• Lodge a complaint
  • Request for information
Public consultation on the European Ombudsman’s Strategy Towards 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Разглеждане на подадено от жалбоподателя искане за достъп до документи

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Резюме на решението по жалба 1161/2010/BEH (поверителна) срещу Европейската комисия

Жалбоподателят е докторант от Германия. През 2009 г. той се обръща към Европейската комисия на основание на Регламент № 1049/2001 с искане за достъп до определени документи, свързани с редица дела за нарушения, които са в процес на разглеждане от Съда. Тези дела се отнасят до митнически въпроси, свързани с внос на оръжия и стоки с двойно предназначение. Казано накратко, искането на жалбоподателя се отнася до кореспонденцията между Комисията и засегнатите държави членки. Комисията отказва да предостави достъп до поисканите документи. След като през декември 2009 г. Съдът произнася решенията по споменатите дела, жалбоподателят подава ново искане за достъп до документите. Комисията отново отказва да му предостави достъп и жалбоподателят подава потвърдително заявление. Комисията първо удължава срока за разглеждане на това заявление, а по-късно уведомява жалбоподателя, че не е могла да приключи своите вътрешни консултации.

В своята жалба до омбудсмана жалбоподателят твърди, че Комисията не е изпълнила задължението си да разгледа подаденото от него потвърдително заявление за достъп до споменатите документи в сроковете, предвидени в Регламент № 1049/2001. Освен това той твърди, че решението на Комисията да не предостави достъп до документите е незаконосъобразно. Жалбоподателят заяви, че, с оглед на аргументите, приведени в подаденото от него потвърдително заявление за предоставяне на достъп, Комисията е следвало да разгледа в кратък срок заявлението и да предостави достъп до съответните документи.

В своето становище Комисията посочи, наред с другото, че става дума за голям брой документи, и изтъкна различни промени в обхвата на подадените от жалбоподателя искания, на които се дължи забавеното вземане на решение по тези искания. По съществото на жалбата Комисията подчерта силно чувствителния характер на въпросните дела за нарушения. Освен това тя посочи, че поради факта, че преговорите с редица държави членки, свързани с решенията на Съда, продължават, тя не е в състояние да предостави исканите документи.

След като службите на омбудсмана проучиха предоставената от Комисията преписка, омбудсманът изготви проектопрепоръка до Комисията. С оглед на факта, че не е разгледала в разумен срок подаденото от жалбоподателя потвърдително заявление и не е предоставила удовлетворително обяснение за своя отказ да предостави достъп, омбудсманът призова Комисията да разгледа в кратък срок потвърдителното заявление на жалбоподателя и да предостави достъп до поисканите документи.

Комисията прие отправената от омбудсмана проектопрепоръка и предостави всички поискани от жалбоподателя документи. Омбудсманът изрази своята загриженост по повод на продължителното време, което е било необходимо на Комисията, за да вземе решение по подаденото от жалбоподателя потвърдително заявление, но същевременно той отбеляза с удовлетворение, че Комисията е признала, че това забавяне не може да бъде обосновано, и приветства нейния конструктивен подход след отправената от него проектопрепоръка.