You have a complaint against an EU institution or body?

Отказът на Европейската служба за борба с измамите да предостави публичен достъп до покана за представяне на предложения за финансиранe от ЕС проект, който е обект на проверка