Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Kείμενο αναζήτησης

Είδος εγγράφου

Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο

Είδος επίλυσης

Aριθμός υπόθεσης

Γλώσσα

Xρονικό διάστημα

Λέξεις.κλειδιά

Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 171 αποτελέσματα

Απόφαση για την υπόθεση 1564/2020/TE σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση στις ψηφοφορίες και τις συζητήσεις του Συμβουλίου Εποπτών της σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Τρίτη | 18 Μαΐου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) να παράσχει στο κοινό πρόσβαση στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και στη σχετική συλλογιστική σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών της για ένα σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για συσκευασμένα προϊόντα λιανικής και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε το ζήτημα και κατέληξε στην προκαταρκτική αξιολόγηση ότι τα σχέδια των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΑΕΣ, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με την έγκρισή τους, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας για την έγκριση της επακόλουθης κατ' εξουσιοδότηση πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Διαμεσολαβήτρια  δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα που προέβαλε η ΕΑΑΕΣ για να αρνηθεί τη δημόσια πρόσβαση και διατύπωσε την προκαταρκτική άποψη ότι η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες.

Η ΕΑΑΕΣ απάντησε θετικά στην προκαταρκτική αξιολόγηση της Διαμεσολαβήτριας. Η ΕΑΑΕΣ δεσμεύτηκε να δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες και να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά πρακτικά του Συμβουλίου Εποπτών της θα περιέχουν κατάλληλες πληροφορίες για τις ψήφους των μελών του Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις επί νομοθετικών εγγράφων. Η Διαμεσολαβήτρια χαιρέτισε την απάντηση της ΕΑΑΕΣ και τα μέτρα που ελήφθησαν και περάτωσε την έρευνα.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Τρίτη | 04 Μαΐου 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Απόφαση στην υπόθεση 1871/2020/OAM σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέτασε αίτημα το οποίο αφορούσε τη χορήγηση πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που σχετίζονταν με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα της ΕΚΤ

Δευτέρα | 22 Μαρτίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της ΕΚΤ να αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP). Τα έγγραφα είχαν κοινοποιηθεί στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει την αναλογικότητα του PSPP μετά από απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου.

Κατά την άρνηση πρόσβασης, η ΕΚΤ επικαλέστηκε κανόνα της Συνθήκης σύμφωνα με τον οποίο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεν δημοσιοποιούνται. Επικαλέστηκε επίσης την ανάγκη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών των οργάνων λήψης αποφάσεων, την ανάγκη προστασίας της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων που προορίζονται για εσωτερική χρήση.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει πρόσβαση στο κοινό ήταν δικαιολογημένη. Κατά την εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σημείωσε ότι ένα έγγραφο καλυπτόταν από τους κανόνες της Συνθήκης σύμφωνα με τους οποίους οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεν δημοσιοποιούνται. Η ΕΚΤ είχε παράσχει επαρκείς εξηγήσεις όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η δημοσιοποίηση των άλλων εγγράφων θα υπονόμευε το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Παρόλη τη διαπίστωση του σημαντικού δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά αυτό το ζήτημα, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έλαβε υπόψη τις προσπάθειες της ΕΚΤ να παράσχει στον ενδιαφερόμενο, και στο κοινό, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και περάτωσε την υπόθεση.

Απόφαση στην υπόθεση 1990/2020/MIG σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να χορηγήσει στο κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν εικαζόμενη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από τράπεζα

Παρασκευή | 19 Φεβρουαρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την πρόσβαση του κοινού σε αρχεία που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με μία από τις τράπεζες που εμπίπτουν στον εποπτικό της ρόλο. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση βάσει του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επίμαχων εγγράφων. Ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλει έκθεση στην ΕΚΤ στην οποία ισχυρίστηκε ότι η τράπεζα είχε παραβιάσει το ενωσιακό δίκαιο. Βάσει του ρόλου του στην αναφορά της παραβίασης και της αξίωσής του ότι επηρεάστηκε δυσμενώς από τις ενέργειες της τράπεζας, ο ενδιαφερόμενος έκρινε ότι θα έπρεπε να του δοθεί πρόσβαση στα έγγραφα.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η ΕΚΤ ευλόγως θεώρησε ότι τα επίμαχα έγγραφα είναι εμπιστευτικά και προστατεύονται από τον νόμο. Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανέφερε την εικαζόμενη παραβίαση και να είχε επηρεαστεί από αυτήν δεν σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένο δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω έγγραφα.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΕΚΤ δικαιολογημένα αρνήθηκε να παράσχει στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα επίμαχα έγγραφα, και περάτωσε την έρευνα χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.