You have a complaint against an EU institution or body?

Европейският омбудсман приканва за представяне на коментари от заинтересовани страни относно неговото разследване по собствена инициатива на изпълнението от Frontex на задълженията ѝ, свързани с основните права

Обща информация

Съгласно член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският омбудсман е оправомощен да извършва разследвания във връзка с вероятни случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

На 6 март 2012 г. омбудсманът започна разследване по собствена инициатива на изпълнението от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (по-долу наричана „Frontex“), на задълженията ѝ, свързани с основните права.

В писмото си за започване на разследване, в което се изисква становището на Frontex, омбудсманът отбеляза, че правната рамка, съгласно която функционира Frontex, е изменена. Така с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на ЕС стана правно обвързваща за Frontex. Освен това Регламент (ЕС) № 1168/2011 (по-долу наричан „Регламентът“[1]), приет през октомври 2011 г., предвижда допълнителни задължения, свързани с основните права, възложени на Frontex.

Предвид новата правна рамка и големия интерес, проявен от гражданското общество към управлението на външните граници от страна на ЕС, включително неговото измерение, свързано с основните права, омбудсманът счете, че е полезно да се опита да изясни, чрез разследване по собствена инициатива, изпълнението от Frontex на горепосочените задължения. За тази цел той отправи редица конкретни въпроси към Frontex. Тези въпроси засягат например приемането от Frontex на стратегия за основните права и назначаването на служител по въпросите на основните права.

На 17 май 2012 г. Frontex представи становището си на омбудсмана.

Резюме на становището

Становището на Frontex включва кратко писмо от изпълнителния директор на Frontex и шест приложения. В писмото си директорът посочва, в резюме, че от 2010 г. и доста преди приемането на Регламента Frontex е разработила стратегия за основните права и съответен план за действие, възложила е външно проучване във връзка с етични въпроси и сигурността на границите и е изготвила задължителен Кодекс на поведение за служителите и гост-служителите, участващи в дейностите на Frontex. Тъй като регламентът изисква създаването на редица други механизми за гарантиране на пълното зачитане на основните права от страна на Frontex, Агенцията работи по тези въпроси от края на миналата година. В резултат на това обявата за длъжността на служител по въпросите на основните права понастоящем е поместена на уебсайта на Frontex и крайният срок за подаване на заявления изтича скоро. Освен това в близко бъдеще Frontex ще отправи покани за потенциални членове на консултативния форум, чието предназначение е да подпомага изпълнителния директор и управителния съвет на Frontex по въпросите на основните права. Освен това вече е изготвена и скоро ще бъде одобрена „Стандартна оперативна процедура за гарантиране на спазването на основните права при съвместни операции и пилотни проекти“ на Frontex. Frontex представи допълнителни подробности относно създаването на горепосочените механизми в приложенията към писмото на изпълнителния директор, както следва: приложение 1 „Отговор на конкретните въпроси на омбудсмана, зададени в неговото писмо за започване на разследване по собствена инициатива (това писмо може да бъде намерено на уебсайта на омбудсмана); приложение 2 „Стратегия на Frontex за основните права“; приложение 3 „План за действие на Frontex за основните права“; приложение 4 „Кодекс на поведение на Frontex“; приложение 5 „Официално съобщение за печата на Frontex относно служител по въпросите на основните права и консултативен форум“; приложение 6 „Обявление за свободна длъжност за служител на Frontex по въпросите на основните права“.

Публикуване на становището на Frontex и покана за представяне на коментари

Предвид проявения интерес от гражданското общество към неговото разследване омбудсманът счита, че е целесъобразно и полезно да предостави на разположение становището на Frontex на своя уебсайт[2].

Омбудсманът съзнава, че неговото разследване повдига редица технически въпроси, които в известна степен се засягат в становището на Frontex. Освен това той е съвсем наясно с особения интерес, проявен към неговото разследване от организации, действащи в областта на защитата на основните права. При тези обстоятелства омбудсманът приканва заинтересованите страни, и по-специално неправителствените организации и други специализирани организации в областта, обхваната от неговото разследване, да представят коментари във връзка със становището на Frontex. Понастоящем този документ е на разположение само в неговата оригинална версия, т.е. на английски език. Ако някоя заинтересована страна поиска това, омбудсманът ще изготви и ще предостави превод на други езици на ЕС. Разбира се, коментарите на заинтересованите страни могат да бъдат изпращани на всички езици, посочени в член 55, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

Получените коментари ще бъдат достъпни за Frontex и, при поискване, за заинтересовани трети страни.

Както всички институции на ЕС, омбудсманът трябва да работи възможно най-открито и изявлението за мисията му насърчава прозрачността. В случай че участващите заинтересовани страни счетат, че техните имена не следва да бъдат публикувани и/или техните коментари не следва да бъдат публично достъпни, от тях се изисква да го заявят и да обяснят основанията за това при изпращането на своите коментари.

Към какво се стреми омбудсманът

Настоящото разследване се отнася за изпълнението от Frontex на задълженията ѝ, свързани с основните права. Поради това омбудсманът е силно заинтересован да получи обратна информация от заинтересовани страни като неправителствени организации и други специализирани организации в областите, обхванати от неговото разследване, по отношение на отговорите от Frontex на въпросите, които е задал на агенцията.

Настоящото разследване няма за цел да разглежда и решава отделни случаи, включващи задълженията на Frontex, свързани с основните права. Разбира се, такива случаи могат отнесени до омбудсмана чрез индивидуални жалби. На настоящия уебсайт е достъпен формуляр за подаване на жалба, който може да бъде използван за тази цел.

Как да участвате:

Коментарите следва да се изпращат до омбудсмана до 30 септември 2012 г.

  • по пощата на адрес: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;
  • по факс: +33 (0)3 88 17 90 62;
  • по електронна поща на адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

[1] Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, ОВ 2011 L 304, стр. 1.

[2] Приложение 4 към становището съдържа лични данни, например имената на някои служители на Frontex. Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, съгласно тълкуването в съдебната практика на Съда, и член 5 от Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни, посочените по-горе лични данни са заличени с изключение на името на изпълнителния директор на Frontex.