• Make a complaint
 • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kan han hjälpa dig?

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Vad gör Europeiska ombudsmannen?

Europeiska ombudsmannen behandlar klagomål mot Europeiska unionens (EU:s) institutioner och organ. Du kan klaga till ombudsmannen om du anser att det förekommit administrativa missförhållanden i förvaltningen av dessa institutioner och organ.

Ombudsmannen kan inte undersöka klagomål mot medlemsstaternas nationella, regionala eller lokala myndigheter, inte ens om klagomålen gäller EU-frågor. Sådana klagomål kan i många fall framföras till nationella eller regionala ombudsmän, eller till utskott för framställningar i nationella eller regionala parlament. Information om hur man kontaktar dessa nationella och regionala ombudsmän samt utskott för framställningar i EU finns på Europeiska ombudsmannens webbplats: http://www.ombudsman.europa.eu

 

Vad menas med administrativa missförhållanden?

Med administrativa missförhållanden avses dålig förvaltning eller brister inom förvaltningen. Administrativa missförhållanden uppstår om en institution underlåter att agera i enlighet med lagar och regler, underlåter att följa god förvaltningssed eller kränker de mänskliga rättigheterna. Några exempel är:

 • administrativa oegentligheter
 • orättvis behandling
 • diskriminering
 • maktmissbruk
 • underlåtenhet att ge svar
 • vägran att ge information
 • onödig försening

 

Vilka är EU:s institutioner och organ?

EU:s institutioner och organ är exempelvis:

 • Europaparlamentet
 • Europeiska unionens råd
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska gemenskapernas domstol (utom i dess rättskipande roll)
 • Europeiska revisionsrätten
 • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 • Europeiska unionen - Regionkommittén
 • Europeiska investeringsbanken
 • Europeiska centralbanken
 • Europeiska kontoret för uttagning av personal (EPSO)
 • Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
 • Europeiska polisbyrån (Europol)
 • Decentraliserade organ (såsom Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Europeiska miljöbyrån, kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, etc.)

Vänligen notera att ovanstående lista inte är uttömmande. En översikt över EU:s institutioner och organ finner du på webbplatsen Europa: http://www.europa.eu/

Vem kan klaga till ombudsmannen?

Om du är medborgare i en av unionens medlemsstater, eller om du är bosatt i en medlemsstat, så kan du klaga till Europeiska ombudsmannen på administrativa missförhållanden i förvaltningen av EU:s institutioner och organ. Företag, föreningar eller andra sammanslutningar med sitt säte i unionen kan också klaga till ombudsmannen.

Vilket resultat kan man förvänta sig?

I vissa fall räcker det med att ombudsmannen informerar den berörda institutionen om ett klagomål för att institutionen skall lösa problemet. Om ett fall inte blir löst under undersökningens gång så försöker ombudsmannen, om möjligt, att nå en vänskaplig förlikning för att ställa till rätta det administrativa missförhållandet och tillmötesgå klaganden. Ifall förlikningsförsöket misslyckas kan ombudsmannen ge en rekommendation om hur fallet skall lösas. Om institutionen inte godtar rekommendationen kan ombudsmannen avlägga en särskild rapport till Europaparlamentet.

Hur man klagar

Skriv till ombudsmannen på ett av unionens fördragsspråk(1) och ange tydligt vem du är, vilken av EU:s institutioner eller organ som du vill klaga på samt orsaken till ditt klagomål.

 • Ett klagomål måste framföras inom två år från det datum då du blev medveten om missförhållandet som ditt klagomål grundar sig på.
 • Du behöver inte själv beröras av missförhållandet.
 • Du måste först ha kontaktat den berörda institutionen eller organet i saken, till exempel per brev.
 • Ombudsmannen behandlar inte ärenden som för närvarande behandlas av domstol eller som redan har avgjorts av domstol.

Ombudsmannen kommer att undersöka ditt klagomål och informera dig om resultatet av sina undersökningar.

Ett klagomål kan göras antingen genom att skriva ett brev till Europeiska ombudsmannen, eller genom att fylla i det formulär som du finner bifogat. En elektronisk version av klagomålsformuläret finner du på ombudsmannens webbplats: http://www.ombudsman.europa.eu

Hur man kontaktar Europeiska ombudsmannen

 • Per post
  Europeiska ombudsmannen
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
 • Per telefon
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Per fax
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Webbplats
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Sedan den 1 januari 2007 finns det 23 fördragsspråk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.