You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman felhívja az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket az ombudsmannak a Frontex alapjogi kötelezettségeinek végrehajtásáról szóló, saját kezdeményezésre indított vizsgálatáról

Háttér

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikke értelmében az európai ombudsman jogosult saját kezdeményezésre indított vizsgálatot folytatni az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok tevékenysége során felmerülő esetleges hivatali visszásságokkal kapcsolatban.

2012. március 6-án az ombudsman saját kezdeményezésre indított vizsgálatot indított a Frontex (az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség) alapjogi kötelezettségeinek végrehajtásáról.

A Frontexet véleményadásra felszólító nyitó levelében az ombudsman megjegyezte, hogy a Frontex működését szabályozó jogi keret megváltozott. Így a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével az Unió Alapjogi Chartája a Frontexre is jogilag kötelező erővel bír. Ezenfelül a 2011 októberében elfogadott 1168/2011/EU rendelet („a rendelet”)[1] a Frontexre vonatkozóan további alapjogi kötelezettségeket ír elő.

Az új jogi keret fényében és a civil társadalom által az Unió külső határainak igazgatása, többek között annak alapjogi vetülete iránt mutatott nagy érdeklődésére tekintettel az ombudsman véleménye szerint a fent említett kötelezettségek Frontex általi végrehajtása kapcsán hasznos lenne egyértelműségre törekedni egy saját kezdeményezésre indított vizsgálat útján. E célból az ombudsman számos konkrét kérdést intézett a Frontexhez. Ezek a kérdések többek között a Frontex alapjogi stratégiájának elfogadásával és az alapjogi tisztviselő kinevezésével kapcsolatosak.

A Frontex 2012. május 17-én nyújtotta át véleményét az ombudsmannak.

A vélemény összefoglalója

A Frontex véleménye a Frontex ügyvezető igazgatójának rövid leveléből és hat mellékletből áll. Összefoglalva, levelében az igazgató kifejti, hogy 2010 óta, illetve már jóval a rendelet elfogadása előtt a Frontex alapjogi stratégiát és ahhoz kapcsolódó cselekvési tervet készített, megrendelt egy etikai kérdésekről és a határbiztonságról szóló külső tanulmányt, valamint kötelező erővel rendelkező magatartási kódexet készített a Frontex tevékenységeiben részt vevő személyzet és a kiküldött határőrök számára. Mivel az alapjogok Frontex általi teljes körű tiszteletben tartása érdekében a rendelet számos további mechanizmus kialakítására ad felhatalmazást, az ügynökség az előző év vége óta ezeken a kérdéseken dolgozik. Ennek eredményeként jelenleg a Frontex internetes oldalán olvasható az alapjogi tisztviselő pozíciójának betöltésére kiírt pályázati felhívás, és hamarosan lezárul a pályázati időszak. Ezenfelül a Frontex a közeljövőben felhívást ad ki a konzultációs fórum jövőbeli tagjai tisztségének betöltésére; a fórum célja, hogy támogatást nyújtson a Frontex ügyvezető igazgatója és az igazgatótanács számára az alapjogi kérdésekben. Emellett már megszövegezték és hamarosan jóváhagyják „A Frontex általános műveleti eljárása a közös műveletek és kísérleti projektek során az alapjogok tiszteletben tartása érdekében” című dokumentumot. Az ügyvezető igazgató levelének mellékleteiben a Frontex további részletes információkkal szolgált a fent említett mechanizmusokról, nevezetesen: 1. melléklet: „A saját kezdeményezésre indított vizsgálatot indító nyitó levélben az ombudsman által feltett konkrét kérdésekre adott válasz” (ez a levél megtalálható az ombudsman internetes oldalán…); 2. melléklet: „A Frontex alapjogi stratégiája”; 3. melléklet: „A Frontex alapjogi cselekvési terve"; 4. melléklet: „A Frontex magatartási kódexe”; 5. melléklet: „A Frontex hivatalos sajtóközleménye az alapjogi tisztviselő és a konzultációs fórum számára”; 6. melléklet: „Pályázati felhívás a Frontex alapjogi tisztviselőjének pozíciójára”.

A Frontex véleményének közzététele és felhívás észrevételek benyújtására

A civil társadalom által a vizsgálat iránt mutatott érdeklődésre tekintettel az ombudsman véleménye szerint helyes és hasznos lenne, ha a Frontex véleményét közzétennék az ombudsman internetes oldalán.[2]

Az ombudsman elismeri, hogy vizsgálata számos technikai kérdést vet fel, amelyekkel – bizonyos mélységig – a Frontex véleménye is foglalkozik. Az ombudsman ezenkívül felismeri a jelentőségét az alapjogvédelem területén működő szervezetek által a vizsgálata iránt mutatott különleges érdeklődésnek. E körülményekre tekintettel az ombudsman felhívja az érdekelt feleket és különösen a nem kormányzati szervezeteket és a vizsgálat alá vont területekre szakosodott szervezeteket, hogy nyújtsák be a Frontex véleményével kapcsolatos észrevételeiket. E dokumentum jelenleg kizárólag eredeti verziójában, azaz angolul érhető el. Az érdekelt felek ez irányú kérelmére az ombudsman elkészíti a dokumentum más uniós nyelvekre lefordított változatát és rendelkezésre bocsátja azt. Az érdekelt felek természetesen az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikkének (1) bekezdésében említett nyelvek bármelyikén benyújthatják észrevételeiket.

A beérkezett észrevételekhez a Frontex, valamint ez irányú kérelem benyújtása esetén az érdekelt harmadik felek férhetnek hozzá.

Valamennyi uniós intézményhez hasonlóan az ombudsmannak is a lehető legnyitottabb módon kell működnie, és küldetési nyilatkozata is támogatja az átláthatóságot. Ha az észrevételeket benyújtó érdekelt felek véleménye szerint nem lenne helyénvaló nevük közzététele és/vagy észrevételeik nyilvánosságra hozása, kérjük, hogy észrevételeik megküldésekor nyilatkozzanak erről és fejtsék ki ennek indokát.

Mit vár az ombudsman?

E vizsgálat a Frontex alapjogi kötelezettségeinek végrehajtásával kapcsolatos. Az ombudsman ezért kiemelt figyelmet fordít az érdekelt felektől, például a nem kormányzati szervezetektől és a vizsgálat alá vont területekre szakosodott más szervezetektől érkező, a Frontexnek az ombudsman által feltett kérdésekre adott válaszaival kapcsolatos visszajelzésekre.

E vizsgálatnak nem célja a Frontex alapjogi kötelezettségeivel kapcsolatos egyedi ügyek kivizsgálása vagy megoldása. Az ilyen ügyek egyéni panasz formájában természetesen az ombudsman elé vihetők. Az e célra alkalmazott panaszbeadvány formanyomtatványa ezen az internetes oldalon érhető el.

Miként tehet észrevételt?

Az észrevételeket 2012. szeptember 30-ig kell eljuttatni az ombudsmanhoz.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1168/2011/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 304., 2011.11.22., 1. o.).

[2] A vélemény 4. melléklete személyes adatokat, például egyes Frontex tisztviselők neveit is tartalmazza. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrő1 szóló 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjával – amint azt a Bíróság az ítélkezési gyakorlatában értelmezte –, valamint a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló 45/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban a fent említett személyes adatokat – a Frontex ügyvezető igazgatója nevének kivételével – kitakarták.