• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Europese Ombudsman organiseert openbare raadpleging over de samenstelling van de deskundigengroepen van de Europese Commissie

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Achtergrond

Op 19 december 2013 sloot de Europese Ombudsman het onderzoek af naar klacht 1682/2010/BEH betreffende, onder andere, de kwestie van de evenwichtige samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie[1]. Uit het onderzoek van de Ombudsman, de verslagen van de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en de uitwisselingen in het kader van de informele dialoog over deskundigengroepen tussen de Commissie en sommige EP-leden blijkt dat er vooruitgang is geboekt. Hieruit blijkt echter ook dat het nog steeds lastig is om te zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de deskundigengroepen, met name ten aanzien van de deskundigengroepen die zijn opgericht na september 2012.  

Besluit om op eigen initiatief een onderzoek in te stellen

Om de zaak nauwlettend in het oog te houden heeft de Ombudsman besloten om op eigen initiatief een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie.

Reikwijdte en doelstelling van het onderzoek

Het huidige onderzoek betreft de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie maar strekt zich niet uit tot de beoordeling van de resultaten van deze groepen.

Hoewel de nadruk van het onderzoek ligt op de actieve deskundigengroepen van de Commissie die zijn opgericht na september 2012, weerhoudt dat de Ombudsman er niet van ook te kijken naar de samenstelling van groepen die eerder zijn opgericht, als daartoe aanleiding is.

Het onderzoek betreft structurele aspecten. Het is niet bedoeld om individuele gevallen op te lossen, zoals bijvoorbeeld de niet-toelating van een specifieke organisatie uit het maatschappelijk middenveld tot een deskundigengroep van de Commissie. Dergelijke gevallen kunnen echter wel, in de vorm van afzonderlijke klachten, worden voorgelegd aan de Ombudsman.

Het onderzoek is bedoeld om inspanningen aan te moedigen en te steunen om te komen tot een evenwichtiger samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie.

In december 2013 heeft de Commissie een nieuw kader opgesteld voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld betreffende zaken die vallen onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Besluit van de Commissie 2013/767/EU). Aangezien de selectie van de leden van 14 groepen voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld die worden opgericht door het DG Landbouw van de Commissie momenteel in dit kader plaatsvindt, is het uiterst belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar het selectieproces.  De Ombudsman heeft daarom besloten om tegelijkertijd op eigen initiatief een afzonderlijk onderzoek in te stellen (OI/7/2014/BEH) naar de evenwichtige samenstelling van deze groepen die worden opgericht door DG Landbouw.  Hieruit volgt dat deze groepen niet vallen onder het huidige onderzoek.

Openbare raadpleging – verzoek om bijdragen toe te sturen

Om alle belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om hun mening kenbaar te maken zodat de Ombudsman rekening kan houden met deze meningen, heeft de Ombudsman besloten een openbare raadpleging te organiseren, als eerste stap van het onderzoek. Met de meningen van de belanghebbenden kan de Ombudsman nader vorm geven aan het onderzoek door zich te concentreren op de concrete problemen waar de belanghebbenden mee kampen en, in tweede instantie, de Commissie hierop aan te spreken.

De openbare raadpleging zal plaatvinden in alle 24 officiële talen van de EU.

Waar de Ombudsman naar op zoek is

Naar aanleiding van de zaken die de Ombudsman heeft aangepakt in het kader van klacht 1682/2010/BEH en de verslagen van de organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de informele dialoog over deskundigengroepen tussen de Commissie en sommige EP-leden, verzoekt de Ombudsman alle belanghebbenden onderstaande vragenlijst te beantwoorden:

1. In welke specifieke deskundigengroep van de Commissie ontbreekt het volgens u aan een evenwichtige vertegenwoordiging van de relevante deskundigheidsgebieden c.q. belangengroepen? Wat is volgens u de hoofdreden van de onevenwichtige samenstelling van de door u aangewezen deskundigengroepen van de Commissie?

2. Op grond van de horizontale regels inzake deskundigengroepen mag de Commissie individuele deskundigen op persoonlijke titel benoemen. Geeft dit volgens u aanleiding tot bezorgdheid in termen van evenwichtige samenstelling van de deskundigengroepen en/of belangenconflict?

3. Bent u van mening dat het huidige transparantieniveau met betrekking tot de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie, met name door het register van deskundigengroepen en andere vergelijkbare entiteiten van de Commissie, toereikend is? Kunt u aan de hand van de door de Commissie beschikbaar gestelde informatie bepalen welke belangen worden vertegenwoordigd door de leden van de deskundigengroepen van de Commissie? Zo neen, waar ziet u mogelijkheden voor verbetering? Bent u van mening dat het huidige transparantieniveau met betrekking tot de werkzaamheden van de deskundigengroepen, met name door de publicatie van agenda’s en notulen, toereikend is?

4. Bent u van mening dat, wanneer de Commissie oproepen publiceert voor het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van een deskundigengroep, de gestelde selectiecriteria voldoende rekening houden met de behoefte aan een evenwichtige samenstelling van de deskundigengroepen? Zo neen, waar ziet u mogelijkheden voor verbetering? Zou de Commissie volgens u meer kunnen doen om de bekendheid van deze oproepen te vergroten om ervoor te zorgen dat meer mensen zich aanmelden? Zo ja, welke concrete stappen zou zij daartoe kunnen ondernemen?

5. Hebt u ervaring met de aanmelding voor een lidmaatschap van een deskundigengroep van de Commissie? Zo ja, stuitte u daarbij op problemen? Zo neen, weet u of organisaties uit het maatschappelijk middenveld op dergelijke problemen zijn gestuit? Is het volgens u zo dat de kosten die inherent zijn aan deelname/het ontbreken van begrijpelijke vergoedingsregelingen organisaties uit het maatschappelijk middenveld ontmoedigen om zich aan te melden voor een dergelijk lidmaatschap?

6. Laat u ons alstublieft weten welke maatregelen er volgens u zouden kunnen bijdragen tot een evenwichtigere samenstelling van de deskundigengroepen.

7. Hebt u verder nog opmerkingen?

Wijze van bijdragen

Bijdragen moet vóór 31 augustus 2014 worden toegezonden aan de Ombudsman.

Schriftelijk: Europese Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Straatsburg Cedex, Frankrijk;

Fax: +33 (0)3 88 17 90 62;

E-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Bijdragen kunnen in een van de 24 officiële talen van de EU worden ingediend.

De Ombudsman is voornemens de ontvangen opmerkingen door te sturen naar de Commissie en kan besluiten deze online te publiceren. Wanneer iemand wenst dat zijn naam en/of zijn opmerkingen niet worden gepubliceerd, wordt hij/zij verzocht dit duidelijk aan te geven alsmede om welke redenen. In dat laatste geval worden zij verzocht een niet-vertrouwelijke samenvatting te geven die zal worden doorgestuurd naar de Commissie en die gepubliceerd mag worden op de website van de Commissie.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/nl/cases/decision.faces/52942/html.bookmark

Related documents