• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Behandling af klagerens anmodning om aktindsigt

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sammendrag af afgørelse om klage 1161/2010/BEH (fortrolig) over Europa-Kommissionen

Klageren er en tysk ph.d.-studerende. I 2009 henvendte han sig til Europa-Kommissionen og anmodede på grundlag af forordning 1049/2001 om aktindsigt i visse dokumenter vedrørende en række verserende overtrædelsessager ved Domstolen. Sagerne omhandlede nogle toldspørgsmål i forbindelse med import af våben og varer med dobbelt anvendelse. Klageren anmodede i store træk om at få indsigt i korrespondancen mellem Kommissionen og de berørte medlemsstater. Kommission afviste at give indsigt i de anmodede dokumenter. Efter at Domstolen havde afsagt dom i førnævnte sager i december 2009, indgav klageren en ny anmodning om aktindsigt. Kommissionen afviste igen anmodningen, og klageren genfremsatte begæringen. Kommissionen forlængede i første omgang fristen for behandling af begæringen og oplyste senere klageren om, at den ikke havde været i stand til at afslutte sine interne undersøgelser.

Klageren gjorde i sin klage til Ombudsmanden gældende, at Kommissionen ikke havde behandlet hans genfremsatte begæring om aktindsigt i førnævnte dokumenter inden for de tidsfrister, der er fastsat i forordning 1049/2001. Han hævdede også, at Kommissionens beslutning om ikke at give aktindsigt udgør en overtrædelse af loven. Han krævede, at Kommissionen i lyset af de argumenter, han havde fremsat i sin genfremsatte begæring om aktindsigt, skulle behandle begæringen hurtigt og give adgang til de pågældende dokumenter.

Kommissionen fremhævede bl.a. den store mængde dokumenter, der var tale om, og forskellige ændringer i klagerens anmodninger, hvilket var årsag til, at Kommissionens beslutning blev forsinket. For så vidt angik sagernes indhold, understregede Kommissionen de pågældende overtrædelsessagers yderst følsomme karakter. Endvidere anførte den, at der, efter at Domstolen havde afsagt sine domme, blev afholdt opfølgende forhandlinger med en række medlemsstater, hvilket forhindrede Kommissionen i at fremlægge de anmodede dokumenter.

Efter at Ombudsmandens kontor havde gennemgået Kommissionens sagsakter, udarbejdede Ombudsmanden et udkast til henstilling til Kommissionen. I betragtning af at Kommissionen ikke behandlede klagerens genfremsatte begæring inden for rimelig tid og ikke gav en tilfredsstillende forklaring på, hvorfor den afviste at give aktindsigt, opfordrede Ombudsmanden Kommissionen til at behandle klagerens genfremsatte begæring hurtigt ved at give indsigt i de pågældende dokumenter.

Kommissionen accepterede Ombudsmandens udkast til henstilling og gav fuld aktindsigt i de dokumenter, som klageren havde anmodet om. Selv om Ombudsmanden udtrykte bekymring over den tid, Kommissionen havde brugt på at træffe beslutning om klagerens genfremsatte begæring, bemærkede han med tilfredshed, at Kommissionen selv erkendte, at forsinkelsen var uberettiget, og bifaldt Kommissionens konstruktive tilgang til udkastet til henstilling.