Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 180 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με τη σύνθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τις εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ορισμένων εκ των μελών του (υπόθεση 1777/2020/KR)

Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου 2021

Η εν λόγω έρευνα βάσει αναφοράς αφορούσε το φόρουμ υψηλού επιπέδου, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, για την προτεινόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Το φόρουμ συγκέντρωσε υψηλόβαθμα εκτελεστικά στελέχη του κλάδου και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές προκειμένου να αναπτύξει νέες ιδέες επί σχετικών πολιτικών για την Επιτροπή και, το 2020, εκπόνησε έκθεση με συστάσεις.

Μετά από εκτενή επιθεώρηση εγγράφων της Επιτροπής και μια συνάντηση με την Επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης:

1. Ορισμένα μέλη του φόρουμ που διατηρούσαν σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούνταν από την Επιτροπή ότι ήταν ανεξάρτητα και ότι εκπροσωπούσαν το δημόσιο συμφέρον. Για να μετριάσει τους κινδύνους τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που είχε εντοπίσει, η Επιτροπή εφάρμοσε γενικά μέτρα. Η Διαμεσολαβήτρια αξιολόγησε προσεκτικά αυτά τα μέτρα και τα έκρινε ανεπαρκή.

2. Βάσει της προβληματικής κατηγοριοποίησης των μελών του φόρουμ, η Επιτροπή γνωστοποίησε έναν διαχωρισμό μεταξύ μελών του φόρουμ που υποτίθεται ότι ήταν ανεξάρτητα και μελών του φόρουμ που αντιπροσώπευαν ένα κοινό συμφέρον διάφορων οργανώσεων ενδιαφερομένων, το οποίο απέκλινε σημαντικά από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε σύσταση.

Η απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας δεν περιείχε καμία νέα πληροφορία και δεν μεταβάλλει τα πορίσματα της έρευνας.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνά της επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα και τη σύστασή της

 

Απόφαση για την υπόθεση 1564/2020/TE σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση στις ψηφοφορίες και τις συζητήσεις του Συμβουλίου Εποπτών της σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Τρίτη | 18 Μαΐου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) να παράσχει στο κοινό πρόσβαση στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και στη σχετική συλλογιστική σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών της για ένα σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για συσκευασμένα προϊόντα λιανικής και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε το ζήτημα και κατέληξε στην προκαταρκτική αξιολόγηση ότι τα σχέδια των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΑΕΣ, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με την έγκρισή τους, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας για την έγκριση της επακόλουθης κατ' εξουσιοδότηση πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Διαμεσολαβήτρια  δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα που προέβαλε η ΕΑΑΕΣ για να αρνηθεί τη δημόσια πρόσβαση και διατύπωσε την προκαταρκτική άποψη ότι η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες.

Η ΕΑΑΕΣ απάντησε θετικά στην προκαταρκτική αξιολόγηση της Διαμεσολαβήτριας. Η ΕΑΑΕΣ δεσμεύτηκε να δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες και να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά πρακτικά του Συμβουλίου Εποπτών της θα περιέχουν κατάλληλες πληροφορίες για τις ψήφους των μελών του Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις επί νομοθετικών εγγράφων. Η Διαμεσολαβήτρια χαιρέτισε την απάντηση της ΕΑΑΕΣ και τα μέτρα που ελήφθησαν και περάτωσε την έρευνα.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Τρίτη | 04 Μαΐου 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.