• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Euroopan oikeusasiamiehen julkinen kuuleminen komission asiantuntijaryhmien koostumuksesta

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Tausta

Oikeusasiamies päätti 19. joulukuuta 2013 kantelua 1682/2010/BEH koskevan tutkimuksensa, jossa käsiteltiin muun muassa kysymystä komission asiantuntijaryhmien tasapuolisesta koostumuksesta[1]. Oikeusasiamiehen tutkimuksesta, kansalaisjärjestöjen raporteista ja komission sekä tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten väliseen asiantuntijaryhmiä koskevaan epäviralliseen vuoropuheluun sisältyvistä keskusteluista käy ilmi, että eteenpäin on menty. Nämä lähteet osoittavat kuitenkin, että tasapuolisen koostumuksen suhteen on toistuvia ongelmia, joita on ilmennyt etenkin syyskuun 2012 jälkeen perustettujen asiantuntijaryhmien osalta.

Päätös oma-aloitteisen tutkimuksen käynnistämisestä

Oikeusasiamies on sitoutunut seuraamaan tilannetta tarkasti ja on siksi päättänyt käynnistää omasta aloitteestaan tutkimuksen komission asiantuntijaryhmien koostumuksesta.

Oma-aloitteisen tutkimuksen painopisteet ja tavoitteet

Kyseinen oma-aloitteinen tutkimus koskee komission asiantuntijaryhmien koostumusta mutta ei ulotu näiden ryhmien työn arvioimiseen.

Vaikka oma-aloitteisen tutkimuksen painopistealueena ovat syyskuun 2012 jälkeen perustetut komission aktiiviset asiantuntijaryhmät, tämä ei kuitenkaan estä oikeusasiamiestä selvittämästä aiemmin perustettujen ryhmien koostumusta niin halutessaan.

Oma-aloitteinen tutkimus koskee järjestelmätason ongelmia. Siksi sen tarkoituksena ei ole ratkaista yksittäisiä tapauksia, joissa esimerkiksi tiettyjen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia ei ole otettu mukaan komission asiantuntijaryhmään. Luonnollisesti kyseisistä tapauksista voi silti erikseen kannella oikeusasiamiehelle.

Oma-aloitteisella tutkimuksella pyritään kannustamaan ja tukemaan pyrkimyksiä tasapuolisemman koostumuksen saamiseksi komission asiantuntijaryhmiin.

Komissio loi joulukuussa 2013 uudet puitteet kansalaiskeskustelulle yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvista asioista (komission päätös 2013/767/EU). Koska tältä pohjalta ollaan parhaillaan valitsemassa jäseniä komission maatalouden pääosaston isännöimiin neljääntoista kansalaiskeskusteluryhmään, on oleellisen tärkeää, että oikeusasiamies seuraa valintaprosessia erittäin tiiviisti. Oikeusasiamies on siksi päättänyt käynnistää samaan aikaan erillisen oma-aloitteisen tutkimuksen (OI/7/2014/BEH) maatalouden pääosaston kansalaiskeskusteluryhmien tasapainoisesta koostumuksesta. Viimeksi mainitut ryhmät eivät siten kuulu tämän oma-aloitteisen tutkimuksen piiriin.

Kutsu osallistua julkiseen kuulemiseen

Jotta kaikilla asiasta kiinnostuneilla sidosryhmillä olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja oikeusasiamiehellä mahdollisuus ottaa nämä näkemykset huomioon, oikeusasiamies on päättänyt käynnistää julkisen kuulemisen oma-aloitteisen tutkimuksensa ensimmäisenä vaiheena. Sidosryhmien näkemysten vastaanottaminen antaa oikeusasiamiehelle mahdollisuuden muokata tutkimuksensa painopistealueita kohti niitä käytännön ongelmia, jotka vaikuttavat suoraan asianomaisiin tahoihin, ja toisena vaiheena hän voi kiinnittää komission huomion kyseisiin seikkoihin.

Julkinen kuuleminen tapahtuu EU:n jokaisella 24:lla virallisella kielellä.

Mitä oikeusasiamies haluaa tietää

Oikeusasiamiehelle tehtyä kantelua 1682/2010/BEH koskevien kysymysten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen raporttien sekä komission ja tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten välisen epävirallisen vuoropuhelun perusteella oikeusasiamies pyytää kaikkia asiasta kiinnostuneita sidosryhmiä antamaan kommenttinsa seuraavista kysymyksistä:

1. Miltä komission asiantuntijaryhmiltä puuttuu näkemyksenne mukaan tasapainoinen edustus tarvittavan asiantuntemuksen ja etujen suhteen? Mikä on mielestänne perussyy nimeämienne komission asiantuntijaryhmien epätasapainoiseen koostumukseen?

2. Asiantuntijaryhmiä koskevat komission horisontaaliset säännöt mahdollistavat sen, että komissio voi nimittää yksittäisiä asiantuntijoita heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Aiheuttaako tämä mahdollisuus kokemustenne perusteella huolta asiantuntijaryhmien tasapainoisen koostumuksen ja/tai eturistiriitojen suhteen?

3. Katsotteko, että nykyinen avoimuuden taso komission asiantuntijaryhmien koostumuksen suhteen on riittävä ottaen etenkin huomioon komission asiantuntijaryhmiä ja muita vastaavia elimiä koskevan rekisterin? Etenkin on kysyttävä, antavatko komission julkistamat tiedot mahdollisuuden varmistaa, minkä tahojen etuja komission asiantuntijaryhmien jäsenet edustavat. Jos näin ei ole, missä asioissa on parantamisen varaa? Katsotteko, että asiantuntijaryhmien työtä koskeva nykyinen avoimuuden taso on riittävä erityisesti esityslistojen ja pöytäkirjojen julkistamisen suhteen?

4. Jos komissio julkaisee asiantuntijaryhmien jäsenyyttä koskevia hakumenettelyjä, katsotteko, että nämä menettelyt muodostavat sellaiset valintakriteerit, joissa otetaan riittävällä tavalla huomioon asiantuntijaryhmien tasapainoisen koostumuksen tarve? Jos näin ei ole, missä asioissa on parantamisen varaa? Voisiko komissio mielestänne tehdä enemmän lisätäkseen tietoisuutta näistä menettelyistä, mikä kannustaisi hakemusten tekemiseen? Jos voisi, mihin konkreettisiin toimiin se voisi ryhtyä tässä suhteessa?

5. Oletteko koskaan hakenut komission asiantuntijaryhmän jäsenyyttä? Jos olette, esiintyikö hakumenettelyn aikana ongelmia? Jos ette ole, oletteko kuullut kyseisistä ongelmista kansalaisjärjestöissä? Katsotteko kokemustenne perusteella, että osallistumiskustannukset tai kattavien korvausjärjestelmien puute estävät kansalaisyhteiskunnan järjestöjä hakemasta jäsenyyttä?

6. Millaisilla toimilla mielestänne voitaisiin lisätä komission asiantuntijaryhmien tasapainoista koostumusta?

7. Onko Teillä muuta kommentoitavaa?

Osallistumisohjeet

Vastaukset lähetetään oikeusasiamiehelle 31. elokuuta 2014 mennessä.

Postiosoite: Euroopan oikeusasiamies, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Ranska;

faksinumero: +33 (0)3 88 17 90 62;

sähköpostiosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Vastaukset voidaan lähettää millä tahansa EU:n 24:sta virallisesta kielestä.

Oikeusasiamies aikoo toimittaa vastaajien kommentit komissiolle ja saattaa julkaista niitä verkossa. Jos vastaaja ei halua saattaa nimeään ja/tai kommenttejaan julkisuuteen, hänen olisi ilmoitettava asiasta ja kerrottava kiellon perusteet. Jälkimmäisessä tapauksessa vastaajia pyydetään laatimaan julkiseksi tarkoitettu tiivistelmä, joka voidaan toimittaa komissiolle ja julkaista oikeusasiamiehen verkkosivustolla.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark

Related documents