• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Asiakirjoihin tutustumista koskevan pyynnön käsittely

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 1161/2010/BEH (luottamuksellinen) Euroopan komissiota vastaan

Kantelija on saksalainen opiskelija, joka suorittaa tohtorintutkintoa. Hän otti vuonna 2009 yhteyttä Euroopan komissioon ja pyysi asetuksen 1049/2001 perusteella saada tutustua joihinkin asiakirjoihin, jotka koskivat Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olleita jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevia kanteita. Kanteet liittyivät puolustustarvikkeiden ja kaksikäyttötuotteiden tuonnin tullikysymyksiin. Kantelijan asiakirjapyyntö koski pääasiassa komission ja asianomaisten jäsenvaltioiden välistä kirjeenvaihtoa. Komissio kieltäytyi antamasta asiakirjoja nähtäviksi. Unionin tuomioistuimen annettua joulukuussa 2009 tuomionsa kyseisissä asioissa kantelija pyysi uudelleen saada nähdä asiakirjat. Komissio kieltäytyi edelleen luovuttamasta niitä, jolloin kantelija esitti uudistetun hakemuksen. Komissio pidensi ensin hakemuksen käsittelyaikaa ja ilmoitti myöhemmin kantelijalle, ettei se ollut vielä saanut päätökseen asiaa koskevia sisäisiä neuvottelujaan.

Oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa kantelija väitti, ettei komissio ollut käsitellyt hänen asiakirjoihin tutustumista koskevaa uudistettua hakemustaan asetuksessa 1049/2001 säädetyssä määräajassa. Lisäksi kantelija katsoi, että komission päätös kieltäytyä luovuttamasta asiakirjoja oli lainvastainen. Hän vaati komissiota käsittelemään viipymättä hänen uudistetun hakemuksensa siinä esitetyt perustelut huomioon ottaen ja antamaan kyseiset asiakirjat hänen nähtävikseen.

Lausunnossaan komissio selitti päätöksensä viivästymistä muun muassa pyydettyjen asiakirjojen suurella lukumäärällä ja sillä, että kantelija oli useita kertoja muuttanut asiakirjapyyntönsä laajuutta. Komissio myös korosti kyseisten rikkomistapausten olevan sisällöltään erittäin arkaluonteisia. Lisäksi komissio totesi, että joidenkin jäsenvaltioiden kanssa unionin tuomioistuimen tuomioiden seurauksena meneillään olevat jatkoneuvottelut estäisivät sitä luovuttamasta pyydettyjä asiakirjoja.

Oikeusasiamiehen yksiköiden tarkastettua komission asiakirja-aineiston oikeusasiamies esitti komissiolle suositusluonnoksen. Koska komissio ei ollut kyennyt käsittelemään kantelijan uudistettua hakemusta kohtuullisessa ajassa eikä esittämään tyydyttävää selitystä päätökselleen kieltäytyä luovuttamasta asiakirjoja, oikeusasiamies kehotti komissiota käsittelemään viipymättä kantelijan uudistetun hakemuksen ja antamaan kyseiset asiakirjat tämän nähtäviksi.

Komissio hyväksyi oikeusasiamiehen suositusluonnoksen ja luovutti kaikki kantelijan pyytämät asiakirjat. Oikeusasiamies ilmaisi huolensa siitä, että päätöksen tekeminen kantelijan uudistetusta hakemuksesta oli kestänyt komissiolta niin kauan. Hän oli kuitenkin tyytyväinen siihen, että komissio myönsi itsekin käsittelyajan olleen kohtuuttoman pitkä, ja kiitti komissiota rakentavasta suhtautumisesta suositusluonnokseensa.