• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Dokumentidele juurdepääsu taotluse menetlemine

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 1161/2010/BEH (konfidentsiaalne) kohta tehtud otsus

Kaebuse esitajas Saksa doktoriõppe tudeng. 2009. aastal pöördus ta Euroopa Komisjoni poole ning taotles määruse nr 1049/2001 alusel juurdepääsu teatavatele toona Euroopa Kohtus arutlusel olnud rikkumismenetlustega seotud dokumentidele. Kõnealused juhtumid käsitlesid relvastuse ja kahesuguse kasutusega kaupade importimisega seotud tolliküsimusi. Eelkõige soovis kaebuse esitaja näha komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide kirjavahetust. Komisjon keeldus andmast juurdepääsu kõnealustele dokumentidele. Kui Euroopa Kohus oli detsembris 2009 avalikustanud asjaomaste juhtumite kohta tehtud otsused, esitas kaebuse esitaja uue taotluse dokumentidele juurdepääsuks. Taas keeldus komisjon juurdepääsu andmast, mille peale kaebuse esitaja esitas kordustaotluse. Esmalt pikendas komisjon taotluse menetlemise tähtaega ning hiljem teatas kaebuse esitajale, et tal ei olnud võimalik lõpetada sisekonsultatsioone.

Oma kaebuses ombudsmanile väitis kaebuse esitaja, et komisjon ei menetlenud tema kordustaotlust juurdepääsuks nimetatud dokumentidele määrusega nr 1049/2001 ettenähtud tähtaja jooksul. Samuti nentis ta, et komisjoni otsus keelduda dokumentidele juurdepääsu andmisest ei ole kooskõlas õigusaktidega. Tema arvates peaks komisjon kordustaotluses esitatud põhjendusi arvesse võttes menetlema tema kordustaotlust kiiremas korras ning võimaldama juurdepääsu asjaomastele dokumentidele.

Oma arvamuses juhtis komisjon muu hulgas tähelepanu tõigale, et tegemist on suure hulga dokumentidega ning et kaebuse esitaja muutis mitmel korral taotlustes oma soove, mistõttu otsuse tegemine viibiski. Sisuliste aspektidega seoses toonitas komisjon, et asjaomased rikkumismenetlused on ülimalt delikaatsed. Samuti nentis komisjon, et taotluses viidatud dokumentide avalikustamist takistab ka tõsiasi, et pärast Euroopa Kohtu otsuseid peeti teatavate liikmesriikidega järelmeetmetena alles läbirääkimisi.

Kui ombudsmani talitused olid komisjoni toimiku läbi vaadanud, esitas ombudsman komisjonile soovituse projekti. Et komisjon ei suutnud kaebuse esitaja kordustaotlust mõistliku aja jooksul läbi vaadata ega põhjendanud dokumentidele juurdepääsu andmisest keeldumist piisavalt, palus ombudsman komisjonil kiiremas korras kaebuse esitaja kordustaotlust menetleda ning anda dokumentidele juurdepääs.

Komisjon nõustus ombudsmani soovituse projektiga ning avalikustas kaebuse esitaja soovitud dokumendid täies ulatuses. Kuigi ombudsman ei olnud rahul, et komisjonil võttis kaebuse esitaja kordustaotluse kohta otsuse tegemine nõnda kaua aega, oli tal hea meel, et komisjon tunnistas ka ise, et viivitus oli põhjendamatu, ning ombudsman kiitis komisjoni konstruktiivset tegutsemist soovituse projekti kättesaamise järel.