• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Den Europæiske Ombudsmand indleder offentlig høring om sammensætningen af Europa-Kommissionens ekspertgrupper

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Baggrund

Den 19. december 2013 afsluttede ombudsmanden sin undersøgelse af klage 1682/2010/BEH om bl.a. spørgsmålet om en afbalanceret sammensætning af Kommissionens ekspertgrupper[1]. Ombudsmandens undersøgelse, rapporter fra civilsamfundsorganisationer og udvekslinger inden for rammerne af den uformelle dialog om ekspertgrupper mellem Kommissionen og visse medlemmer af Europa-Parlamentet viser, at der er sket fremskridt. Disse redegørelser viser dog også, at der er vedvarende problemer med at skabe en afbalanceret sammensætning, idet der især er blevet udtrykt bekymring over de ekspertgrupper, der er nedsat siden september 2012.

Beslutning om at indlede en undersøgelse på eget initiativ

Som opfølgning på sit tilsagn om at holde et vågent øje med situationen, har ombudsmanden besluttet at indlede en undersøgelse på eget initiativ (initiativundersøgelse) om sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper.

Initiativundersøgelsens fokus og formål

Den foreliggende initiativundersøgelse vedrører sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper men udstrækker sig ikke til at vurdere indholdet af gruppernes arbejde.

Selv om initiativundersøgelsens fokus er på aktive ekspertgrupper i Kommissionen nedsat i september 2012 eller senere, er dette ikke til hinder for, at ombudsmanden ser på sammensætningen af grupper nedsat på et tidligere tidspunkt, såfremt hun skulle finde argumenter herfor.

Initiativundersøgelsen vedrører systemiske spørgsmål. Den har derfor ikke til formål at løse individuelle sager, som f.eks. sager vedrørende en bestemt civilsamfundsorganisations manglende deltagelse i en ekspertgruppe i Kommissionen. Sådanne sager kan naturligvis forelægges ombudsmanden ved en individuel klage.

Initiativundersøgelsen har til formål at fremme og støtte bestræbelserne på at opnå en mere afbalanceret sammensætning af Kommissionens ekspertgrupper.

I december 2013 fastlagde Kommissionen nye rammer for civil dialog inden for områder omfattet af den fælles landbrugspolitik (Kommissionens afgørelse 2013/767/EU). I betragtning af, at Kommissionens generaldirektorat for landbrug i øjeblikket er i gang med udvælgelsen af medlemmerne af 14 grupper for civil dialog, er det bydende nødvendigt, at ombudsmanden overvåger udvælgelsesprocessen med den største omhu. Ombudsmanden har derfor besluttet at indlede en parallel initiativundersøgelse (OI/7/2014/BEH) vedrørende spørgsmålet om en afbalanceret sammensætning af grupper for civil dialog, der er oprettet af generaldirektoratet for landbrug. Som følge heraf er de sidstnævnte grupper ikke omfattet en den foreliggende initiativundersøgelse.

Offentlig høring – opfordring til at fremkomme med bidrag

For at give alle interesserede aktører mulighed for at tilkendegive deres synspunkter overfor ombudsmanden, har hun besluttet at indlede sin undersøgelse med en offentlig høring. Sådanne synspunkter vil først og fremmest hjælpe ombudsmanden til at fokusere sin undersøgelse på relevante og konkrete problemer som vedrører interesserede personer. Dette vil endvidere hjælpe ombudsmanden i hendes henvendelser til Europa-Kommissionen.

Den offentlige høring vil finde sted på alle Unionens 24 officielle sprog.

Hvad Ombudsmanden vil undersøge

Med udgangspunkt i de spørgsmål, som ombudsmanden behandlede inden for rammerne af klage 1682/2010/BEH, og ved at anvende rapporterne fra civilsamfundsorganisationer og den uformelle dialog om ekspertgrupper mellem Kommissionen og visse medlemmer af Parlamentet, opfordrer ombudsmanden alle aktører med interesse i spørgsmålet til at fremsætte bemærkninger til den følgende liste af spørgsmål:

1. Hvilken specifik ekspertgruppe i Kommissionen mangler blandt medlemmerne i henhold til din opfattelse en afbalanceret repræsentation inden for relevante ekspertiseområder og interesseområder? Hvad er efter din opfattelse årsagen til, at de ekspertgrupper i Kommissionen, som du har udpeget, har denne ubalancerede sammensætning?

2. Kommissionens horisontale regler om ekspertgrupper giver Kommissionen mulighed for at udpege uafhængige eksperter med personligt mandat. Giver dette efter din opfattelse anledning til bekymring, for så vidt angår en afbalanceret sammensætning af ekspertgrupper og/eller interessekonflikter?

3. Mener du, at det nuværende niveau af gennemsigtighed med hensyn til sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper, navnlig gennem Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder, er tilstrækkeligt? Nærmere bestemt, hvorvidt gør de oplysninger, som Kommissionen har stillet til rådighed, det muligt at vurdere, hvilke interesser, der er repræsenteret af medlemmerne af Kommissionens ekspertgrupper? I benægtende fald, hvor er der behov for forbedring? Mener du, at det nuværende niveau af gennemsigtighed med hensyn til arbejdet i Kommissionens ekspertgrupper, navnlig gennem Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder, er tilstrækkeligt?

4. I forbindelse med at Kommissionen offentliggør opfordringer til ansøgninger om medlemskab i ekspertgrupper, mener du da, at disse opfordringer fastsætter udvælgelseskriterier, som i tilstrækkelig grad tager hensyn til behovet for en afbalanceret sammensætning af ekspertgrupperne? I benægtende fald, hvor er der behov for forbedring? Kan Kommission efter din opfattelse gøre mere for at øge kendskabet til disse opfordringer med henblik på at modtage flere ansøgninger. I bekræftende fald, hvilke konkrete skridt kan der tages i den forbindelse?

5. Har du erfaringer med at ansøge om medlemsskab i en af Kommissionens ekspertgrupper? I bekræftende fald, stødte du på problemer i forbindelse med ansøgningsprocessen? I benægtende fald, er du bekendt med, at civilsamfundsorganisationer har stødt på sådanne problemer? Finder du på baggrund af dine erfaringer, at omkostningerne forbundet med deltagelse/manglen på omfattende godtgørelsesordninger afholder civilsamfundsorganisationer fra at ansøge om medlemsskab?

6. Anfør venligst hvilke foranstaltninger der efter din opfattelse kunne bidrage til en mere afbalanceret sammensætning af Kommissionens ekspertgrupper.

7. Har du yderligere bemærkninger?

Hvordan bidrager man?

Dine synspunkter bedes fremsendt til Ombudsmanden senest den 31. august 2014.

Pr. brev til: Den Europæiske Ombudsmand, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

Pr. fax til: +33 (0)3 88 17 90 62;

Pr. e-mail til: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Bidrag kan fremsættes på alle Unionens 24 officielle sprog.

Ombudsmanden agter at fremsende de modtagne bemærkninger til Kommission og kan beslutte at offentliggøre dem online. Bidragsydere, der mener, at deres navn ikke bør offentliggøres og/eller deres bemærkninger ikke bør gøres offentligt tilgængelige, bør angive det, og forklare årsagen hertil. I sidstnævnte tilfælde opfordres bidragsydere til at fremlægge et ikke-fortroligt sammendrag, der vil blive fremsendt til Kommissionen, og som kan blive offentliggjort på Ombudsmandens websted.

Related documents