You have a complaint against an EU institution or body?

Начинът на провеждане на процедура за подбор за позиция „Правен служител“ от страна на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)