• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1130/2016/JAS týkajúcej sa spoločného vyhlásenia Európskej komisie a Európskej chemickej agentúry o vykonávaní testov látok používaných v kozmetických prípravkoch na zvieratách

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Vec sa týkala spoločného vyhlásenia Európskej komisie a Európskej chemickej agentúry (ECHA) vydaného v októbri 2014, v ktorom obe objasnili svoje chápanie vzťahu medzi nariadením o kozmetických výrobkoch, v ktorom sa zakazuje testovanie na zvieratách, a nariadením REACH, ktoré umožňuje testovanie chemikálií na zvieratách za určitých vymedzených okolností, na vyhodnotenie rizík pre zdravie ľudí a pre životné prostredie.

Sťažovateľ, mimovládna organizácia pre práva zvierat so sídlom v Spojenom kráľovstve, chcel, aby Komisia a agentúra ECHA stiahli spoločné vyhlásenie. Tvrdil, že spoločné vyhlásenie je v protiklade s právom EÚ, a to najmä s nariadením o kozmetických výrobkoch. Na podporu tohto tvrdenia poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora, vydaného po podaní sťažnosti ombudsmanovi, ktorý sa zaoberá výkladom zákazu testovania na zvieratách v nariadení o kozmetických výrobkoch. Sťažovateľ sa domnieval, že Komisia a ECHA nemali legálne právo vydať spoločné vyhlásenie. Sťažovateľ ďalej tvrdil, že v dôsledku spoločného vyhlásenia budú určité kozmetické výrobky nesprávne označené ako „netestované na zvieratách“. Komisia a agentúra ECHA odmietli stiahnuť spoločné vyhlásenie a sťažovateľ sa obrátil na ombudsmana.

Ombudsmanka túto vec vyšetrila. Domnieva sa, že pre riešenie tohto prípadu nie je potrebné, aby zaujala stanovisko k samotnému významu rozsudku Súdneho dvora. Je tomu tak preto, lebo spoločné vyhlásenie sa týka len spôsobu výkladu a uplatňovania nariadenia REACH so zreteľom na nariadenie o kozmetických výrobkoch. Nekladie si za cieľ riešiť výklad a uplatňovanie nariadenia o kozmetických výrobkoch so zreteľom na nariadenie REACH. Ombudsmanka dospela k záveru, že spoločné vyhlásenie teda nie je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch, resp. vo všeobecnom zmysle slova s právom EÚ.

Pokiaľ ide o právo Komisie a agentúry ECHA vydať spoločné vyhlásenie, keďže pre oba tieto subjekty vyplýva zodpovednosť na základe nariadenia REACH, ombudsmanka zistila, že Komisia, ako aj agentúra ECHA majú takéto právo. Na záver uviedla, že nie sú potrebné žiadne objasnenia spoločného vyhlásenia v súvislosti s označovaním kozmetických výrobkov, keďže táto otázka patrí do rozsahu pôsobenia nariadenia o kozmetických výrobkoch, a nie nariadenia REACH.