Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης που αφορά ζευγάρια του ιδίου φύλου σε κτίριο της Επιτροπής από την ILGA Europe

Περίληψη της απόφασης σχετικά με την αναφορά 1640/2011/MMN κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η υπόθεση αφορά την εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς και Διαφυλικών ατόμων (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - ILGA Europe) διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης σχετικά με ζευγάρια του ιδίου φύλου, η οποία φιλοξενήθηκε σε κτίριο της Επιτροπής υπό την αιγίδα της Αντιπροέδρου Reding.

Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Διαμεσολαβητής έλαβε υπόψη δύο ισχυρισμούς: (i) η Επιτροπή υπερέβη τις αρμοδιότητές της και καταχράστηκε κονδύλια της ΕΕ θέτοντας υπό την αιγίδα της, φιλοξενώντας και χρηματοδοτώντας την έκθεση, και (ii) η Επιτροπή προσέβαλε και εισήγαγε διακρίσεις εις βάρος των πολιτών της ΕΕ που δεν συμμερίζονται τις απόψεις που προωθούνται από την εν λόγω έκθεση, δεδομένου ότι οι φωτογραφίες περιλάμβαναν προσβλητικό περιεχόμενο και σημαντική μερίδα των πολιτών της ΕΕ δεν συμμερίζεται τις απόψεις που η έκθεση εκφράζει.

Σε σχέση με τον πρώτο ισχυρισμό, ο Διαμεσολαβητής επισήμανε ότι η ΕΕ δεν έχει γενική αρμοδιότητα στον οικείο τομέα. Εντούτοις, οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού απαγορεύονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, οι απόψεις του Διαμεσολαβητή συνοψίζονται ως εξής. Πρώτον, όσον αφορά τη φιλοξενία της έκθεσης, το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, μολονότι ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπήρξαν εύλογες αμφιβολίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα μπορούσε, για τον σκοπό αυτό, να έχει προβεί σε δήλωση παραίτησης από κάθε ευθύνη. Ο Διαμεσολαβητής προέβη επομένως σε πρόσθετη παρατήρηση.

Δεύτερον, μολονότι η Επιτροπή δεν διέπραξε κακοδιοίκηση με τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ILGA Europe, συμπεριλαμβανομένης της προκείμενης έκθεσης, θα μπορούσε να έχει παράσχει στον ενδιαφερόμενο πληρέστερες πληροφορίες επί του θέματος αυτού. Ο Διαμεσολαβητής προέβη επομένως σε μια δεύτερη πρόσθετη παρατήρηση.

Τρίτον, η Αντιπρόεδρος Reding είχε το δικαίωμα να θέσει υπό την αιγίδα της έκθεση με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ήτοι ενός θεμελιώδους δικαιώματος αναγνωρισμένου από τον Χάρτη. Ωστόσο, οι επισκέπτες ενδέχεται να σχημάτισαν την εντύπωση ότι η χορήγηση της αιγίδας συνεπάγεται τον ενστερνισμό των προβαλλόμενων δηλώσεων. Η Επιτροπή εξήγησε, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της έρευνας του Διαμεσολαβητή, ότι η χορήγηση αιγίδας ήταν μια «πολιτική κίνηση» με σκοπό την ευαισθητοποίηση επί του θέματος και δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση συγκεκριμένων μηνυμάτων. Επομένως, προς αποφυγή της άσκοπης σύγχυσης του κοινού, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να είχε εκδώσει μια δήλωση περί αποποίησης κάθε ευθύνης επί του θέματος. Ο Διαμεσολαβητής επιλήφθηκε της συγκεκριμένης πτυχής στην πρώτη πρόσθετη παρατήρηση του.

Ο δεύτερος ισχυρισμός περιείχε δύο σκέλη. Πρώτον, όσον αφορά το φερόμενο προσβλητικό περιεχόμενο, ήταν δικαιολογημένη η άποψη του ενδιαφερομένου, ότι δηλαδή τουλάχιστον μία δήλωση που συνόδευε μία από τις εκτιθέμενες φωτογραφίες ήταν πιθανό να προσβάλει κάποιους πολίτες της ΕΕ. Ενόψει του γεγονότος ότι η Επιτροπή είχε διευκρινίσει ότι η χορήγηση της αιγίδας δεν συνεπαγόταν την υποστήριξή της, ο Διαμεσολαβητής εξέτασε επίσης το επιχείρημα αυτό στην πρώτη πρόσθετη παρατήρησή του.

Δεύτερον, όσον αφορά την εικαζόμενη διάκριση, ο Διαμεσολαβητής έκρινε ότι η παρούσα κατάσταση δεν δύναται να συγκριθεί με την άλλη υπόθεση που είχε αναφέρει ο ενδιαφερόμενος.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω έρευνα, αλλά διατύπωσε τις προαναφερθείσες δύο πρόσθετες παρατηρήσεις.