You have a complaint against an EU institution or body?

Evropský veřejný ochránce práv vyzývá k předkládání vyjádření zainteresovaných stran ve věci jeho šetření z vlastního podnětu, které se týká provádění povinností agentury Frontex v oblasti základních práv

Souvislosti

V souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování Evropské unie je evropský veřejný ochránce práv zmocněn provádět šetření z vlastního podnětu v souvislosti s případy možného nesprávného postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie.

Dne 6. března 2012 zahájil veřejný ochránce práv šetření z vlastního podnětu týkající se provádění povinností agentury Frontex v oblasti základních práv.

Ve svém úvodním dopise, kterým požádal agenturu Frontex o stanovisko, veřejný ochránce práv uvedl, že došlo ke změně právního rámce, v němž agentura vyvíjí svoji činnost. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se pro agenturu Frontex stala právně závaznou Listina základních práv EU. Kromě toho nařízení č. 1168/2011/EU („nařízení“)[1] přijaté v říjnu 2011 stanoví agentuře Frontex v oblasti základních práv další povinnosti.

S ohledem na nový právní rámec a velký zájem, který občanská společnost projevuje o správu vnějších hranic ze strany EU, a to včetně jeho rozměru souvisejícího se základními právy, považoval veřejný ochránce práv za vhodné pokusit se prostřednictvím šetření z vlastního podnětu vyjasnit, jak agentura Frontex výše zmíněné povinnosti provádí. Za tímto účelem položil agentuře Frontex řadu konkrétních otázek. Tyto otázky se týkají například toho, jak agentura Frontex přijala strategii pro oblast základních práv, a jmenování úředníka pro otázky základních práv.

Dne 17. května 2012 agentura Frontex předložila své stanovisko veřejnému ochránci práv.

Shrnutí stanoviska

Stanovisko agentury Frontex obsahuje krátký dopis jejího výkonného ředitele a šest příloh. Ve svém dopise ředitel v souhrnu uvádí, že od roku 2010 a již značnou dobu před přijetím nařízení vypracovala agentura Frontex strategii pro oblast základních práv a související akční plán, zadala zpracování externí studie o etice a bezpečnosti hranic a připravila závazný kodex chování pro zaměstnance a vyslané příslušníky, kteří se účastní činnosti agentury Frontex. Vzhledem k tomu, že nařízením bylo agentuře uloženo, aby zavedla několik dalších mechanismů s cílem zajistit plné dodržování základních práv, zabývala se agentura Frontex uvedenými otázkami od konce loňského roku. V důsledku toho je v současné době na internetových stránkách agentury Frontex uvedeno oznámení o volném místě úředníka pro základní práva a lhůta pro podání přihlášek bude brzy uzavřena. Kromě toho bude v blízké budoucnosti agentura Frontex vypisovat výzvy pro případné členy poradního sboru, od něhož se očekává, že bude napomáhat výkonnému řediteli agentury Frontex a správní radě v otázkách základních práv. Navíc byl již zpracován a brzy bude schválen „Standardní provozní postup k zajištění dodržování základních práv při společných operacích a pilotních projektech“ agentury Frontex. Agentura Frontex poskytla další podrobné údaje o zavedení výše zmíněných mechanismů v následujících přílohách dopisu výkonného ředitele: příloha č. 1 „Odpověď na konkrétní otázky veřejného ochránce práv uvedené v jeho dopise zahajujícím šetření z vlastního podnětu“ (tento dopis je k dispozici na internetových stránkách veřejného ochránce práv...), příloha č. 2 „Strategie agentury Frontex pro oblast základních práv“, příloha č. 3 „Akční plán agentury Frontex pro oblast základních práv“, příloha č. 4 „Kodex chování agentury Frontex“, příloha č. 5 „Oficiální tisková zpráva agentury Frontex týkající se úředníka pro základní práva a poradního sboru“, příloha č. 6 „Oznámení o volném pracovním místě úředníka pro základní práva agentury Frontex“.

Zveřejnění stanoviska agentury Frontex a výzva k předložení vyjádření

S ohledem na zájem občanské společnosti na jeho šetření považuje veřejný ochránce práv za vhodné a užitečné poskytnout stanovisko agentury Frontex k dispozici na svých internetových stránkách[2].

Veřejný ochránce práv si uvědomuje, že jeho šetření vyvolává řadu technických problémů, kterými se stanovisko agentury Frontex do jistých podrobností zabývá. Navíc si je zásadně vědom specifického zájmu, který mají na jeho šetření organizace vyvíjející činnost v oblasti ochrany základních práv. Za těchto okolností veřejný ochránce práv vyzývá zainteresované strany, a zejména nevládní a dalších organizace specializující se na oblasti, kterých se týká jeho šetření, aby se ke stanovisku agentury Frontex vyjádřily. Tento dokument je v současné době k dispozici pouze v původním znění, tedy v angličtině. Pokud o to některá ze zainteresovaných stran požádá, veřejný ochránce práv připraví a poskytne překlad do jiných jazyků EU. Příspěvky zainteresovaných stran lze samozřejmě předkládat ve všech jazycích uvedených v čl. 55 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

K doručeným příspěvkům bude mít přístup agentura Frontex a na žádost také zainteresované třetí strany.

Stejně jako všechny orgány EU musí veřejný ochránce práv pracovat co nejotevřeněji a jeho prohlášení o poslání podporuje transparentnost. Pokud se zainteresované strany, které zaslaly svá vyjádření, domnívají, že by jejich jména neměla být zveřejněna a/nebo že by jejich připomínky neměly být veřejně přístupné, měly by to uvést a vysvětlit důvod, proč své připomínky zaslaly.

Co veřejný ochránce práv očekává

Toto šetření se týká provádění povinností agentury Frontex v oblasti základních práv. Veřejný ochránce práv bude mít proto velký zájem získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran, jako jsou nevládní a jiné organizace specializující se na oblasti, kterých se týká jeho šetření, pokud jde o odpovědi agentury Frontex na otázky, které jí položil.

Toto šetření si neklade za cíl zkoumat a řešit jednotlivé případy související s povinnostmi agentury Frontex v oblasti základních práv. Takové případy mohou být samozřejmě veřejnému ochránci práv předloženy prostřednictvím samostatných stížností. Formulář stížnosti, který lze za tímto účelem použít, je k dispozici na těchto webových stránkách.

Jak předkládat příspěvky

Připomínky prosím zasílejte veřejnému ochránci do 30. září 2012.


[1]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, (Úř. věst L 304, s. 1).

[2] Příloha č. 4 obsahuje osobní údaje, jako jsou jména některých úředníků agentury Frontex. V souladu s čl. 4, odst. 1, písm. b) nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, jak jej vykládá judikatura Soudního dvora a článek 5 nařízení č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, byly výše uvedené osobní údaje vymazány, s výjimkou jména výkonného ředitele agentury Frontex.