You have a complaint against
an EU institution or body?

Euroopa Ombudsman käivitab avaliku konsultatsiooni seoses Euroopa Komisjoni eksperdirühmade koosseisuga

Taust

19. detsembril 2013. aastal lõpetas ombudsman uurimise seoses kaebusega 1682/2010/BEH, mis käsitles muu hulgas komisjoni eksperdirühmade tasakaalustatud koosseisu küsimust[1]. Nii ombudsmani uurimine, kodanikuühiskonna organisatsioonide aruanded kui ka Euroopa Komisjoni ja teatavate parlamendiliikmete vahelise mitteametliku dialoogi raames eksperdirühmade teemal toimunud arvamustevahetused viitasid tehtud edusammudele. Kuid samad teabeallikad annavad tunnistust ka visalt püsivate probleemide kohta eksperdirühmade koosseisu tasakaalustamisel, eriti pärast 2012. aasta septembrit moodustatud rühmade puhul.

Otsus alustada omaalgatuslikku uurimist

Ajendatuna oma lubadusest hoida olukorral silma peal, otsustas ombudsman alustada omaalgatuslikku uurimist seoses komisjoni eksperdirühmade koosseisuga.

Omaalgatusliku uurimise fookus ja eesmärk

Kõnealune omaalgatuslik uurimine keskendub komisjoni eksperdirühmade koosseisule, kuid ei laiene nende rühmade töö tulemuste hindamisele.

Kuigi omaalgatusliku uurimise puhul on ombudsmani tähelepanu keskmes alates 2012. aasta septembrist moodustatud aktiivsed eksperdirühmad, ei välista see varem moodustatud rühmade lähemat uurimist, kui selleks on põhjust.

Omaalgatuslik uurimine puudutab süsteemseid probleeme. Seepärast ei ole selle ülesanne lahendada üksikjuhtumeid, näiteks kui mõnele kodanikuühiskonna organisatsioonile ei ole antud luba osaleda komisjoni eksperdirühma töös. Kuid sellised juhtumid saab alati esitada ombudsmanile eraldi kaebustena.

Omaalgatusliku uurimise eesmärk on kannustada ja toetada kõiki pingutusi komisjoni eksperdirühmade koosseisu paremaks tasakaalustamiseks.

Detsembris 2013 võttis komisjon kasutusele ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste üle kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi uue raamistiku (komisjoni otsus 2013/767/EL). Arvestades asjaolu, et komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi eestvedamisel kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi 14 eksperdirühma liikmete valimine uue raamistiku alusel alles käib, tuleb ombudsmanil seda protsessi äärmise tähelepanuga jälgida. Seepärast otsustas ombudsman käivitada samal ajal veel ühe omaalgatusliku uurimise (OI/7/2014/BEH) põllumajanduse peadirektoraadi juhitavate kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi eksperdirühmade tasakaalustatud koosseisu küsimustes. Niisiis praegune omaalgatuslik uurimine viimati nimetatud eksperdirühmi ei hõlma.

Avalik konsultatsioon – kaastöö on teretulnud

Et anda kõigile sellest küsimusest huvitatud sidusrühmadele võimalus oma seisukohti avaldada ning et ombudsmanil oleks võimalik neid seisukohti arvesse võtta, on ta otsustanud käivitada omaalgatusliku uurimise esimese sammuna avaliku konsultatsiooni. Sidusrühmade arvamused aitavad ombudsmanil oma uurimist veelgi paremini suunata, et tuua selle keskmesse huvitatud pooltele otseselt muret tekitavad elulised probleemid ning võtta uurimise teise sammuna kõnealuses küsimuses ühendust komisjoniga.

 Avalik konsultatsioon toimub kõigis 24-s ELi ametlikus keeles.

Mis ombudsmani huvitab

Lähtudes kaebuse 1682/2010/BEH raames käsitletud küsimustest ning kodanikuühiskonna organisatsioonide aruannetest ja eksperdirühmi käsitlevast mitteametlikust dialoogist komisjoni ja teatavate parlamendiliikmete vahel, kutsub ombudsman kõiki kõnealusest teemast huvitatud sidusrühmi üles esitama seisukohti seoses järgmiste küsimustega.

1. Milliste komisjoni eksperdirühmade puhul näete te asjaomastes valdkondades tasakaalustatud asjatundlikkuse puudumist, samuti huvi puudumist rühmade liikmelisuse vastu? Mis on teie arvates peamine põhjus, et teie osutatud komisjoni eksperdirühmade koosseis on tasakaalustamata?

2. Eksperdirühmi käsitlevate komisjoni horisontaalsete eeskirjade kohaselt võib komisjon nimetada eksperdid ametisse isikuliselt. Kas arvate, et sellise võimaluse tõttu on põhjust muret tunda eksperdirühmade koosseisu tasakaalu ja/või võimaliku huvide konflikti pärast?

3. Kas teie arvates moodustatakse praegu komisjoni eksperdirühmad, eriti kui sellega kaasneb komisjoni eksperdirühmade ja samalaadsete üksuste registrisse kandmine, piisavalt läbipaistvalt? Ja eelkõige – kas komisjoni poolt avalikustatud teave võimaldab kindlaks teha, kelle huve esindavad komisjoni eksperdirühmade liikmed? Kui ei, siis kus näete võimalusi olukorra parandamiseks? Kas peate komisjoni eksperdirühmade tööd piisavalt läbipaistvaks, eriti tegevuskavade ja protokollide kajastuses?

4. Kas komisjoni eksperdirühma liikmeks kandideerimise kutses avaldatud valikukriteeriumide puhul on teie arvates piisavalt arvestatud vajadusega tagada rühmade tasakaalustatud koosseis? Kui ei, siis kus näete võimalusi olukorra parandamiseks? Kas komisjon võiks teie arvates teha rohkem, et teave konkursside kohta leviks ja kandideerimine oleks aktiivsem? Kui jah, mida konkreetselt võiks selleks teha?

5. Kas teil on kogemusi komisjoni eksperdirühma liikmeks kandideerimisel? Kui jah, siis kas kandideerimisprotsessi käigus tekkis mingeid probleeme? Kui ei, siis kas teil on teavet selliste probleemide kohta kodanikuühiskonna organisatsioonide puhul? Tuginedes oma kogemusele, kas konkursil osalemise kulud / nende hüvitusmehhanismide puudumine võivad takistada kodanikuühiskonna organisatsioone liikmeks pürgimast?

6. Palun esitage oma arvamus, millised meetmed võiksid aidata kaasa komisjoni eksperdirühmade koosseisu paremale tasakaalustamisele.

7. Ehk on teil muid märkusi?

Kuidas anda oma panus

Märkused ja seisukohad tuleks ombudsmanile saata 31. augustiks 2014

kirja teel aadressil Euroopa Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Prantsusmaa,

faksi teel numbril +33 (0)3 88 17 90 62

ja e-kirjaga aadressil http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces.

Kasutada võib kõiki 24 ELi ametlikku keelt.

Ombudsman edastab kõik laekunud märkused komisjonile ning võib otsustada need ka veebis kättesaadavaks teha. Panustajad, kes ei soovi oma nime avalikustamist ega oma seisukohtade avalikult kättesaadavaks tegemist, peavad sellest teatama ja oma sellekohast otsust põhjendama. Sellisel juhul palutakse neil esitada mittekonfidentsiaalne kokkuvõte, mis saadetakse komisjonile ning mis võidakse avaldada ombudsmani veebilehel.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark