• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Seolann an tOmbudsman Eorpach comhairliúchán poiblí maidir le comhdhéanamh shainghrúpaí an Choimisiúin Eorpaigh

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Cúlra

Ar 19 Nollaig 2013, dhún an tOmbudsman a fiosrú ar ghearán 1682/2010/BEH maidir leis an gceist faoi chomhdhéanamh cothrom shainghrúpaí de chuid an Choimisiúin, lasmuigh de rudaí eile[1]. Mar thoradh ar fhiosrú an Ombudsman, ar thuarascálacha ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ar na malartuithe eolais i gcreat an chomhphlé neamhfhoirmiúil faoi shainghrúpaí idir an Coimisiún agus Feisirí Parlaiminte (FPE) tá soiléir go bhfuil dul chun cinn déanta. Mar sin féin léiríonn na cuntais seo go bhfuil deacrachtaí ann i gcónaí maidir le comhdhéanamh cothrom a bhaint amach. Tá imní curtha in iúl, go háirithe maidir le sainghrúpaí atá curtha ar bun ó Mheán Fómhair 2012 ar aghaidh.

Cinneadh fiosrú ar a tionscnamh féin a sheoladh

D’fhonn a gealltanas a chomhlíonadh go gcoinníodh sí súil ghéar ar an scéal, tá cinneadh déanta ag an Ombudsman fiosrú ar a tionscnamh féin ar chomhdhéanamh shainghrúpaí an Choimisiúin a thosú.

Fócas agus cuspóir an fhiosraithe fhéintionscanta

Baineann an fiosrú féintionscanta atá idir lámha faoi láthair le comhdhéanamh shainghrúpaí an Choimisiúin ach ní dhéantar torthaí na ngrúpaí seo a mheas.

Cé go bhfuil fócas an fhiosraithe fhéintionscanta ar shainghrúpaí gníomhacha a cuireadh ar bun ó Mheán Fómhair 2012 ar aghaidh, ní thabharfaidh sin nach féidir leis an Ombudsman féachaint ar chomhdhéanamh grúpaí a cuireadh ar bun níos luaithe dá mba rud é go bhfaigheadh sí go bhfuil údair le beart mar sin.

Baineann an fiosrú féintionscanta le ceisteanna córasacha. Dá bhrí sin, níl sé i gceist cásanna aonair a réiteach cosúil le cásanna a bhaineann le gan ionadaíocht a thabhairt d’eagraíocht áirithe den tsochaí shibhialta ar shainghrúpa an Choimisiúin. Is féidir cásanna den sórt seo a chur faoi bhráid an Ombudsman, áfach, trí ghearáin aonair.

Is é is cuspóir don bhfiosrú féintionscanta ná tacú le hiarrachtaí chun comhdhéanamh níos cothroime a bhaint amach i sainghrúpaí an Choimisiúin agus na hiarrachtaí seo a chur chun cinn.

I mí na Nollag 2013 chuir an Coimisiún creat úrnua ar bun do chomhphlé sibhialta ar ghnóthaí atá faoi scáth an chomhbheartais talmhaíochta (Cinneadh ón gCoimisiún 2013/767/AE). Ós rud é go bhfuil baill 14 ghrúpa comhphlé shibhialta atá á n-óstáil ag AS Talmhaíochta an Choimisiúin ar siúl i gcónaí ar an mbonn seo ní foláir don Ombudsman monatóireacht an-chúramach a dhéanamh ar an bpróiseas roghnúcháin. Dá bhrí sin, tá cinneadh déanta ag an Ombudsman fiosrú féintionscanta ar leith (OI/7/2014/BEH) a sheoladh ar an gceist faoi chomhdhéanamh cothrom grúpaí comhphlé shibhialta arna n-óstáil ag an AS Talmhaíochta.  Dá bharr sin, níl na grúpaí áirithe seo san áireamh sa bhfiosrú féintionscanta i dtrácht.

Comhairliúchán poiblí - cuireadh tuairimí a chur isteach

D’fhonn deis a thabhairt do gach geallshealbhóir ar suim leis/léi an cheist a dtuairimí a chur in iúl agus, mar sin, a chur ar chumas an Ombudsman na tuairimí seo a thabhairt san áireamh, tá cinneadh déanta ag an Ombudsman comhairliúchán poiblí a sheoladh. Is é seo an chéad chéim den bhfiosrú féintionscanta. Trí thuairimí geallshealbhóirí a fháil beidh ar chumas an Ombudsman a fiosrú a oiriúnú tuilleadh chun díriú isteach ar na fadhbanna fíorshaoil a bhaineann go díreach leis na páirtithe leasmhara agus, sa dara céim a thógfaidh sí, an scéal a phlé leis an gCoimisiún.

 Déanfar an comhairliúchán poiblí i 24 teanga oifigiúil an AE.

A bhfuil á lorg ag an Ombudsman

Agus í ag tógáil ar na ceisteanna atá pléite ag an Ombudsman i gcreat gearáin 1682/2010/BEH, ar bhonn na dtuarascálacha a chuir eagraíochtaí na sochaí sibhialta isteach agus le cabhair an chomhphlé neamhfhoirmiúil faoi shainghrúpaí idir an Coimisiún agus FPE áirithe, iarrann an tOmbudsman ar gach geallshealbhóir suim a chur sa scéal agus tuairimí a chur isteach maidir leis an liosta ceisteanna seo a leanas:

1. I do thuairim, cén sainghrúpaí ar leith de chuid an Choimisiúin nach bhfuil ionadaíocht chothrom ar réimsí ábhartha saineolais agus leasa ina mballraíochtaí? Cad, i do thuairim, is bunúdar le comhdhéanamh neamhchothrom na sainghrúpaí seo an Choimisiúin atá luaite agat?

2. De réir rialacha cothrománacha an Choimisiúin maidir le sainghrúpaí, tá cead ag an gCoimisiún saineolaithe aonair a cheapadh ina gcáil phearsanta. De réir do thaithí féin, an cúis imní é an fhéidearthacht seo i ndáil le comhdhéanamh cothrom sainghrúpaí agus/nó coimhlintí leasa?

3. An measann tú gur leor an leibhéal trédhearcachta atá againn faoi láthair maidir le comhdhéanamh shainghrúpaí an Choimisiúin, go háirithe trí Chlár Shainghrúpaí an Choimisiúin agus Eintitis Eile dá shórt? Go háirithe, an gcuireann an fhaisnéis a chuireann an Coimisiún ar fáil ar do chumas a dheimhniú cad iad na leasanna a bhfuil ionadaíocht á ndéanamh orthu ag baill shainghrúpaí an Choimisiúin? Mura gcuireann, cad ba chóir a fheabhsú, dar leat? An measann tú gur leor an leibhéal trédhearcachta atá againn faoi láthair maidir le hobair sainghrúpaí, go háirithe trí cláir oibre agus miontuairiscí a fhoilsiú?

4. Nuair a fhoilsíonn an Coimisiún glaonna ar iarratais ar bhallraíocht i sainghrúpaí, an dóigh leat go bhfuil critéir roghnúcháin sna glaonna a dhéanann freastal dóthanach ar an ngá le comhdhéanamh cothrom sainghrúpaí? Mura gcuireann, cad ba chóir a fheabhsú, dar leat? I do thuairim, ar chóir don gCoimisiún tuilleadh feasachta a mhúscailt ar na glaonna seo, d’fhonn iarratais a spreagadh? Más fíor sin, cén céimeanna a d’fhéadadh sé a ghlacadh ina thaobh seo?

5. An bhfuil aon taithí agat ar iarratas a chur isteach ar bhallraíocht i sainghrúpa an Choimisiúin? Má tá, an raibh aon fhadhbanna agat sa phróiseas iarratais? Mura bhfuil, an bhfuil aon eolas agat faoi fhadhbanna dá leithéid atá ag eagraíochtaí den tsochaí shibhialta? De réir do thaithí féin, an gcuireann na costais a ghabhann le rannpháirtiú/an easpa scéimeanna aisíocaíochta cuimsithí as d’eagraíochtaí den tsochaí shibhialta iarratas ar bhallraíocht a chur isteach?

6. Cuir do thuairimí in iúl dúinn, le do thoil, faoi na bearta a d’fhéadfadh cabhrú chun comhdhéanamh shainghrúpaí an Choimisiúin a dhéanamh níos cothroime.

7. An bhfuil aon rud eile le rá agat?

Conas do thuairim a chur isteach

Ba chóir na tuairimí a sheoladh chuig an Ombudsman faoi 31 Lúnasa 2014.

Trí litir: An tOmbudsman Eorpach, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, An Fhrainc;

Trí fhacs: +33 (0)3 88 17 90 62;

Trí ríomhphost: http://www.ombudsman.europa.eu/ga/shortcuts/contacts.faces

Is féidir tuairimí a chur isteach i gceann ar bith de 24 teanga oifigiúil an AE.

Tá sé ar intinn ag an Ombudsman na tuairimí a fhaigheann sí ó rannpháirtithe a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus b’fhéidir go ndéanfadh sí cinneadh iad a fhoilsiú ar líne. Aon rannpháirtí a mheasann nár chóir a ainm a fhoilsiú agus/nó nár chóir go gcuirfí a thuairim ar fáil go poiblí, ba chóir dó sin a chur in iúl agus an chúis atá leis sin a mhíniú. Sa chás deiridh, iarrtar ar rannpháirtithe achoimre nach bhfuil faoi rún a chur isteach. Cuirfear ar aghaidh chuig an gCoimisiún í agus d’fhéadfadh go bhfoilseofar í ar láithreán gréasáin an Ombudsman.

Related documents