You have a complaint
against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand opfordrer interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til hans undersøgelse på eget initiativ af Frontex' overholdelse af sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder

Baggrund

I henhold til artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Den Europæiske Ombudsmand bemyndigelse til at gennemføre undersøgelser på eget initiativ i forbindelse med mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser i EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes eller -agenturernes aktiviteter.

Den 6. marts 2012 iværksatte Ombudsmanden en undersøgelse på eget initiativ af Frontex' opfyldelse af sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder.

I sit brev om indledning af undersøgelsen, hvori han bad Frontex om en udtalelse, bemærkede Ombudsmanden, at det retsgrundlag, som Frontex opererer på baggrund af, har ændret sig. Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er EU's charter om grundlæggende rettigheder således blevet juridisk bindende for Frontex. Derudover pålægger forordning 1168/2011/EU ("forordningen")[1], der blev vedtaget i oktober 2011, Frontex yderligere forpligtelser med hensyn til overholdelse af grundlæggende rettigheder.

I betragtning af det nye retsgrundlag og på baggrund af civilsamfundets store interesse for EU's forvaltning af de ydre grænser, herunder den dimension, der vedrører grundlæggende rettigheder, anså Ombudsmanden det for formålstjenligt, via en undersøgelse på eget initiativ, at få præciseret Frontex' overholdelse af ovennævnte forpligtelser. Med dette for øje stillede han Frontex en række specifikke spørgsmål. Disse spørgsmål går f.eks. på Frontex' vedtagelse af en strategi for grundlæggende rettigheder samt udpegelsen af en ansvarlig for grundlæggende rettigheder.

Den 17. maj 2012 fremsendte Frontex sin udtalelse til Ombudsmanden.

Resumé af udtalelsen

I Frontex' udtalelse er medtaget et kortfattet brev fra Frontex' administrerende direktør samt seks bilag. I sit brev anfører direktøren kort fortalt, at Frontex siden 2010 og et godt stykke tid inden forordningens vedtagelse udformede en strategi for grundlæggende rettigheder og i forbindelse hermed en handlingsplan, ligesom agenturet bestilte en ekstern undersøgelse om etik og grænsesikkerhed (Ethics and Border Security) og udarbejdede en bindende adfærdskodeks for personale og gæstemedarbejdere, der deltager i Frontex' aktiviteter. Eftersom forordningen tillader, at der oprettes en række yderligere mekanismer, der skal fremme Frontex' fulde overholdelse af grundlæggende rettigheder, har agenturet siden slutningen af forrige år arbejdet på disse forhold. En stilling som ansvarlig for grundlæggende rettigheder er i øjeblikket slået op på Frontex' websted, og ansøgningsfristen udløber snart. Desuden vil Frontex i nær fremtid udsende invitationer til potentielle medlemmer af det rådgivende forum, som skal have til opgave at bistå Frontex' administrerende direktør og bestyrelse i anliggender, der vedrører grundlæggende rettigheder. Derudover har Frontex allerede udarbejdet en instruks ("Standard Operations Procedure"), der skal sikre respekt for grundlæggende rettigheder inden for fælles operationer og pilotprojekter, og som vil blive godkendt om kort tid. Frontex gav yderligere oplysninger om oprettelsen af ovennævnte mekanismer i bilagene til den administrerende direktørs brev, som følger: bilag 1 Svar på Ombudsmandens specifikke spørgsmål fremsat i dennes brev om indledning af hans undersøgelse på eget initiativ ("Response to specific Ombudsman's questions as put forward in his letter opening the own initiative inquiry) (dette brev findes på Ombudsmandens websted …); bilag 2 Frontex' strategi for grundlæggende rettigheder ("Frontex Fundamental Rights Strategy"); bilag 3 Frontex' handlingsplan for grundlæggende rettigheder ("Frontex Fundamental Rights Action Plan"); bilag 4 Frontex' adfærdskodeks ("Frontex Code of Conduct"); bilag 5 Frontex' officielle pressemeddelelse vedrørende den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og rådgivende forum ("Frontex official press release for Fundamental Rights Officer and Consultative Forum"); bilag 6 Ledig stilling som ansvarlig i Frontex for grundlæggende rettigheder ("Vacancy notice for Frontex Fundamental Rights Officer").

Offentliggørelse af Frontex' udtalelse og opfordring til at fremsætte bemærkninger

I betragtning af den interesse, som civilsamfundet har vist hans undersøgelse, finder Ombudsmanden det passende og nyttigt at offentliggøre Frontex' udtalelse på sit websted.[2]

Ombudsmanden erkender, at hans undersøgelse rejser en række tekniske spørgsmål, som Frontex' udtalelse forholder sig ret detaljeret til. Han er desuden helt klar over den særlige interesse, som organisationer, der er aktive med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder, har vist hans undersøgelse. Under disse omstændigheder opfordrer Ombudsmanden interesserede parter, navnlig ngo'er og andre organisationer, der har specialiseret sig på det område, der er omfattet af hans undersøgelse, til at fremsætte bemærkninger til Frontex' udtalelse. Dette dokument foreligger i øjeblikket kun på originalsproget, dvs. på engelsk. På forlangende af en interesseret part vil Ombudsmanden udarbejde og stille en oversættelse til rådighed på de øvrige EU-sprog. Indlæg fra interesserede parter kan naturligvis fremsendes på ethvert af de i artikel 55, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union omtalte sprog.

De modtagne indlæg vil være tilgængelige for Frontex og på forlangende for interesserede tredjeparter.

I lighed med alle andre EU-institutioner skal Ombudsmanden arbejde så åbent som muligt, og hans opgavebeskrivelse fremmer gennemsigtighed. Såfremt interesserede parter, der kommer med indlæg, ikke finder, at deres navn bør offentliggøres og/eller deres bemærkninger gøres offentligt tilgængelige, anmodes de om at anføre dette og gøre rede for årsagen hertil, når de fremsender deres bemærkninger.

Hvad er det, Ombudsmanden går efter?

Den foreliggende undersøgelse vedrører Frontex' opfyldelse af sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder. Ombudsmanden vil derfor være yderst interesseret i at modtage feedback fra interesserede parter, f.eks. ngo'er, og andre organisationer, der er specialiseret på de områder, der er omfattet af hans undersøgelse, på Frontex' svar på de stillede spørgsmål.

Denne undersøgelse har ikke til formål at undersøge og løse enkeltsager, der vedrører Frontex' opfyldelse af sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder. Sådanne sager kan naturligvis indgives til Ombudsmanden gennem individuelle klager. Der findes en klageformular til dette formål her på webstedet.

Hvordan kan man komme med indlæg?

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Ombudsmanden senest den 30. september 2012.


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1168/2011 af 25. oktober 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, EUT L 304 af 22.11.2011, s. 1.

[2] Bilag 4 i udtalelsen indeholder personoplysninger, som f.eks. navne på visse medarbejdere i Frontex. I medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets ok Kommissionens dokumenter, som fortolket i Domstolens retspraksis, samt artikel 5 i forordning 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, blev ovenfor nævnte personoplysninger slettet, med undtagelse af navnet på Frontex' administrerende direktør.