Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 440 αποτελέσματα

The European Commission's failure to reply to a letter about thalidomide

Παρασκευή | 27 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με πρόταση περιορισμού της χρήσης μολύβδου σε πυρομαχικά (υπόθεση 2124/2021/MIG)

Δευτέρα | 14 Νοεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και αφορούν τη χρήση μόλυβδου σε πυρομαχικά. Η EFSA χρειάστηκε περισσότερους από επτά μήνες για να εξετάσει το αίτημα, παρατείνοντας την προθεσμία σε διάφορες περιπτώσεις και παρεμποδίζοντας τον ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα κατά την προετοιμασία της συμβολής του σε δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε από άλλον οργανισμό της ΕΕ.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα και διαπίστωσε κακοδιοίκηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η EFSA χειρίστηκε το αίτημα πρόσβασης του ενδιαφερομένου και, ειδικότερα, τη μη συμμόρφωσή της με τις προθεσμίες που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Πρότεινε ότι η EFSA θα πρέπει να παύσει να εφαρμόζει την πρακτική της παράτασης των καθορισμένων προθεσμιών πέραν των 30 ημερών οσάκις προτείνει «δίκαιη λύση». Πρότεινε επίσης ότι η EFSA θα πρέπει να παρέχει έγκαιρα στους αιτούντες κατάλογο των εγγράφων που εντοπίζει οσάκις το αίτημα πρόσβασης διατυπώνεται με γενικό τρόπο.

Η EFSA έκανε δεκτές τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και δεσμεύθηκε ότι θα τροποποιήσει τους κανόνες και τις πρακτικές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα θα υποβάλλονται σε ταχεία επεξεργασία. Η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση της EFSA και για τα μέτρα που αυτή ήδη έλαβε ή προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε αίτημα για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (υπόθεση 2206/2021/MIG)

Δευτέρα | 18 Ιουλίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με την προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Κατόπιν προηγούμενης έρευνας της Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει περισσότερα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο του αιτήματος και επέτρεψε στον ενδιαφερόμενο την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των εγγράφων που είχε εξετάσει. Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την εξέταση του αιτήματος σε εύθετο χρόνο.

Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι η Επιτροπή δεν είχε τηρήσει την υπόσχεσή της. Η Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα και ζήτησε από την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το αίτημα του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη έρευνά της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με τα υπόλοιπα έγγραφα στα οποία ο ενδιαφερόμενος ζητούσε πρόσβαση. Επίσης, επανεξέτασε έγγραφα (συμφωνίες προαγοράς) που είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει εν μέρει και παραχώρησε ευρύτερη πρόσβαση σε αυτά, μεταξύ άλλων και στον ιστότοπό της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι δεν δικαιολογούνταν περαιτέρω έρευνες σε αυτό το στάδιο και περάτωσε την υπόθεση, καλώντας την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μεγαλύτερη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για τα εμβόλια.