• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Klageres rettigheder

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Denne side indeholder links til informationsmateriale om de vigtigste rettigheder, du har som klager i din kontakt med Den Europæiske Ombudsmands kontor.

Læs oplysningerne omhyggeligt, inden du overvejer at gøre dine rettigheder gældende via en af de tilgængelige valgmuligheder.

Informationsnote om databehandling og fortrolighed

Databehandling

Klager til Ombudsmanden og korrespondance i tilknytning hertil indeholder ofte personoplysninger, såsom navne, kontaktoplysninger og andre oplysninger vedrørende identificerbare fysiske personer.

Europæisk ret (forordning (EF) nr. 45/2001)[1] fastlægger rettigheder og forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger i EU-institutionerne, herunder Den Europæiske Ombudsmand. Disse omfatter en fysisk persons ret til at få adgang til de oplysninger, som dette kontor er i besiddelse af om personen. For at udøve disse rettigheder eller få flere oplysninger kan du kontakte vores kontor.

Hvis en person mener, at Ombudsmanden ikke har behandlet hans eller hendes personoplysninger korrekt, kan vedkommende kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Fortrolighed af din klage og dine oplysninger

Klager anmodes om klart at angive, hvilke dokumenter eller oplysninger denne anser for fortrolige, så snart de fremsendes til Ombudsmanden.

Fortrolighed kan kun finde anvendelse, når det ville have negative virkninger, hvis oplysningerne blev videregivet. Fortrolighed kunne f.eks. gælde for finansielle oplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller personlige oplysninger om en privatperson. Fortrolighed kan ikke altid garanteres. Navnlig hvis du til Ombudsmanden fremsender dokumenter, der indeholder personoplysninger om andre end dig selv, vil den pågældende person med stor sandsynlighed kunne få dem fra Ombudsmanden ved at udøve sine databeskyttelsesrettigheder. Under alle omstændigheder bør du forvente, at din klage og eventuelle bilag vil blive delt fuldt ud med den institution eller det organ, du klager over, således at de bedre kan forstå den og svare Ombudsmanden.

Anmodning om fornyet sagsbehandling

En klager kan anmode om revurdering af en afgørelse om, at en klage ligger uden for Ombudsmandens mandat eller ikke opfylder betingelserne for behandling, en afgørelse om, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at indlede en undersøgelse, eller en afgørelse om at afslutte en undersøgelse.

En klager kan ikke anmode om fornyet sagsbehandling af en konstatering af fejl eller forsømmelser eller af en henstilling fremsat på grundlag af en sådan konstatering.

En anmodning om fornyet sagsbehandling skal indeholde detaljerede argumenter for, hvorfor afgørelsen ikke er korrekt.

I tilfælde af, at en klager ønsker at fremlægge nye oplysninger vedrørende de påståede fejl eller forsømmelser, skal klageren godtgøre over for Ombudsmanden, at vedkommende ikke var i stand til at fremlægge disse i klagen eller i forbindelse med undersøgelsen.

En anmodning om fornyet sagsbehandling skal fremsættes inden to måneder fra datoen for den afgørelse fra Ombudsmanden, som anmodningen vedrører.

En afgørelse om en anmodning om fornyet sagsbehandling træffes inden fire måneder fra tidspunktet for dens registrering. Denne frist kan forlænges, hvis det er berettiget.

Serviceklage

Hvis du er utilfreds med den måde, du eller din klage er blevet behandlet på af Ombudsmandens medarbejdere, og ikke resultatet af din klage, kan du indgive en serviceklage.

Hvem fører tilsyn med Ombudsmanden?

Du kan ikke anke en afgørelse fra Ombudsmanden til et eksternt organ. Afhængig af hvad du mener, vi har gjort forkert, kan du dog overveje følgende muligheder.

Europa-Parlamentet. Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat er berettiget til at indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte. Klik her for at få yderligere oplysninger om retten til at indgive andragender.

Den Europæiske Unions Domstol. Hvis du mener, at Ombudsmanden har handlet retsstridigt, kan du overveje at indbringe en sag for Retten. I den forbindelse skal du lade dig repræsentere af en advokat, som også kan rådgive dig om de forventede sagsomkostninger og udsigten til at vinde sagen. Hav venligst forståelse for, at Ombudsmanden og dennes tjenestegrene ikke kan tilbyde en sådan rådgivning. Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for Den Europæiske Unions Domstol.

Ombudsmandens generelle kontaktoplysninger

Ombudsmandens generelle kontaktoplysninger

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger