You have a complaint against an EU institution or body?

Забавяне от страна на Европейския парламент при разглеждането на искане за признаване на състоянието на член на персонала за „професионално заболяване“