Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 190 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να χορηγήσει πρόσβαση του κοινού στις ψηφοφορίες και τις συζητήσεις του συμβουλίου εποπτών της αναφορικά με εικαζόμενη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από εθνικές εποπτικές αρχές (υπόθεση 615/2021/TE)

Δευτέρα | 07 Φεβρουαρίου 2022

Η αναφορά αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) να χορηγήσει πρόσβαση του κοινού στα πρακτικά ψηφοφορίας του συμβουλίου εποπτών της σχετικά με δύο σχέδια συστάσεων για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Έπειτα από έρευνες της ΕΑΤ σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από τις εθνικές εποπτικές αρχές, μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Τα εν λόγω σχέδια συστάσεων για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, που απευθύνονται στις εποπτικές αρχές της Μάλτας, της Δανίας και της Εσθονίας, αφορούσαν εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την τράπεζα Pilatus Bank της Μάλτας και το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank της Δανίας.

Ο ενδιαφερόμενος ισχυρίστηκε επίσης ότι υπήρχαν συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς υποψιαζόταν ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τις εθνικές εποπτικές αρχές της Μάλτας, της Δανίας και της Εσθονίας είχαν συμμετάσχει στις σχετικές ψηφοφορίες.

Σε απάντηση στην προκαταρκτική αξιολόγηση της υπόθεσης από τον Διαμεσολαβητή, η ΕΑΤ δημοσίευσε τα εν λόγω δύο πρακτικά ψηφοφορίας. Η Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το βήμα αυτό και έκρινε ότι με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων η ΕΑΤ επέλυσε αυτή την πτυχή της αναφοράς. Η Διαμεσολαβήτρια κρίνει ότι η δημοσιοποίηση των εν λόγω αρχείων ψηφοφορίας συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΤ ενεργούν ανεξάρτητα και προς το συμφέρον της ΕΕ. Ενθαρρύνει την ΕΑΤ να το πράξει στο μέλλον.

Όσον αφορά το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, η επιθεώρηση εγγράφων από την ομάδα έρευνας του Διαμεσολαβητή αποκάλυψε ότι τα εν λόγω μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν πράγματι ψηφίσει σχετικά με το κατά πόσον η ΕΑΤ θα πρέπει να εκδώσει σύσταση για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές τους. Ενώ η ΕΑΤ δήλωσε ότι οι κανόνες που ίσχυαν τότε δεν προέβλεπαν τον αποκλεισμό οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου από την ψηφοφορία, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι, δεδομένης της απαίτησης να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το συμφέρον της ΕΕ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα έπρεπε να έχουν ψηφίσει.

Δεδομένου ότι η ΕΑΤ ενέκρινε, τον Ιανουάριο του 2020, νέο εσωτερικό κανονισμό για το διοικητικό της συμβούλιο και νέα πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για μη μέλη του προσωπικού, που φαίνεται να αποτρέπουν την πρόκληση παρόμοιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η Διαμεσολαβήτρια θεωρεί ότι δεν δικαιολογούνται περαιτέρω έρευνες σε αυτό το στάδιο. Επομένως, περάτωσε την έρευνα, εκφράζοντας και πάλι την ικανοποίησή της για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα της προθυμίας των διοικητικών οργάνων της ΕΑΤ να υιοθετήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια.

 

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με τη σύνθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τις εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ορισμένων εκ των μελών του (υπόθεση 1777/2020/KR)

Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου 2021

Η εν λόγω έρευνα βάσει αναφοράς αφορούσε το φόρουμ υψηλού επιπέδου, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, για την προτεινόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Το φόρουμ συγκέντρωσε υψηλόβαθμα εκτελεστικά στελέχη του κλάδου και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές προκειμένου να αναπτύξει νέες ιδέες επί σχετικών πολιτικών για την Επιτροπή και, το 2020, εκπόνησε έκθεση με συστάσεις.

Μετά από εκτενή επιθεώρηση εγγράφων της Επιτροπής και μια συνάντηση με την Επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης:

1. Ορισμένα μέλη του φόρουμ που διατηρούσαν σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούνταν από την Επιτροπή ότι ήταν ανεξάρτητα και ότι εκπροσωπούσαν το δημόσιο συμφέρον. Για να μετριάσει τους κινδύνους τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που είχε εντοπίσει, η Επιτροπή εφάρμοσε γενικά μέτρα. Η Διαμεσολαβήτρια αξιολόγησε προσεκτικά αυτά τα μέτρα και τα έκρινε ανεπαρκή.

2. Βάσει της προβληματικής κατηγοριοποίησης των μελών του φόρουμ, η Επιτροπή γνωστοποίησε έναν διαχωρισμό μεταξύ μελών του φόρουμ που υποτίθεται ότι ήταν ανεξάρτητα και μελών του φόρουμ που αντιπροσώπευαν ένα κοινό συμφέρον διάφορων οργανώσεων ενδιαφερομένων, το οποίο απέκλινε σημαντικά από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε σύσταση.

Η απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας δεν περιείχε καμία νέα πληροφορία και δεν μεταβάλλει τα πορίσματα της έρευνας.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνά της επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα και τη σύστασή της