You have a complaint against an EU institution or body?

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с искане за преразглеждане на решение, което Комисията е взела относно искане за публичен достъп до финансови документи