• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sammendrag af afgørelsen i sag 1130/2016/JAS om Europa-Kommissionens og Det EuropæiskeKemikalieagenturs fælles udtalelse om gennemførelse af dyreforsøg for stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1130/2016/JAS
    Opened on 03 Oct 2016 - Decision on 21 Jul 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Sagen vedrørte en fælles udtalelse, som Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) afgav i oktober 2014, hvori de redegjorde for deres opfattelse af forbindelsen mellem kosmetikforordningen, der forbyder dyreforsøg, og REACH-forordningen, der tillader dyreforsøg med kemikalier under visse begrænsede omstændigheder for at vurdere risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

Klageren, en britisk dyrerettigheds-NGO, opfordrede Kommissionen og ECHA til at tilbagetrække deres fælles udtalelse. Klager hævdede, at den fælles udtalelse stred mod EU-retten og kosmetikforordningen i særdeleshed. Til støtte for denne påstand henviste klager til en dom, som var blevet afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, efter at klager havde indgivet sin klage til Ombudsmanden vedrørende fortolkningen af kosmetikforordningens forbud mod dyreforsøg. Klager hævdede, at Kommissionen og ECHA ikke havde retlig beføjelse til at afgive en fælles udtalelse. Klager hævdede yderligere, at den fælles udtalelse ville bevirke, at visse kosmetiske produkter fejlagtigt ville blive mærket med "ikke testet på dyr". Kommissionen og ECHA nægtede at trække den fælles udtalelse tilbage, og klager henvendte sig til Ombudsmanden.

Ombudsmanden undersøgte sagen. Hun fandt det ikke nødvendigt at tage stilling til den egentlige betydning af Domstolens dom for at løse sagen, da den fælles udtalelse kun angik den måde, hvorpå REACH-forordningen fortolkes og anvendes i lyset af kosmetikforordningen. Den fælles udtalelse vedrører ikke fortolkningen og anvendelsen af kosmetikforordningen i lyset af REACH-forordningen. Ombudsmanden konkluderer derfor, at den fælles udtalelse ikke er i strid med kosmetikforordningen eller EU-retten generelt.

Med hensyn til Kommissionens og ECHA's ret til at afgive den fælles udtalelse finder Ombudsmanden, at de begge har denne ret, da de begge er pålagt et ansvar i henhold til REACH-forordningen. Endelig er det ikke nødvendigt at tydeliggøre den fælles udtalelse i forbindelse med mærkningen af kosmetiske produkter, da dette spørgsmål hører ind under kosmetikforordningen og ikke REACH-forordningen.