You have a complaint against
an EU institution or body?

Eiropas Ombuds uzsāk sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Komisijas ekspertu grupu sastāvu

Priekšvēsture

2013. gada 19. decembrī ombude slēdza izmeklēšanu saistībā ar sūdzību 1682/2010/BEH, kurā cita starpā pievērsās jautājumam par Komisijas ekspertu grupu līdzsvarotu sastāvu[1]. No ombudes veiktās izmeklēšanas rezultātiem, pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumiem un Komisijas un atsevišķu Eiropas Parlamenta deputātu neoficiālām sarunām par ekspertu grupām secināms, ka šajā jomā ir gūti zināmi panākumi. Tomēr iepriekš minētā informācija arī liecina par joprojām pastāvošām problēmām līdzsvarota sastāva veidošanā, un jo īpaši paustas bažas par ekspertu grupām, kas izveidotas kopš 2012. gada septembra.

Lēmums uzsākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas

Ombude saskaņā ar savu apņemšanos uzraudzīt situāciju attiecīgajā jautājumā nolēma sākt izmeklēšanu pēc pašas iniciatīvas par Komisijas ekspertu grupu sastāvu.

Izmeklēšanas pēc savas iniciatīvas mērķis un uzdevumi

Pašreizējā izmeklēšana pēc savas iniciatīvas tiek veikta par Komisijas ekspertu grupu sastāvu, taču tajā nevērtē šo grupu darbības rezultātus.

Kaut arī izmeklēšanā pēc savas iniciatīvas visvairāk uzmanības paredzēts pievērst šobrīd aktīvām Komisijas ekspertu grupām, kas izveidotas, sākot ar 2012. gada septembri, tas nekavēs ombudi analizēt agrāk izveidotu grupu sastāvu, ja viņa to uzskatītu par pamatotu.

Izmeklēšana pēc savas iniciatīvas attiecas uz sistēmiskiem jautājumiem. Tāpēc ar to nav paredzēts risināt individuālus gadījumus, piemēram, par konkrētas pilsoniskās organizācijas neuzņemšanu Komisijas ekspertu grupā. Protams, Ombudam var iesniegt individuālas sūdzības par šādiem gadījumiem.

Izmeklēšana pēc savas iniciatīvas tiek veikta, lai veicinātu un atbalstītu centienus nodrošināt Komisijas ekspertu grupu līdzsvarotāku sastāvu.

Komisija 2013. gada decembrī izveidoja jaunu regulējumu pilsoniskajam dialogam kopējās lauksaimniecības politikas jautājumos (Komisijas Lēmums 2013/767/ES). Tā kā, pamatojoties uz šo regulējumu, patlaban notiek dalībnieku atlase 14 pilsoniskā dialoga grupām Komisijas Lauksaimniecības ĢD vadībā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai ombude sevišķi rūpīgi uzraudzītu atlases procesu. Tādēļ ombude ir nolēmusi sākt atsevišķu vienlaicīgu izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas (OI/7/2014/BEH) par Lauksaimniecības ĢD vadīto pilsoniskā dialoga grupu līdzsvarotu sastāvu. Līdz ar to uz minētajām grupām neattiecas patlaban veiktā izmeklēšana pēc ombudes iniciatīvas.

Sabiedriskā apspriešana — aicinājums sniegt komentārus

Lai visām jautājumā ieinteresētajām personām dotu iespēju paust savu viedokli un tādējādi ļautu ombudei ņemt vērā šos uzskatus, ombude ir nolēmusi sākt sabiedrisku apspriešanu, kas būs pirmais pasākums izmeklēšanā pēc savas iniciatīvas. Iepazīšanās ar ieinteresēto personu viedokļiem ļaus ombudei pilnveidot izmeklēšanu, lai pievērstu uzmanību faktiskajām problēmām, ar ko tieši saskaras ieinteresētās personas, un pēc tam šajā jautājumā vērsties Komisijā.

 Sabiedriskā apspriešana notiks visās 24 ES oficiālajās valodās.

Ko ombude vēlas noskaidrot?

Pamatojoties uz jautājumiem, ko ombude risināja saistībā ar sūdzību 1682/2010/BEH, un izmantojot informāciju, kura gūta no pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumiem un Komisijas un atsevišķu EP deputātu neoficiālajām sarunām par ekspertu grupām, ombude aicina visas šajā jautājumā ieinteresētās personas iesniegt komentārus par turpmāk norādītājiem jautājumiem.

1. Kurās Komisijas ekspertu grupās, jūsuprāt, nav līdzsvaroti pārstāvētas attiecīgās specializēto zināšanu jomas un trūkst intereses minēto jomu ekspertu līdzdalības nodrošināšanā? Kas, jūsuprāt, ir šo Komisijas ekspertu grupu nelīdzsvarotā sastāva būtiskākais cēlonis?

2. Komisijas horizontālie noteikumi par ekspertu grupām ļauj Komisijai tajās iecelt individuālus ekspertus, kas darbojas privātpersonu statusā. Saskaņā ar jūsu pieredzi, vai šī iespēja raisa bažas attiecībā uz ekspertu grupu līdzsvarotu sastāvu un/vai interešu konfliktiem?

3. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējais pārredzamības līmenis attiecībā uz Komisijas ekspertu grupu sastāvu, jo īpaši, izmantojot Komisijas ekspertu grupu un līdzīgu struktūru reģistru, ir pietiekams? Konkrētāk, vai Komisijas sniegtā informācija ļauj jums novērtēt, kādas intereses pārstāv Komisijas ekspertu grupu dalībnieki? Ja nē, kas, jūsuprāt, būtu jāuzlabo? Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējais pārredzamības līmenis attiecībā uz ekspertu grupu darbu — jo īpaši saistībā ar darba kārtību un protokolu publicēšanu — ir pietiekams?

4. Kas attiecas uz Komisijas publicētajiem uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus dalībai ekspertu grupā, vai jūs uzskatāt, ka šajos uzaicinājumos ir paredzēti atlases kritēriji, kuros pietiekami ņem vērā to, ka ekspertu grupu sastāvam ir jābūt līdzsvarotam? Ja nē, kas, jūsuprāt, būtu jāuzlabo? Vai, jūsuprāt, Komisija nolūkā veicināt pieteikumu iesniegšanu varētu darīt vairāk, lai uzlabotu informētību par šiem uzaicinājumiem? Ja jā, kādus konkrētus pasākumus tā varētu veikt šajā saistībā?

5. Vai jums ir pieredze attiecībā uz pieteikšanos dalībai Komisijas ekspertu grupā? Ja jā, vai pieteikšanās procesā jūs saskārāties ar problēmām? Ja nē, vai jums ir zināmas problēmas, ar ko šajā saistībā saskārušās pilsoniskās sabiedrības organizācijas? Pamatojoties uz jūsu pieredzi, vai ar līdzdalību saistītās izmaksas/ visaptverošu kompensācijas shēmu trūkums neattur pilsoniskās sabiedrības organizācijas no pieteikšanās dalībai ekspertu grupās?

6. Lūdzu, dariet mums zināmu savu viedokli par to, ar kādiem pasākumiem varētu veicināt Komisijas ekspertu grupu sastāva līdzsvarotību.

7. Vai jums ir vēl kādi komentāri?

Kā iesniegt komentāru?

Komentārus jānosūta ombudei līdz 2014. gada 31. augustam.

Pa pastu: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

pa faksu: +33 (0)3 88 17 90 62;

pa e-pastu: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces.

Komentārus var iesniegt jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām.

Ombude plāno atbildējušo personu komentārus pārsūtīt Komisijai un var nolemt tos publicēt tiešsaistē. Komentāru sniedzējiem, kas uzskata, ka viņu vārdi nebūtu jāpublicē un/vai komentāri nebūtu jādara publiski pieejami, vajadzētu to norādīt un pamatot. Šādā gadījumā komentāru sniedzēji tiek aicināti iesniegt nekonfidenciālu kopsavilkumu, kas tiks pārsūtīts Komisijai un ko, iespējams, publicēs Ombuda tīmekļa vietnē.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark