Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 86 αποτελέσματα

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus (OI/3/2021/KR)

Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου 2021

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε έρευνα, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να επιτρέψει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει δύο υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ χειρίστηκε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός διευθυντής ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα πριν λάβει σχετική έγκριση από τον EΟΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΟΑ.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην γενικό διευθυντή από τον ΕΟΑ κατά την απόφαση έγκρισής του, ήταν ανεπαρκείς σε σύγκριση με τους κινδύνους, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Υπήρξαν επίσης αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ αξιολόγησε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΕΟΑ θα έπρεπε αντίθετα να είχε εφαρμόσει πιο αυστηρούς όρους και να είχε απαγορεύσει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει τη θέση που προκάλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύγκρουσης με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ. Αυτή η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα κακοδιαχείριση από την πλευρά του ΕΟΑ.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε δύο συστάσεις:

(i) Στο μέλλον, ο ΕΟΑ θα πρέπει να απαγορεύει στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ·

(ii) Ο ΕΟΑ θα πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση σχετικών κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.

 

Απόφαση στην υπόθεση 2168/2019/KR σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να εγκρίνει την αίτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της να αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου σε ομάδα χρηματοοικονομικών συμφερόντων

Τετάρτη | 18 Νοεμβρίου 2020

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) να επιτρέψει στον Εκτελεστικό Διευθυντή της να αναλάβει τη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου σε ομάδα συμφερόντων.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διατύπωσε τρεις συστάσεις για να αποφευχθούν παρεμφερή ζητήματα στο μέλλον.

Πρώτον, η ΕΑΤ πρέπει, όταν το κρίνει αναγκαίο, να επικαλείται την δυνατότητα απαγόρευσης στα ανώτερα στελέχη της να τοποθετούνται σε ορισμένες θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους. Κάθε τέτοια απαγόρευση θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, για παράδειγμα, για δύο χρόνια.

Δεύτερον, η ΕΑΤ πρέπει να καθορίσει κριτήρια για τις περιπτώσεις στις οποίες θα απαγορεύει τέτοιες μετακινήσεις στο μέλλον, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στο ανώτερο προσωπικό. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στην ΕΑΤ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.

Τρίτον, η ΕΑΤ πρέπει να εφαρμόσει εσωτερικές διαδικασίες, ώστε μόλις γίνεται γνωστό ότι ένα μέλος του προσωπικού της μεταπηδά σε άλλη θέση εργασίας, η πρόσβασή του σε εμπιστευτικές πληροφορίες να διακόπτεται άμεσα.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα αφού η ΕΑΤ αποδέχτηκε τις συστάσεις της και ενέκρινε μέτρα για την εφαρμογή τους.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια είναι πεπεισμένη ότι οι πολιτικές που εισήγαγε η ΕΑΤ θα τη βοηθήσουν να αποφύγει επιζήμιες μετατοπίσεις στον ιδιωτικό τομέα στο μέλλον. Τα άλλα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εν λόγω νέες εγγυήσεις της ΕΑΤ κατά την αναθεώρηση των δικών τους κανόνων.