Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 132 αποτελέσματα

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας χειρίστηκε τις αιτήσεις του πρώην γενικoύ διευθυντή του για την ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στην Airbus (OI/3/2021/KR)

Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου 2021

Η Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε έρευνα, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) να επιτρέψει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει δύο υψηλόβαθμες θέσεις στην εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ χειρίστηκε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός διευθυντής ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα πριν λάβει σχετική έγκριση από τον EΟΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΟΑ.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πρώην γενικό διευθυντή από τον ΕΟΑ κατά την απόφαση έγκρισής του, ήταν ανεπαρκείς σε σύγκριση με τους κινδύνους, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή τους. Υπήρξαν επίσης αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΑ αξιολόγησε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΕΟΑ θα έπρεπε αντίθετα να είχε εφαρμόσει πιο αυστηρούς όρους και να είχε απαγορεύσει στον πρώην γενικό διευθυντή του να αναλάβει τη θέση που προκάλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο σύγκρουσης με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ. Αυτή η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα κακοδιαχείριση από την πλευρά του ΕΟΑ.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε δύο συστάσεις:

(i) Στο μέλλον, ο ΕΟΑ θα πρέπει να απαγορεύει στα ανώτερα στελέχη του να αναλαμβάνουν θέσεις μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον προκύπτει σαφής σύγκρουση συμφερόντων με τα έννομα συμφέροντα του ΕΟΑ·

(ii) Ο ΕΟΑ θα πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για την απαγόρευση σχετικών κινήσεων, προκειμένου να διασαφηνίσει την κατάσταση στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι υποψήφιοι για ανώτερες θέσεις στον ΕΟΑ πρέπει να ενημερώνονται για τα κριτήρια αυτά όταν υποβάλουν αίτηση πρόσληψης.

 

Απόφαση στην υπόθεση 1416/2019/VB σχετικά με τη συμπερίληψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου για την κατασκευή τερματικού σταθμού φυσικού αερίου στην Κροατία στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) - διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών - και την επακόλουθη απόφασή της για τη χορήγηση χρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ

Τετάρτη | 16 Δεκεμβρίου 2020

Η υπόθεση αφορούσε έργο κατασκευής πλωτού τερματικού σταθμού φυσικού αερίου σε νησί της Κροατίας. Οι καταγγέλλοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συμπεριλάβει το έργο στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) - διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών - και χορήγησε χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Οι καταγγέλλοντες θεώρησαν ότι το έργο δεν πληρούσε τα σχετικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο PCI και να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέτασε το ζήτημα και δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης κατά τη συμπερίληψη του έργου στον κατάλογο PCI και τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ. Δεδομένου ότι η Επιτροπή παρέσχε πλέον σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι καταγγέλλοντες, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπιστώνει ότι δεν δικαιολογούνται περαιτέρω έρευνες σχετικά με την εν λόγω καταγγελία.