• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące składu grup ekspertów w Komisji Europejskiej

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Kontekst

W dniu 19 grudnia 2013 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zamknęła dochodzenie w sprawie skargi 1682/2010/BEH dotyczącej między innymi kwestii zrównoważonego składu grup ekspertów w Komisji Europejskiej[1]. Z dochodzenia Rzecznika, z raportów organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz z wymiany zdań w ramach nieformalnego dialogu między Komisją a niektórymi posłami na temat grup ekspertów wynika, iż poczyniono postępy w tej sprawie. Jednakże raporty te ukazują również utrzymujące się problemy w osiąganiu zrównoważonego składu grup ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem składu grup powstałych od września 2012 roku.

Decyzja o rozpoczęciu dochodzenia z własnej inicjatywy

Po dokonaniu odpowiednich obserwacji, Rzecznik podjęła decyzję o rozpoczęciu dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego składu grup ekspertów w Komisji Europejskiej.

Cel i przedmiot dochodzenia z własnej inicjatywy

Omawiane tu dochodzenie z własnej inicjatywy dotyczy składu grup ekspertów Komisji Europejskiej, nie obejmuje ono jednak oceny rezultatów pracy tych grup.

Przedmiotem dochodzenia z własnej inicjatywy jest skład aktywnych grup ekspertów Komisji Europejskiej powstałych od września 2012 roku, Rzecznik nie wyklucza jednak zaistnienia konieczności sprawdzenia składu grup ekspertów powstałych przed tą datą.,.

Dochodzenie z własnej inicjatywy dotyczy kwestii systemowych. Tym samym nie ma na celu rozstrzygania indywidualnych przypadków, takich jak np. niedopuszczenie danej organizacji społeczeństwa obywatelskiego do składu grupy ekspertów w Komisji Europejskiej. Niemniej jednak przypadki takie można zgłaszać do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w formie skarg indywidualnych.

Celem dochodzenia z własnej inicjatywy jest zachęcenie do podjęcia wysiłków w celu uzyskania bardziej zrównoważonego składu grup ekspertów Komisji Europejskiej oraz wspieranie tych wysiłków.

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opracowała nowe ramy dialogu społecznego w sprawach objętych wspólną polityką rolną (Decyzja Komisji Europejskiej 2013/767/UE). Biorąc pod uwagę fakt, iż trwająca obecnie rekrutacja członków 14 grup dialogu społecznego goszczonych przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa odbywa się według tych ram, Rzecznik  obserwuje ten proces szczególnie uważnie. W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu dochodzenia z własnej inicjatywy (OI/7/2014/BEH) dotyczącego zrównoważonego składu grup dialogu społecznego goszczonych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa. Oznacza to, że skład tych grup nie jest objęty niniejszym dochodzeniem z własnej inicjatywy.

Konsultacje społeczne – zaproszenie do udziału

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom przedstawienie swoich opinii, a także podzielenie się nimi z Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich,  ogłoszone zostały  konsultacje społeczne w ramach pierwszego etapu postępowania z własnej inicjatywy. Zapoznanie się z opinią zainteresowanych umożliwi Rzecznik skupienie się, podczas dochodzenia, na rzeczywistych problemach bezpośrednio dotyczących zainteresowanych stron, a następnie zwrócenie się w tej sprawie do Komisji.

Konsultacje społeczne odbywać się będą we wszystkich 24 językach Unii Europejskiej.

Czego oczekuje Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich

W oparciu o kwestie przedstawione przez Rzecznik w związku ze skargą 1682/2010/BEH oraz korzystając z raportów organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak i również z rezultatów nieformalnego dialogu między Komisją a niektórymi posłami na temat grup ekspertów, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zachęcić wszystkich zainteresowanych do przedstawienia uwag odnośnie następującej listy pytań:

1. Które konkretnie grupy ekspertów w Komisji Europejskiej uważa Pan/Pani za mające niewystarczająco zrównoważony skład pod względem liczby ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli różnych grup interesów? Co, według Pana/Pani w największym stopniu przyczynia się do niezrównoważonego składu tych grup ekspertów Komisji Europejskiej?

2. Wprowadzone przez Komisję Europejską przekrojowe zasady dotyczące grup ekspertów pozwalają jej powoływać osoby prywatne na ekspertów indywidualnych. Czy w Pana/Pani opinii możliwość ta może rodzić obawy w odniesieniu do zrównoważonego składu grup ekspertów lub konfliktów interesów?

3. Czy uważa Pan/Pani obecny poziom przejrzystości danych dotyczących składu grup ekspertów Komisji Europejskiej, szczególnie w rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów, za odpowiedni? W szczególności, czy udostępnione przez Komisję informacje pozwoliły Panu/Pani dowiedzieć się, jakie grupy interesów reprezentują członkowie grup ekspertów Komisji Europejskiej? Jeżeli nie, co według Pana/Pani należy poprawić? Czy uważa Pan/Pani, że obecny poziom przejrzystości danych dotyczących pracy grup ekspertów, w szczególności w publikowanych porządkach obrad i protokołach posiedzeń, jest odpowiedni?

4. Czy uważa Pan/Pani, że kryteria wyboru zawarte w publikowanych przez Komisję zaproszeniach do składania wniosków o członkostwo w grupach ekspertów w wystarczający sposób odpowiadają potrzebie zrównoważonego składu grup ekspertów? Jeżeli nie, co według Pana/Pani należy poprawić? Czy Pana/Pani zdaniem Komisja może podjąć jeszcze jakieś kroki, aby zachęcić większą liczbę osób do składania wniosków? Jeżeli tak, jakie mogłyby to być kroki?

5. Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek doświadczenia związane z ubieganiem się o członkostwo w grupie ekspertów Komisji Europejskiej? Jeżeli tak, czy napotkał Pan/napotkała Pani jakiekolwiek problemy podczas procesu rekrutacji? Jeżeli nie, czy są Panu/Pani znane przykłady takich problemów napotkanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego? Czy w Pana/Pani opinii koszty związane z członkostwem/brak systemów pełnego zwrotu kosztów zniechęcają organizacje społeczeństwa obywatelskiego do ubiegania się o członkostwo w grupach ekspertów?

6. Proszę przedstawić swoją opinię dotyczącą środków, które mogłyby przyczynić się do osiągnięcia bardziej zrównoważonego składu grup ekspertów Komisji Europejskiej.

7. Czy ma Pan/Pani jeszcze jakieś uwagi/komentarze?

Sposób zgłaszania uwag

Uwagi należy przesyłać do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Pocztą na adres: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francja;

faksem: +33 (0)3 88 17 90 62;

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu/pl/shortcuts/contacts.faces

Uwagi można zgłaszać w każdym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymane uwagi zamierza przekazać Komisji, może również podjąć decyzję o ich publikacji na swojej stronie internetowej. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swoich danych osobowych lub nie chcą, aby ich uwagi zostały podane do wiadomości publicznej, proszone są o zaznaczenie tego faktu w treści przesłanych uwag oraz o uzasadnienie swojej decyzji. W takim wypadku, osoby zgłaszające uwagi proszone są o złożenie niepoufnego streszczenia, które zostanie przekazane Komisji i może zostać opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.[1] Zob.: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark.

Related documents