You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas ombuds aicina ieinteresētās personas iesniegt apsvērumus saistībā ar izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas par to, kā Frontex pilda savas saistības pamattiesību jomā

Pamatinformācija

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. pantu Eiropas ombuds ir pilnvarots veikt izmeklēšanu pēc pašas iniciatīvas saistībā ar iespējamām kļūdām pārvaldē Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru darbā.

 2012. gada 6. martā ombuds pēc paša iniciatīvas sāka izmeklēšanu par to, kā Frontex pilda savas saistības pamattiesību jomā.

Vēstulē par izmeklēšanas sākšanu, kurā aģentūra Frontex tika lūgta sniegt atzinumu, ombuds norādīja, ka tiesiskais pamats, kas nosaka Frontex darbību, ir mainījies. Tādējādi, 2009. gada 1. decembrī stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ES Pamattiesību harta kļuva Frontex juridiski saistoša. Turklāt 2011. gada oktobrī pieņemtajā Regulā (ES) Nr. 1168/2011 (turpmāk „regula”)[1] attiecībā uz pamattiesībām ir noteiktas papildu saistības, kas ir obligātas Frontex.

Ņemot vērā jauno tiesisko pamatu un lielo interesi, ko pilsoniskā sabiedrība izrāda par ES ārējo robežu pārvaldību, tostarp attiecībā uz tās pamattiesību dimensiju, ombuds uzskata, ka ir lietderīgi mēģināt precizēt to, kā Frontex pilda iepriekš minētās saistības, veicot izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas. Šajā saistībā viņš uzdeva Frontex vairākus konkrētus jautājumus. Šie jautājumi ietvēra, piemēram, to, vai Frontex ir pieņēmusi Pamattiesību stratēģiju un iecēlusi par pamattiesībām atbildīgo amatpersonu.

Frontex savu atzinumu ombudam iesniedza 2012. gada 17. maijā.

Atzinuma kopsavilkums

Frontex atzinumā ir ietverta īsa vēstule no Frontex izpilddirektora un seši pielikumi. Savā vēstulē direktors rezumē, ka kopš 2010. gada un krietnu laiku pirms regulas pieņemšanas Frontex ir izstrādājusi Pamattiesību stratēģiju un ar to saistītu Rīcības plānu, uzdevusi veikt ārēju pētījumu par ētiku un robežu drošību un izstrādājusi Rīcības kodeksu, kas ir saistošs personālam un pieaicinātajām amatpersonām, kuras iesaistītas Frontex veiktajās operācijās. Tā kā regulā ir uzdots izveidot vairākus papildu mehānismus, lai nodrošinātu, ka Frontex pilnībā ievēro pamattiesības, aģentūra ir strādājusi pie šiem jautājumiem kopš pagājušā gada beigām. Tā rezultātā Frontex tīmekļa vietnē pašreiz ir izsludināta vakance — par pamattiesībām atbildīgās amatpersonas amats, un drīzumā beigsies pieteikšanās termiņš. Turklāt tuvākajā nākotnē Frontex izsūtīs uzaicinājumus iespējamajiem Konsultatīvā foruma dalībniekiem; šā foruma mērķis ir sniegt palīdzību Frontex izpilddirektoram un valdei pamattiesību jautājumos. Turklāt ir jau izstrādāta Frontex „Standarta operāciju procedūra ar mērķi nodrošināt pamattiesību ievērošanu kopīgajās operācijās un izmēģinājuma projektos”, un drīzumā tā tiks apstiprināta. Frontex iesniedza papildu informāciju par iepriekš minēto mehānismu izveidi šādos izpilddirektora vēstulei pievienotajos pielikumos: 1. pielikums „Atbilde uz konkrētiem ombuda jautājumiem, kas tika uzdoti vēstulē par izmeklēšanas uzsākšanu pēc paša iniciatīvas” (šīs vēstules teksts pieejams ombuda tīmekļa vietnē); 2. pielikums „Frontex Pamattiesību stratēģija”; 3. pielikums „Frontex Pamattiesību rīcības plāns”; 4. pielikums „Frontex Rīcības kodekss”; 5. pielikums „Frontex oficiālais paziņojums presei par pamattiesību amatpersonu un Konsultatīvo forumu”; 6. pielikums „Paziņojums par vakanci uz Frontex pamattiesību amatpersonas amatu”.

Frontex atzinuma publicēšana un aicinājums iesniegt piezīmes

Ņemot vērā interesi, ko saistībā ar ombuda izmeklēšanu izrādīja pilsoniskā sabiedrība, ombuds uzskata, ka ir pareizi un lietderīgi darīt Frontex atzinumu pieejamu ombuda tīmekļa vietnē[2].

Ombuds apzinās, ka šī izmeklēšana rada vairākas tehniska rakstura problēmas, kuras daļēji apskatītas Frontex atzinumā. Turklāt viņš pilnībā apzinās īpašo interesi, ko saistībā ar šo izmeklēšanu izrāda pamattiesību aizsardzības jomā darbojošās organizācijas. Ņemot vērā šos apstākļus, ombuds aicina ieinteresētās personas un jo īpaši NVO un citas organizācijas, kas specializējušās jomā, kuru aptver šī izmeklēšana, izteikt apsvērumus par Frontex atzinumu. Pašreiz šis dokuments ir pieejams vienīgi oriģināla versijā, t. i., angļu valodā. Ja kāda ieinteresētā persona to pieprasīs, ombuds sagatavos un nosūtīs tā tulkojumu citās ES valodās. Ieinteresētās personas savus apsvērumus, protams, var iesniegt jebkurā no Līguma par Eiropas Savienību 55. panta 1. punktā minētajām valodām.

Saņemtie apsvērumi būs pieejami Frontex un pēc pieprasījuma — ieinteresētām trešām personām.

Tāpat kā visām pārējām ES iestādēm ombudam ir jāstrādā pēc iespējas atklāti, un tā pamatuzdevums ir veicināt pārredzamību. Ja ieinteresētās personas, kas iesniedz apsvērumus, uzskata, ka to vārdus nevajadzētu publicēt un/vai to komentāri nebūtu jādara publiski pieejami, tām, iesniedzot apsvērumus, tas jānorāda un jāpaskaidro iemesls.

Ko ombuds vēlas panākt

Šī izmeklēšana attiecas uz to, kā Frontex pilda savas saistības pamattiesību jomā, tādēļ ombuds ir ļoti ieinteresēts saņemt atsauksmes par Frontex atbildēm uz ombuda jautājumiem no tādām ieinteresētajām personām kā NVO un citām organizācijām, kuras specializējušās jomās, ko aptver šī izmeklēšana.

Šīs izmeklēšanas mērķis nav izskatīt un risināt atsevišķus gadījumus, kas attiecas uz Frontex saistībām pamattiesību jomā. Par šādiem gadījumiem, protams, var ziņot ombudam, iesniedzot individuālu sūdzību. Sūdzības veidlapa, ko var izmantot šim nolūkam, ir pieejama ombuda tīmekļa vietnē.

Apsvērumu iesniegšana

Apsvērumi jānosūta ombudam līdz 2012. gada 30. septembrim:


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 304, 2011., 1. lpp.).

[2] Atzinuma 4. pielikumā ir iekļauti personas dati, piemēram, dažu Frontex amatpersonu vārdi. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā tas interpretēts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, un Regulas Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 5. pantu iepriekš minētie personas dati tika izlaisti, izņemot Frontex izpilddirektora vārdu.