• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Európska ombudsmanka otvára verejné konzultácie týkajúce sa zloženia expertných skupín Európskej komisie

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Súvislosti

Ombudsmanka 19. decembra 2013 uzavrela svoje vyšetrovanie vo veci sťažnosti 1682/2010/BEH týkajúcej sa, okrem iného, otázky vyváženého zloženia expertných skupín Komisie[1]. Z vyšetrovania, ktoré uskutočnila ombudsmanka, zo správ organizácií občianskej spoločnosti a z výmen v rámci neformálneho dialógu o expertných skupinách medzi Komisiou a niektorými poslancami Parlamentu vyplýva, že sa dosiahol pokrok. Tieto zhodnotenia sú však takisto dôkazmi o pretrvávajúcich problémoch pri dosahovaní vyváženého zloženia, pričom obavy boli vyjadrené najmä v súvislosti s expertnými skupinami vytvorenými od septembra 2012.

Rozhodnutie začať vyšetrovanie z vlastného podnetu

V nadväznosti na svoj záväzok pozorne sledovať situáciu sa ombudsmanka rozhodla začať vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa zloženia expertných skupín Komisie.

Zameranie a cieľ vyšetrovania z vlastného podnetu

Súčasné vyšetrovanie z vlastného podnetu sa týka zloženia expertných skupín Komisie, ale nezahŕňa posudzovanie výsledkov práce týchto skupín.

Hoci sa vyšetrovanie z vlastného podnetu zameriava na aktívne expertné skupiny Komisie vytvorené od septembra 2012, nebráni to ombudsmanke v tom, aby skúmala zloženie skupín zriadených skôr, ak na to nájde dôvody.

Toto vyšetrovanie z vlastného podnetu sa týka systémových otázok. Preto nie je jeho cieľom riešiť jednotlivé prípady, ako napríklad prípady týkajúce sa neprijatia konkrétnej organizácie občianskej spoločnosti do expertnej skupiny Komisie. Takéto prípady, samozrejme, možno ombudsmanke predkladať prostredníctvom individuálnych sťažností.

Cieľom tohto vyšetrovania z vlastného podnetu cieľom je povzbudzovať a podporovať úsilie o dosiahnutie vyváženejšieho zloženia expertných skupín Komisie.

V decembri 2013 Komisia vytvorila nový rámec pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika (rozhodnutie Komisie 2013/767/EÚ). Vzhľadom na to, že na tomto základe v súčasnosti prebieha výber členov 14 skupín občianskeho dialógu, ktoré organizuje GR Komisie pre poľnohospodárstvo, je nevyhnutné, aby ombudsmanka čo najstarostlivejšie monitorovala tento výberový proces. Ombudsmanka sa preto rozhodla začať osobitné a súbežné vyšetrovanie z vlastného podnetu (OI/7/2014/BEH) týkajúce sa otázky vyváženého zloženia skupín občianskeho dialógu, ktoré organizuje GR pre poľnohospodárstvo. Z toho vyplýva, že uvedené skupiny nie sú predmetom súčasného vyšetrovania z vlastného podnetu.

Verejná konzultácia – výzva na predloženie pripomienok

Aby všetky zainteresované strany, ktoré táto otázka zaujíma, dostali príležitosť vyjadriť svoje názory, a umožnili tak ombudsmanke tieto názory zohľadniť , ombudsmanka sa rozhodla začať verejnú konzultáciu ako prvý krok svojho vyšetrovania z vlastného podnetu. Získavanie názorov zainteresovaných strán umožní ombudsmanke ďalej prispôsobovať vyšetrovanie, tak aby sa zameriavalo na skutočné problémy, ktoré sa zainteresovaných strán priamo týkajú, a následne sa obrátiť v súvislosti s touto záležitosťou na Komisiu.

 Verejné konzultácie budú prebiehať vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Čo ombudsmanka očakáva

Na základe záležitostí, ktoré ombudsmanka riešila v rámci sťažnosti 1682/2010/BEH a s využitím správ organizácií občianskej spoločnosti a neformálneho dialógu o expertných skupinách medzi Komisiou a niektorými poslancami EP, ombudsmanka vyzýva všetky zainteresované strany zaujímajúce sa o túto otázku, aby predložili pripomienky k tomuto zoznamu otázok:

1. Ktoré konkrétne expertné skupiny Komisie majú podľa vás nedostatočne vyvážené zastúpenie členov v príslušných oblastiach odbornosti a záujmu? Čo je podľa vášho názoru hlavnou príčinou nevyváženého zloženia expertných skupín Komisie, ktoré ste uviedli?

2. Horizontálne pravidlá Komisie týkajúce sa expertných skupín umožňujú Komisii vymenovať jednotlivých odborníkov na základe ich osobnej spôsobilosti. Je podľa vašich skúseností táto možnosť dôvodom na obavy, pokiaľ ide o vyvážené zloženie expertných skupín a/alebo konflikty záujmov?

3. Myslíte si, že súčasná úroveň transparentnosti, pokiaľ ide o zloženie expertných skupín Komisie, najmä prostredníctvom Registra expertných skupín Komisie a podobných subjektov, je postačujúca? Konkrétne, umožňujú vám informácie poskytnuté Komisiou zistiť, aké záujmy členovia expertných skupín Komisie zastupujú? Ak nie, v čom vidíte možnosti zlepšenia? Domnievate sa, že súčasná úroveň transparentnosti, pokiaľ ide o činnosť expertných skupín, najmä prostredníctvom zverejňovania programov schôdzí a zápisníc, je postačujúca?

4. Domnievate sa, že v prípadoch, keď Komisia uverejňuje výzvy na žiadosti o členstvo v expertných skupinách, tieto výzvy stanovujú výberové kritériá, ktoré dostatočne zohľadňujú potrebu vyváženého zloženia expertných skupín? Ak nie, kde vidíte priestor na zlepšenie? Mohla by podľa vášho názoru Komisia urobiť viac pre zvýšenie informovanosti o týchto výzvach, s cieľom podporiť žiadosti? Ak áno, aké konkrétne opatrenia by Komisia v tejto súvislosti mohla prijať?

5. Máte nejaké skúsenosti so žiadosťami o členstvo v expertnej skupine Komisie? Ak áno, stretli ste sa v procese predkladania žiadosti s nejakými problémami? Ak nie, sú vám známe nejaké takéto problémy, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti? Myslíte si na základe vašich skúseností, že náklady spojené s účasťou/neexistencia komplexných systémov úhrady nákladov odrádzajú organizácie občianskej spoločnosti od toho, aby sa uchádzali o členstvo?

6. Poskytnite nám, prosím, vaše názory na to, aké opatrenia by mohli pomôcť zabezpečiť vyváženejšie zloženie expertných skupín Komisie.

7. Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa zapojiť

Pripomienky možno ombudsmanke zasielať do 31. augusta 2014

poštou na adresu: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francúzsko;

faxom na číslo: +33 (0)3 88 17 90 62;

e-mailom: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces.

Pripomienky možno zaslať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Ombudsmanka má v úmysle postúpiť Komisii tieto pripomienky, ktoré dostala od prispievateľov, a môže rozhodnúť o ich zverejnení na internete. Prispievatelia, ktorí sa domnievajú, že ich mená by sa nemali uverejňovať a/alebo že ich pripomienky by nemali byť verejne dostupné, by túto skutočnosť mali uviesť a vysvetliť príslušné dôvody. V tomto prípade sa prispievatelia vyzývajú, aby predložili súhrn, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa zašle Komisii a môže sa uverejniť na internetovej stránke ombudsmanky.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark.

Related documents