• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Vybavenie žiadosti sťažovateľa o prístup k dokumentom

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Zhrnutie rozhodnutia o sťažnosti 1161/2010/BEH (dôverné) na Európsku komisiu

Sťažovateľ je nemecký doktorand. Obrátil sa na Európsku komisiu v roku 2009 a na základe nariadenia č. 1049/2009 požadoval prístup k určitým dokumentom týkajúcim sa počtu otvorených prípadov porušenia právnych predpisov, ktorými sa v tom období zaoberal Súdny dvor EÚ. Prípady súviseli s problémami v oblasti ciel pri dovoze zbraní a tovaru s dvojakým použitím. Žiadosť sťažovateľa sa v podstate týkala korešpondencie Komisie a dotknutých členských štátov. Komisia odmietla povoliť prístup k požadovaným dokumentom. Po tom, čo Súdny dvor EÚ vyhlásil v decembri 2009 rozsudky v súvislosti s uvedenými prípadmi, sťažovateľ predložil novú žiadosť o povolenie prístupu. Komisia opätovne odmietla povoliť prístup a sťažovateľ podal opakovanú žiadosť. Komisia najskôr predĺžila lehotu vybavenia žiadosti a neskôr informovala sťažovateľa o tom, že sa jej nepodarilo uzavrieť svoje interné konzultácie.

V sťažnosti ombudsmanovi sťažovateľ uviedol, že Komisia nevybavila jeho opakovanú žiadosť o prístup k uvedeným dokumentom v lehotách stanovených v nariadení č. 1049/2001. Zároveň uviedol, že rozhodnutie Komisie nepovoliť prístup nie je v súlade s právnymi predpismi. Tvrdil, že po zohľadnení dôvodov uvedených v opakovanej žiadosti o prístup by Komisia mala urýchlene vybaviť opakovanú žiadosť a povoliť prístup k týmto dokumentom.

Vo svojom stanovisku Komisia okrem iného poukázala na značné množstvo súvisiacich dokumentov a mnohé zmeny v rozsahu žiadosti sťažovateľa, ktoré mali za následok odklad pri rozhodovaní. Ako dôvod Komisia v podstate zdôraznila citlivý charakter uvedených prípadov porušenia právnych predpisov. Ďalej uviedla, že sprístupneniu požadovaných dokumentov bráni skutočnosť, že po vyhlásení rozsudkov Súdneho dvora prebiehali následné rokovania s niektorými členskými štátmi.

Ombudsman po preskúmaní dokumentácie Komisie svojim oddelením predložil Komisii návrh odporúčania. Vzhľadom na to, že Komisia nevybavila sťažovateľovu opakovanú žiadosť v primeranej lehote a neposkytla dostatočné vysvetlenie pre odmietnutie prístupu, ombudsman vyzval Komisiu, aby urýchlene vybavila sťažovateľovu opakovanú žiadosť a povolila prístup k uvedeným dokumentom.

Komisia prijala ombudsmanov návrh odporúčania a úplne sprístupnila dokumenty požadované sťažovateľom. Ombudsman vyjadril pochybnosti v súvislosti s časom, ktorý Komisia potrebovala na rozhodnutie o sťažovateľovej opakovanej žiadosti, s potešením však konštatoval, že Komisia uznala neopodstatnenosť tohto omeškania, a ocenil konštruktívny prístup, ktorý zaujala po návrhu odporúčania.