• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Evropska varuhinja človekovih pravic odpira javno posvetovanje o sestavi strokovnih skupin Evropske komisije

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Ozadje

Evropska varuhinja človekovih pravic je 19. decembra 2013 končala obravnavo pritožbe št. 1682/2010/BEH, ki med drugim obravnava  vprašanje uravnotežene sestave strokovnih skupin pri Komisiji[1]. Iz preiskave, poročil civilnodružbenih organizacij in izmenjav mnenj v neformalnem dialogu o teh skupinah med Komisijo in nekaterimi poslanci Evropskega parlamenta je bilo razvidno, da je bil dosežen določen napredek. Obstajajo pa tudi dokazi o trajnih težavah z uravnoteženo sestavo, o čemer so bili izraženi pomisleki predvsem glede skupin, ustanovljenih septembra 2012 in kasneje.

Odločitev o preiskavi na lastno pobudo

Varuhinja se je zavezala, da bo razmere skrbno spremljala, zato se je odločila začeti preiskavo na lastno pobudo o sestavi strokovnih skupin pri Komisiji.

Področje in namen preiskave na lastno pobudo

Tokratna preiskava zadeva sestavo strokovnih skupin Komisije, ne vrednoti pa njihovih rezultatov in izdelkov.

Čeprav je preiskava osredotočena na dejavne strokovne skupine, ki jih je Komisija ustanovila septembra 2012 in kasneje, to ne pomeni, da varuhinja ne bo po potrebi preučila tudi sestave skupin, ki so bile ustanovljene prej.

V tej preiskavi na lastno pobudo so obravnavana sistemska vprašanja. Preiskava torej ni namenjena reševanju posameznih zadev, za kar gre na primer, ko Komisija posamezne civilnodružbene organizacije ni sprejela v strokovno skupino. Tovrstni primeri se seveda lahko posredujejo varuhinji kot individualne pritožbe.

Namen tokratne preiskave na lastno pobudo je spodbujanje in podpiranje prizadevanj za bolj uravnoteženo sestavo strokovnih skupin Komisije.

Komisija je decembra 2013 oblikovala nov okvir za civilni dialog o zadevah, povezanih s skupno kmetijsko politiko (Sklep Komisije 2013/767/EU). Glede na to, da del članstva štirinajstih skupin tega dialoga pri GD za kmetijstvo (GD AGRI) temelji na tem dokumentu, mora varuhinja kar najskrbneje spremljati proces izbiranja. Zato se je odločila  na lastno pobudo ločeno preiskati vprašanje uravnotežene sestave skupin za civilni dialog pri GD za kmetijstvo (OI/7/2014/BEH). Iz tega izhaja, da te v sedanji preiskavi na lastno pobudo niso zajete.

Javno posvetovanje – povabilo k oddaji prispevkov

Da bi vsi deležniki, ki jih to zadeva, lahko  predstavili svoja stališča, ki bi jih varuhinja lahko upoštevala, se je kot prvi korak k preiskavi na lastno pobudo varuhinja odločila za javno posvetovanje. Stališča deležnikov bodo varuhinji omogočila, da bo lahko natančneje oblikovala preiskavo in jo usmerila na konkretno problematiko, ki zainteresirane strani neposredno zadeva, nato pa se bo z obravnavano tematiko obrnila še na Komisijo.

Javno posvetovanje bo potekalo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Kaj varuhinjo zanima

Varuhinja na podlagi vprašanj, ki jih je obravnavala v okviru pritožbe št. 1682/2010/BEH, ter upoštevaje poročila civilnodružbenih organizacij in neformalni dialog o strokovnih skupinah med Komisijo in nekaterimi poslanci poziva vse, ki jih ta tematika zadeva, naj posredujejo svoje pripombe k spodnjim vprašanjem:

1. V članstvu katerih strokovnih skupin Komisije po vašem mnenju strokovna in interesna področja niso ustrezno zastopana? Kaj je po vašem mnenju glavni razlog za njihovo neuravnoteženo sestavo?

2. Horizontalna pravila o strokovnih skupinah Komisiji omogočajo, da imenuje strokovnjake kot fizične osebe. Ali bi to moglo po vašem mnenju vzbujati pomisleke glede uravnotežene sestave strokovnih skupin oziroma navzkrižja interesov?

3. Ali je sedanja raven preglednosti pri sestavi strokovnih skupin Komisije, predvsem v njenem registru strokovnih in drugih podobnih skupin, po vašem mnenju ustrezna? Natančneje, ali lahko po objavljenih informacijah ugotovite, katere interese zastopajo člani teh skupin? Če ne, kaj je po vašem mnenju mogoče izboljšati? Ali menite, da je sedanja raven preglednosti pri delu strokovnih skupin, predvsem z objavo dnevnih redov in zapisnikov, ustrezna?

4. Ali menite, da Komisija pri objavi pozivov za članstvo v strokovnih skupinah, z izbirnimi merili v zadostni meri upošteva, da morajo biti skupine uravnoteženo sestavljene? Če ne, kaj je po vašem mnenju mogoče izboljšati? Ali bi lahko Komisija po vašem mnenju storila več za ozaveščanje o teh pozivih, da bi spodbudila več prijav? Če da, s katerimi konkretnimi ukrepi?

5. Imate morda izkušnje  s prijavljanjem za članstvo v strokovni skupini Komisije? Če da, s katerimi težavami ste se srečevali v procesu prijave? Če ne, ali veste za primer, ko so civilnodružbene organizacije imele težave pri tem? Ali na podlagi svojih izkušenj menite, da stroški sodelovanja oziroma pomanjkljiva ureditev nadomestil odvrača civilnodružbene organizacije od prijave za članstvo?

6. Prosimo, sporočite nam svoje stališče o ukrepih, a katerimi bi lahko pripomogli k bolj uravnoteženi sestavi strokovnih skupin Komisije.

7. Želite še kaj dodati?

Vaši prispevki

Prispevke je treba varuhinji poslati do 31. avgusta 2014.

Po pošti na naslov: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Po faksu: +33 (0)3 88 17 90 62

Po elektronski pošti na naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Prispevki se lahko vlagajo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Varuhinja si bo prizadevala, da bo prejete prispevke posredovala Komisiji, morda se bo odločila tudi za njihovo objavo v spletu. Avtorji, ki ne želijo, da bi bilo njihovo ime oziroma njihov prispevek objavljen, naj to zapišejo in ustrezno utemeljijo. V slednjem primeru jih naprošamo, da dodajo tudi povzetek, ki ne bo zaupen in ki ga bomo lahko posredovali Komisiji ter objavili na spletnem mestu varuhinje človekovih pravic.

Related documents