• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

ELi valimisvaatlejate käitumisjuhend

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 2635/2010/(MB)TN (konfidentsiaalne) kohta tehtud otsus

Kaebuse esitaja väite kohaselt ei teatanud Euroopa Komisjon talle sellest, et tolle arvates rikkus ta ELi valimisvaatlusmissioonide käitumisjuhendit.

Pärast ELi valimisvaatleja missiooni täitmist sai kaebuse esitaja kolmandatelt pooltelt teada, et komisjoni otsuse kohaselt oli ta rikkunud valimisvaatlejate käitumisjuhendit. Kaebuse esitaja ei olnud rahul sellega, et talle ei teatatud sellest otsusest, ning oli mures selle pärast, et see mõjutab tema võimalusi olla valitud osalema edasistel ELi valimisvaatlusmissioonidel.

Ombudsman leidis komisjoni menetlusega seoses mitu probleemi. Ta ei olnud täielikult veendunud, et komisjon järgis kaebuse esitajale Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ning Euroopa hea halduse tava eeskirjaga ette nähtud õigusi. Seepärast tegi ombudsman sõbraliku lahendi ettepaneku, soovitades komisjonile meetmeid kahju heastamiseks nii (i) seoses kaebuse esitaja konkreetse olukorraga kui ka (ii) järgitava üldmenetlusega.

Seoses kaebuse esitaja konkreetse olukorraga kinnitas komisjon lahendusena kaebuse esitajale, et ka tulevikus on ta ELi valimisvaatlusmissioonide konkurssidel sobilik kandidaat.

ELi vaatlejate käitumisjuhendi rikkumise avastamisel kasutatavate üldmenetluste küsimuses viitas komisjon oma vastuses tõsiasjale, et ta oli juba rakendamas ombudsmani ettepanekut menetlused läbi vaadata. Ombudsman oli sellise arenguga rahul ning tegi seoses läbivaatamisega teatavad ettepanekud.