• Lodge a complaint
  • Request for information
Public consultation on the European Ombudsman’s Strategy Towards 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Набиране на служители

Процедура

Свободните места за постоянните длъжности в секретариата на Европейския омбудсман се заемат чрез вътрешно преназначаване или повишение, преназначаване или командироване на длъжностни лица от други институции или органи на Общността или назначаване от списък с одобрени кандидати, съставен вследствие на конкурси, организирани от Службата за подбор на Европейските общности (EPSO) или от институция или орган на ЕС.

Свободните места за срочните длъжности се попълват предимно след справка със списъците, съставени от EPSO или от институция или орган на ЕС в определени специализирани области с оглед осигуряване на договорно нает персонал за Европейските институции. Длъжностите, които не са могли да бъдат попълнени чрез списък, предоставен от EPSO, се обявяват на уебсайта на службата на омбудсмана. Обикновено омбудсманът също информира други институции на Общността за подобни свободни места.

Лицата, заинтересовани да работят в службата на Европейския омбудсман, следва редовно да се информират от сайта на EPSO, където те могат да намерят необходимата информация относно бъдещи процедури по подбор.

Кандидатите, които са издържали успешно една или повече процедури по подбор и които се интересуват по-специално от работа в службата на Европейския омбудсман, се насърчават да изразят своя интерес и да изпратят до Секция „Персонал, администрация и бюджет“ на службата на омбудсмана своя номер за справка от процедурата по подбор.

Съобщение за свободно работно място

Службата на Европейския омбудсман в момента обявява следните съобщения за свободни работни места:

Available languages: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

The deadline for applications has passed

Външни връзки

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) - Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е създадена на 26 юли 2002 г. Нейната мисия е да организира открити конкурси за подбор на висококвалифициран персонал за назначаване във всички институции на Европейския съюз, а именно Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейския омбудсман. (EPSO) започва за функционира пълноценно на 1 януари 2003 г.

Стажантски програми

Access my online account

Правила

Омбудсманът предлага стажове два пъти годишно предимно на студенти, завършили право. Стажовете се провеждат в Страсбург или Брюксел съобразно нуждите на службата. Те започват всяка година на 1 септември и 1 януари.

Доброто владеене на английски език е задължително за стажантите в службата на омбудсмана. Поради това заявленията за участие се подават на английски език. По същите причини документите относно кандидатстването за стажове са само на английски език.

Към настоящия момент няма обявени стажове.

Външни връзки