• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Европейският омбудсман стартира обществено допитване относно състава на експертните групи на Европейската комисия

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/6/2014/NF
    Opened on 12 May 2014 - Recommendation on 29 Jan 2016 - Decision on 14 Nov 2017

Контекст

На 19 декември 2013 г. Омбудсманът приключи своята проверка във връзка с жалба 1682/2010/BEH относно, наред с останалото, въпроса за балансирания състав на експертните групи на Комисията[1]. От проверката на Омбудсмана,  докладите на организациите на гражданското общество и обмена в рамките на неформалния диалог относно експертните групи между Комисията и някои членове на ЕП става ясно, че  е отбелязан напредък. Въпреки това са налице и доказателства за продължаващи затруднения при постигането на балансиран състав и са изразени опасения, особено що се отнася до експертните групи, създадени след септември 2012 г.

Решение за стартиране на проверка по собствена инициатива

Следвайки ангажимента си да следи внимателно ситуацията, Омбудсманът реши да започне проверка по собствена инициатива относно състава на експертните групи на Комисията.

Акцент и цел на проверката по собствена инициатива

Настоящата проверка по собствена инициатива се отнася до състава на експертните групи на Комисията, но не включва оценка на резултатите от работата на тези групи.

Макар акцентът на проверката по собствена инициатива да е върху действащи експертни групи на Комисията, създадени след септември 2012 г., това не изключва Омбудсманът да разгледа състава на групи, създадени по-рано, ако намери основания за това.

Проверката по собствена инициатива се отнася до системни проблеми. Следователно тя не е предназначена да решава отделни случаи, като например случаите, свързани с недопускане на дадена организация на гражданското общество в експертна група на Комисията. Разбира се, такива случаи могат да бъдат внесени като отделни жалби до Омбудсмана.

С проверката по собствена инициатива се цели поощряване и подпомагане на усилията за постигане на по-добре балансиран състав на експертните групи на Комисията.

През декември 2013 г. Комисията създаде нова рамка за граждански диалог по въпроси, които са обхванати от общата селскостопанска политика (Решение № 2013/767/ЕС на Комисията). Като се има предвид, че понастоящем на тази основа се провежда подбор на членовете на 14 групи за граждански диалог, организиран от Генерална дирекция „Земеделие“, за Омбудсмана е наложително да наблюдава процеса на подбор с най-голямо внимание. Поради това Омбудсманът реши да започне едновременно отделна проверка по собствена инициатива (OI/7/2014/BEH) на въпроса за балансирания състав на групите за граждански диалог  към ГД „Земеделие“. От това следва, че последните не попадат в обхвата на настоящата проверка по собствена инициатива.

Обществено допитване — покана за представяне на становища

С цел да се предостави на всички заинтересовани страни възможност да изложат становищата си, като по този начин се позволи на Омбудсмана да вземе под внимание тези становища, Омбудсманът реши да започне обществено допитване като първа стъпка от проверката по собствена инициатива. Получаването на коментарите на заинтересованите страни ще позволи на Омбудсмана да дооформи проверката, за да се постави акцент върху реалните проблеми, засягащи пряко заинтересованите страни, и като втора стъпка, да се обърне към Комисията по този въпрос.

Общественото допитване ще бъде на всички 24 официални езика на ЕС.

Какво очаква Омбудсманът

Въз основа на въпросите, на които Омбудсманът обърна внимание в рамките на разглеждането на жалба 1682/2010/BEH, и като се използват докладите на организациите на гражданското общество и неформалния диалог относно експертните групи между Комисията и някои членове на ЕП, Омбудсманът приканва всички заинтересовани страни да представят коментари по следните въпроси:

1. При кои конкретни експертни групи на Комисията според Вас липсва балансирано представителство на съответните области на експертни познания и интерес към членството в тях? Каква е според Вас основната причина за небалансирания състав на експертните групи на Комисията, определени от Вас?

2. Хоризонталните правила на Комисията относно експертните групи позволяват на Комисията да определя индивидуални експерти в тяхното лично качество. Според Вашия опит, тази възможност дава ли повод за загриженост по отношение на балансирания състав на експертните групи и/или конфликти на интереси?

3. Считате ли настоящото ниво на прозрачност по отношение на състава на експертните групи на Комисията, по-специално чрез регистъра на експертните групи на Комисията и други подобни органи, за достатъчно? По-специално информацията, предоставена от Комисията, позволява ли Ви да установите кои интереси са представени от членовете на експертните групи на Комисията? Ако това не е така, къде виждате възможности за подобрение? Считате ли, че сегашното ниво на прозрачност по отношение на работата на експертните групи, по-специално чрез публикуване на дневния ред и протоколите, е достатъчно?

4. Когато Комисията публикува покани за представяне на кандидатури за участие в експертни групи, считате ли, че тези покани предвиждат критерии за подбор, които отчитат в достатъчна степен необходимостта от балансиран състав на експертните групи? Ако това не е така, къде виждате възможности за подобрение? По Ваше мнение, би ли могла Комисията да направи повече за повишаване на осведомеността за тези покани, с оглед насърчаване на кандидатурите? Ако да, какви конкретни стъпки могат да се предприемат в това отношение?

5. Имате ли опит в кандидатстването за участие в експертна група на Комисията? Ако да, имали ли сте някакви затруднения в процеса на кандидатстване? Ако не, имате ли сведения за такива проблеми, пред които са изправени организациите на гражданското общество? Въз основа на Вашия опит, считате ли, че разходите, свързани с участието/липсата на всеобхватни схеми за възстановяване, възпират организациите на гражданското общество да кандидатстват за членство?

6. Моля да ни изпратите Вашите виждания относно мерките, които биха могли да допринесат за по-балансиран състав на експертните групи на Комисията.

7. Имате ли някакви други забележки?

Как да участвате

Коментарите следва да се изпратят на Омбудсмана до 31 август 2014 г.

По пощенски път: Европейски омбудсман, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F — 67001 Страсбург Cedex, France;

По факс: +33 (0)3 88 17 90 62;

По електронна поща: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Коментарите могат да бъдат подавани на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

Омбудсманът възнамерява да предаде коментарите, получени от вносителите, на Комисията, и може да реши да ги публикува онлайн. Вносителите, които считат, че техните имена следва да не се публикуват и/или че техните коментари следва да не бъдат публично достъпни, следва да посочат това и да обяснят причините. В такъв случай те се приканват да представят неповерително обобщение, което ще бъде изпратено на Комисията и което може да бъде публикувано на интернет страницата  на Омбудсмана.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark

Related documents