• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sūdzības iesniedzēju tiesības

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Šajā lappusē ietvertas saites uz informācijas materiālu par galvenajām tiesībām, kas Jums ir kā sūdzības iesniedzējam Jūsu saziņā ar Eiropas Ombuda biroju.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju, pirms apsverat iespēju izmantot savas tiesības caur jebkurām pieejamajām iespējām.

Informācijas paziņojums par datu apstrādi un konfidencialitāti

Datu apstrāde

Sūdzības ombudam un saistītā sarakste bieži satur personas datus, piemēram, vārdus un uzvārdus, kontaktinformāciju un citu informāciju saistībā ar identificējamām personām.

Saskaņā ar Eiropas tiesībām (Regula 45/2001)[1] pastāv tiesības un pienākumi attiecībā uz to, kā ES iestādes, tostarp Eiropas Ombuda birojs, apstrādā personas datus. Tas ietver personas tiesības iegūt piekļuvi savai informācijai, kas iesniegta birojam. Lai īstenotu šīs tiesības vai uzzinātu par to vairāk, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroju.

Ja persona uzskata, ka ombuds viņa(-as) personas datus ir apstrādājis nepareizi, viņš(-a) var sazināties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Konfidencialitāte par Jūsu sūdzību un informāciju

Sūdzības iesniedzējiem uzreiz, sūtot sūdzību ombudam, ir skaidri jānorāda ikviens dokuments vai informācija, kuru viņi uzskata par konfidenciālu.

Konfidencialitātes principu var piemērot tikai tad, ja informācijas izpaušana varētu radīt kādas negatīvas sekas. To varētu, piemēram, piemērot finanšu informācijai, komerciāli sensitīvai informācijai vai personīgai informācijai par privātpersonu. Konfidencialitāti vienmēr nevar garantēt. Jo īpaši, ja iesniedzat ombudam dokumentus, kuri satur personas datus par kādu citu personu, šī persona, visticamāk, spēs iegūt šo informāciju no ombuda, izmantojot savas datu aizsardzības tiesības. Jebkurā gadījumā Jums jāapzinās, ka jūsu sūdzību un jebkurus citus apstiprinošos dokumentus var pilnībā atklāt iestādei vai struktūrai, par kuru sūdzaties, lai tā varētu pienācīgi tos saprast un atbildēt ombudam.

Pārskatīšanas pieprasījums

Sūdzības iesniedzējs var pieprasīt pārskatīt lēmumu par to, ka sūdzība neietilpst ombuda pilnvarās vai ir nepieņemama, vai lēmumu izmeklēšanu slēgt.

Sūdzības iesniedzējs nevar pieprasīt pārskatīt konstatējumu par kļūdu pārvaldē vai jebkuru ieteikumu pēc šī konstatējuma.

Pārskatīšanas pieprasījumā ir sīki izklāstīti argumenti, kas pamato, kāpēc lēmums nav pareizs.

Ja sūdzības iesniedzējs vēlas iesniegt jaunus faktus, kas saistīti ar iespējamo kļūdu pārvaldē, sūdzības iesniedzējam ir jāspēj pierādīt ombudam, ka tos nebija iespējams iesniegt kopā ar sūdzību vai izmeklēšanas laikā.

Pārskatīšanas pieprasījumu izsaka divu mēnešu laikā no tā ombuda lēmuma datuma, uz ko pieprasījums attiecas.

Lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu pieņem četru mēnešu laikā pēc pieprasījuma reģistrēšanas. Šo termiņu var pagarināt, ja tas ir pamatoti.

Sūdzības par pakalpojumu

Ja Jūs neapmierina veids, kādā Eiropas Ombuda biroja darbinieki risināja Jūsu sūdzību, nevis Jūs neapmierina rezultāts, tad Jūs drīkstat iesniegt sūdzību par apkalpošanu.

Kurš uzrauga ombudu?

Nepastāv noteikumi ombuda lēmuma pārsūdzībai ārējā iestādē. Tomēr atkarībā no Jūsu viedokļa par to, ko mēs izdarījām nepareizi, Jūs varētu apsvērt šādas iespējas.

Eiropas Parlaments Jebkurš Savienības pilsonis un jebkura fiziska vai juridiska persona, kura dzīvo vai kuras reģistrētais birojs ir dalībvalstī, ir tiesīga iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par jautājumu, kas ietilpst Savienības darbības jomā un tieši ietekmē viņu. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu plašāku informāciju par tiesībām iesniegt lūgumrakstu.

Eiropas Savienības Tiesa Ja uzskatāt, ka ombuds ir rīkojies nelikumīgi, tad varat apsvērt lietas ierosināšanu Vispārējā tiesā. Lai to darītu, būtu nepieciešama jurista pārstāvība, kurš varētu arī konsultēt par iespējamajām izmaksām un izredzēm gūt panākumus. Lūdzu, saprotiet, ka ombuds un ombuda dienesti šādu padomu sniegt nevar. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet Curia tīmekļa vietni.

Ombuda kontaktinformācija

Ombuda kontaktinformācija

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti