• Lodge a complaint
  • Request for information
Public consultation on the European Ombudsman’s Strategy Towards 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Behandeling van klagers verzoek om toegang tot documenten

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Samenvatting van het besluit inzake klacht 1161/2010/BEH (vertrouwelijk) tegen de Europese Commissie

Klagers is een Duitse PhD-student. In 2009 wendde hij zich tot de Europese Commissie op grond van Verordening 1049/2001 en vroeg om toegang tot bepaalde documenten over een aantal inbreukzaken die toen nog moesten voorkomen bij het Hof van Justitie. Deze zaken betroffen douanevraagstukken over de import van bewapening en goederen voor tweeërlei gebruik. Klagers verzoek had in essentie betrekking op de correspondentie tussen de Commissie en de betrokken lidstaten. De Commissie weigerde toegang te verlenen tot de gevraagde documenten. Na de arresten van het Hof van Justitie in bovengenoemde zaken in december 2009, diende klager een nieuw verzoek om toegang in. Weer weigerde de Commissie toegang te verlenen, waarop klager een confirmatief verzoek indiende. De Commissie verlengde eerst de termijn voor de behandeling van dat verzoek en informeerde klager later dat zij intern nog geen besluit had kunnen nemen.

In zijn klacht aan de Ombudsman beweerde klager dat de Commissie zijn confirmatief verzoek om toegang tot de bovengenoemde documenten niet had behandeld binnen de termijnen die Verordening 1049/2001 daarvoor stelt. Hij beweerde ook dat haar besluit om geen toegang te verlenen niet in overeenstemming is met de wet. Hij eiste dat de Commissie zijn confirmatief verzoek, gezien de argumenten die hij daarin aanvoert, snel in behandeling zou nemen en hem toegang zou verlenen tot de betreffende documenten.

In haar standpunt wees de Commissie onder andere op het grote aantal documenten dat het betreft en op de verschillende wijzigingen binnen klagers aanvragen, die hebben geleid tot vertraging in het nemen van een besluit. Ten aanzien van de inhoud benadrukte de Commissie de zeer gevoelige aard van de betrokken inbreukzaken. Verder voerde zij aan dat de gevraagde documenten nog niet openbaar konden worden gemaakt, omdat na de arresten van het Hof nog verder werd onderhandeld met een aantal lidstaten.

Nadat de diensten van de Ombudsman het dossier van de Commissie hadden bestudeerd, stelde de Ombudsman een ontwerpaanbeveling op voor de Commissie. Omdat de Commissie had verzuimd klagers confirmatief verzoek binnen een redelijke termijn te behandelen en geen bevredigende uitleg voor haar weigering tot het verlenen van toegang had gegeven, verzocht de Ombudsman de Commissie klagers confirmatief verzoek snel af te handelen door hem toegang te verlenen tot de betrokken documenten.

De Commissie accepteerde de ontwerpaanbeveling van de Ombudsman en maakte de  documenten die klager had aangevraagd, volledig openbaar. Hoewel de Ombudsman zijn zorg uitte over de lange tijd die de Commissie nodig had gehad om een besluit te nemen over klagers confirmatief verzoek, was hij verheugd te zien dat de Commissie zelf erkende dat deze vertraging inderdaad ongerechtvaardigd was en juichte hij haar constructieve benadering na zijn ontwerpaanbeveling toe.