• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Påstått oklara anbudshandlingar och påstått felaktigt beslut av kommissionen om en anbudsgivares rätt att delta

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 920/2010/VIK
    Opened on 26 May 2010 - Decision on 18 Jul 2011
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Award of tenders or grants
3D man in line standing out
Author:
Copyright: Copyright: © Andres Rodriguez

Sammanfattning av beslut i klagomål 920/2010/VIK mot Europeiska kommissionen

Den klagande, ett irländskt företag, ledde ett konsortium som lämnade anbud till Europeiska kommissionen för utveckling av ett system för registrering av jordbrukare i Kosovo. Anbudet avvisades eftersom kommissionen fann att en av medlemmarna i konsortiet (en juridisk person) inte var ”etablerad” i Europeiska unionen. Den klagande höll inte med om kommissionens tolkning av detta begrepp, utan hävdade att den information som lämnats till anbudsgivarna i sammanhanget inte överensstämde med öppenhetsprincipen.

Ombudsmannen påminde i sitt beslut om att det enligt god förvaltningssed i samband med upphandlingar klart och entydigt bör anges vilka krav som ska vara uppfyllda av anbudsgivarna. Efter att ha granskat dokumentationen till upphandlingen i fråga konstaterade han att kommissionen hade använt minst tre olika termer (”etablering”, ”nationalitet” och ”säte”) för att klargöra vilka kriterier som skulle vara uppfyllda för att anbudsgivarna skulle få delta. Inget av dessa begrepp definierades emellertid i upphandlingsmeddelandet eller i tillämplig lagstiftning, och inget av dem hade någon exakt betydelse som anbudsgivare med ett normalt mått av noggrannhet med självklarhet skulle uppfatta på samma sätt. Ombudsmannen drog slutsatsen att informationen till anbudsgivarna inte överensstämde med de principer som ska garantera att upphandlingsförfaranden genomförs på ett genomblickbart sätt, och utfärdade därför en kritisk anmärkning.

När det gäller kommissionens beslut att det konsortium som den klagande ledde inte fick delta i upphandlingen, ansåg ombudsmannen att kommissionen inte hade framfört några övertygande argument till stöd för sin inställning att företag M inte hade uppfyllt kriterierna för deltagande i upphandlingsdokumentationen till följd av den juridiska personens etableringsort. Detta var ett administrativt missförhållande och ombudsmannen utfärdade ännu en kritisk anmärkning.

När det slutligen gällde den terminologiska förvirringen i detta ärende, och för att undvika eventuella missförstånd i framtiden, ansåg ombudsmannen att kommissionen bör se över den dokumentation den tillhandahåller i samband med upphandlingar för att eliminera vagheter och terminologiska inkonsekvenser och se till att anbudsgivarna får klar och entydig information om vilka krav som ska vara uppfyllda avseende etablering/säte/registrering/nationalitet. Ombudsmannen konstaterade att kommissionen i samband med den översynen också bör se till att sådana nyckelbegrepp i upphandlingsförfaranden definieras tydligt, antingen i själva upphandlingsmeddelandet eller i ett dokument som meddelandet tydligt hänvisar till och som är lätt tillgängligt.