce priveşte răspunsurile Frontex la întrebările care i-au fost adresate.

Prezenta anchetă nu are rolul de a examina şi soluţiona cazuri individuale care implică obligaţiile Frontex privind drepturile fundamentale. Astfel de cazuri pot fi, bineînţeles, trimise Ombudsmanului prin plângeri individuale. Un formular de plângere care poate fi utilizat în acest sens este disponibil pe acest site.

Cum vă puteţi prezenta observaţiile

Observaţiile trebuie să fie trimise Ombudsmanului până la 30 septembrie 2012.


[1] Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, JO 2011 L 304, p. 1.

[2] Anexa 4 la aviz conţine date cu caracter personal, precum numele anumitor funcţionari Frontex. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, astfel cum a fost interpretat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal menţionate anterior au fost suprimate, cu excepţia numelui directorului executiv al Frontex.