• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Otsuse kokkuvõte juhtumis 1130/2016/JAS kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kemikaaliameti ühisavaldust kosmeetikatoodetes kasutatavate ainete loomkatsete kohta

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Juhtum käsitles ühisavaldust, mille tegid 2014. aasta oktoobris Euroopa Komisjon ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ning kus nad selgitasid, kuidas nad mõistavad seost kosmeetikatoodete määruse (mis keelustab loomkatsed) ja REACH-määruse vahel (mis lubab loomkatseid teatud piiratud juhtudel, et hinnata riske inimtervisele ja keskkonnale).

Kaebuse esitaja, Ühendkuningriigis asutatud loomaõiguste vabaühendus, soovis, et komisjon ja ECHA võtaksid ühisavalduse tagasi. Ühendus väitis, et ühisavaldus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, eelkõige kosmeetikatoodete määrusega. Väite toetuseks viitas ühendus Euroopa Kohtu otsusele, mis langetati pärast kaebust ombudsmanile ja mis käsitleb kosmeetikatoodete määruses sätestatava loomkatsete keelustamise tõlgendamist. Kaebuse esitaja väitis, et komisjonil ja ECHA-l puudus õigus teha ühisavaldust. Samuti väitis ühendus, et ühisavalduse tulemusel võidakse teatud kosmeetikatooted ekslikult märgistada kui loomadel katsetamata tooted. Komisjon ja ECHA keeldusid ühisavaldust tagasi võtmast ning kaebuse esitaja pöördus ombudsmani poole.

Ombudsman uuris küsimust. Ta leiab, et tal ei ole vaja juhtumi lahendamiseks võtta seisukohta kohtuotsuse õige tähenduse asjus, sest ühisavaldus käsitleb ainult REACH-määruse tõlgendamist ja rakendamist kosmeetikatoodete määruse kontekstis. Ühisavalduse eesmärk ei ole selgitada kosmeetikatoodete määruse tõlgendamist ja kohaldamist REACH-määruse kontekstis. Seega järeldab ombudsman, et ühisavaldus ei ole vastuolus kosmeetikatoodete määruse ega üldisemalt Euroopa Liidu õigusega.

Komisjoni ja ECHA õiguse kohta teha ühisavaldus leidis ombudsman, et mõlemal on REACH-määruse kohaselt kohustusi, mispärast on nii komisjonil kui ka ECHA-l ühisavalduse tegemise õigus olemas. Ombudsman järeldas samuti, et ei ole vaja selgitada ühisavaldust seoses kosmeetikatoodete märgistusega, sest nende märgistus lähtub kosmeetikatoodete määrusest ja mitte REACH-määrusest.