• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Handläggning av den klagandes begäran om tillgång till handlingar

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sammanfattning av beslut i klagomål 1161/2010/BEH (konfidentiellt) mot Europeiska kommissionen

Den klagande är en tysk doktorand. År 2009 vände han sig till Europeiska kommissionen och begärde, på grundval av förordning (EG) nr 1049/2001, tillgång till vissa handlingar som avsåg ett antal överträdelsemål som pågick vid domstolen. Målen gällde vissa tullfrågor i samband med import av vapen och varor med dubbla användningsområden. Klagandens begäran avsåg i huvudsak korrespondensen mellan kommissionen och de berörda medlemsstaterna. Kommissionen vägrade ge tillgång till de begärda handlingarna. Sedan domstolen avkunnat sin dom i målen i december 2009 lämnade den klagande in en ny ansökan om tillgång. Återigen vägrade kommissionen ge tillgång till handlingarna och den klagande lämnade in en bekräftande ansökan. Kommissionen förlängde först tidsfristen för att behandla denna ansökan och informerade senare den klagande om att den inte hade kunnat slutföra sina interna samråd.

I sitt klagomål till ombudsmannen hävdade den klagande att kommissionen hade underlåtit att behandla hans bekräftande ansökan om tillgång till ovannämnda handlingar inom den tidsfrist som anges i förordning (EG) nr 1049/2001. Han hävdade också att kommissionens beslut att inte bevilja tillgång strider mot gällande lag. Han hävdade att kommissionen skyndsamt borde behandla hans bekräftande ansökan och bevilja tillgång till de aktuella handlingarna med beaktande av de argument som framfördes i hans bekräftande ansökan.

I sitt yttrande pekade kommissionen bland annat på det stora antalet handlingar som ansökan avsåg och på olika ändringar i den klagandes ansökan som skäl till förseningen med att fatta ett beslut. När det gällde sakfrågan underströk kommissionen de aktuella överträdelsemålens mycket känsliga natur. Den hävdade dessutom att det faktum att det pågick kompletterande förhandlingar med ett antal medlemsstater efter domstolens domar skulle förhindra domstolen från att offentliggöra de begärda handlingarna.

Sedan ombudsmannens tjänsteenheter hade inspekterat kommissionens dokumentation i ärendet lämnade ombudsmannen ett förslag till rekommendation till kommissionen. Eftersom kommissionen hade underlåtit att behandla den klagandes bekräftande ansökan inom rimlig tid och inte på ett tillfredsställande sätt hade förklarat sin vägran att bevilja tillgång, uppmanade ombudsmannen kommissionen att skyndsamt behandla den klagandes bekräftande ansökan genom att bevilja tillgång till de berörda handlingarna.

Kommissionen godtog ombudsmannens förslag till rekommendation och gav den klagande tillgång till samtliga de begärda handlingarna. Ombudsmannen uttryckte sin oro över att det tog så lång tid för kommissionen att fatta beslut om den klagandes bekräftande ansökan, men samtidigt konstaterade han med tillfredsställelse att kommissionen själv erkände att förseningen faktiskt var omotiverad och välkomnade dess konstruktiva inställning efter hans förslag till rekommendation.