• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kodeks postępowania dla unijnych obserwatorów wyborów

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Streszczenie decyzji dotyczącej skargi 2635/2010/(MB)TN (poufnej) przeciwko Komisji Europejskiej

Skarga dotyczy zarzutu niepowiadomienia przez Komisję Europejską skarżącego o stwierdzeniu naruszenia przez niego kodeksu postępowania w przypadku misji obserwacji wyborów z ramienia UE.

Odbywszy misję w charakterze unijnego obserwatora wyborów, skarżący został poinformowany przez strony trzecie, że Komisja uznała go winnym naruszenia kodeksu postępowania dla unijnych obserwatorów wyborów. Skarżącego zaniepokoił fakt nieotrzymania stosownego powiadomienia oraz to, że sprawa wpłynie na ewentualny wybór jego osoby do przyszłych misji obserwacji wyborów z ramienia UE.

Rzecznik stwierdził liczne problemy w procedurze zastosowanej przez Komisję. Nie miał całkowitej pewności, czy w sprawie tej przestrzegano praw skarżącego wynikających z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej. Rzecznik zaproponował zatem rozwiązanie polubowne, przedstawiając środki, przy pomocy których Komisja powinna sprostować sprawę i które odnosiły się do (i) sytuacji osobistej skarżącego oraz (ii) ogólnej stosowanej procedury.

W kwestii sytuacji osobistej skarżącego Komisja rozwiązała problem, zapewniając, że skarżący pozostaje w pełni uprawnionym kandydatem do udziału w przyszłych misjach obserwacji wyborów z ramienia UE.

Jeżeli chodzi o ogólne procedury stwierdzania naruszenia kodeksu postępowania unijnych obserwatorów wyborów, odpowiedź Komisji wskazywała, że Komisja wdraża już propozycję Rzecznika dotyczącą przeglądu. Rzecznik z zadowoleniem przyjął decyzję o przeglądzie i przedstawił pewne propozycje w kwestii jego przeprowadzenia.