• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Klagandens rättigheter

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

På den här sidan finns länkar till informationsmaterial om de huvudsakliga rättigheter som du som klagande har i kontakterna med Europeiska ombudsmannen.

Vi ber dig läsa informationen noga innan du överväger om du ska hävda dina rättigheter när det gäller något av följande:

Informationsmeddelande om uppgiftsbehandling och sekretess

Uppgiftsbehandling

Klagomål till ombudsmannen och relaterad korrespondens omfattar ofta personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och annan information som rör identifierbara personer.

I EU-lagstiftningen fastställs rättigheter och skyldigheter (förordning 45/2001)[1] för hur personuppgifter ska hanteras av EU:s institutioner, däribland Europeiska ombudsmannen. Dessa omfattar individens rätt att få tillgång till uppgifter om honom eller henne som denna myndighet innehar. Om du vill veta hur du gör för att utöva dessa rättigheter eller vill ha mer information, kontakta vårt kontor.

Om en person anser att ombudsmannen inte har hanterat hans eller hennes personuppgifter på lämpligt sätt kan han eller hon kontakta Europeiska datatillsynsmannen.

Sekretess för ditt klagomål och dina uppgifter

De klagande ombes tydligt ange om de anser att någon handling eller information är konfidentiell i samband med att de skickar denna till ombudsmannen.

Informationen i fråga kan endast klassas som konfidentiell om spridning av den kan medföra negativa effekter. Detta kan exempelvis gälla ekonomisk information, känslig affärsinformation eller personuppgifter om en privatperson. Sekretess kan inte alltid garanteras. Om du skickar in handlingar som innehåller personuppgifter om någon annan än dig själv kommer denna person sannolikt kunna få tillgång till dessa från ombudsmannen genom att utöva sina uppgiftsskyddsrättigheter. Du bör vara beredd på att ditt klagomål och eventuella styrkande handlingar delas fullt ut med den institution eller det organ som du klagar på så att de verkligen kan förstå klagomålet och svara ombudsmannen.

Begäran om omprövning

En klagande kan begära omprövning av ett beslut om att ett klagomål ligger utanför ombudsmannens ämbetsområde eller inte uppfyller villkoren för att prövas, eller av ett beslut om att avsluta en undersökning.

En klagande kan inte begära omprövning av ett fall av konstaterat administrativt missförhållande eller av en rekommendation som gjorts till följd av ett sådant.

En begäran om omprövning ska innehålla detaljerade skäl till varför beslutet är felaktigt.

Om en klagande vill lägga fram nya fakta som avser det påstådda administrativa missförhållandet ska klaganden kunna bevisa för ombudsmannen att han eller hon inte hade möjlighet att ta upp dessa i klagomålet eller under undersökningens gång.

En begäran om omprövning måste göras inom två månader från datumet för det beslut av ombudsmannen som begäran avser.

Ett beslut om en begäran om omprövning kommer att tas inom fyra månader från det att begäran registrerats. Tidsfristen kan komma att förlängas om detta är befogat.

Klagomål på tjänst

Om du är missnöjd med hur ditt klagomål har hanterats av ombudsmannens personal, snarare än resultatet av ditt klagomål, kan du lämna in ett klagomål på tjänst.

Vem har tillsyn över ombudsmannen?

Det går inte att överklaga ett beslut av ombudsmannen till ett externt organ. Beroende på vad du anser att vi har gjort för fel finns dock följande möjligheter.

Europaparlamentet: Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet i en fråga som hör till unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Klicka här för mer information om rätten att göra framställningar.

EU-domstolen: Om du anser att ombudsmannen har agerat på ett sätt som strider mot lagen kan du överväga att väcka talan vid tribunalen. För att kunna göra det måste du företrädas av en advokat, som också kan upplysa dig om sannolika kostnader och dina utsikter att vinna målet. Vi vill påpeka att ombudsmannen och dennes personal inte kan ge sådana upplysningar. Gå in på EU-domstolens webbplats för mer information.

Allmänna kontaktuppgifter till ombudsmannen

Allmänna kontaktuppgifter till ombudsmannen

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter