Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 324 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε τα ενδιαφερόμενα μέρη και διαχειρίστηκε τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την επανεξέταση των ειδικών στόχων προστασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τα φυτοφάρμακα (υπόθεση 1402/2020/TE)

Δευτέρα | 08 Νοεμβρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε μια εν εξελίξει αξιολόγηση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κριτηρίων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τα φυτοφάρμακα, των αποκαλούμενων «ειδικών στόχων προστασίας». Ο ενδιαφερόμενος, μια περιβαλλοντική οργάνωση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο και ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων με εμπειρογνώμονες που έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό της.

Η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με μία πτυχή της αναφοράς, η οποία αφορούσε την επιλογή ενός εμπειρογνώμονα εκ μέρους της Επιτροπής σε μια συνάντηση εργασίας ενδιαφερομένων, η οποία έλαβε χώρα κατά την έναρξη της αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η Επιτροπή δεν είχε ζητήσει από τον εν λόγω εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων πριν από τη συνάντηση εργασίας.

Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει ζητήσει από τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τούτο δε λόγω της φύσης της συνάντησης εργασίας, η οποία αφορούσε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε έναν αμφιλεγόμενο τομέα, λόγω του ρόλου του εμπειρογνώμονα σε αυτήν, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι ο εμπειρογνώμονας παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος. Η γνωστοποίηση τυχόν συμφερόντων, τα οποία θα μπορούσαν να συνεπάγονται σύγκρουση, είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές που απορρέουν από τέτοιες διαδικασίες, καθώς και η νομιμότητα των εν λόγω πολιτικών στα μάτια του κοινού.

Καθώς η Επιτροπή ζήτησε στο μεταξύ από τον εμπειρογνώμονα να υποβάλει δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, η Διαμεσολαβήτρια δεν βλέπει λόγο να συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση του θέματος. Παρά ταύτα, η Διαμεσολαβήτρια αναμένει εκ  μέρους της Επιτροπής να ζητά, να αξιολογεί και να δημοσιεύει τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται με την προσωπική τους ιδιότητα σε παρόμοιες μελλοντικές εκδηλώσεις, και υποβάλλει σχετική προς τούτο πρόταση.

Η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε επίσης τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου σχετικά με την ουσία της δήλωσης περί σύγκρουσης συμφερόντων, και συγκεκριμένα ότι αυτή ήταν ελλιπής και ότι η Επιτροπή δεν την αξιολόγησε ώστε να εντοπίσει τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. Η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε την εκτίμηση της Επιτροπής εύλογη. Ως εκ τούτου, περάτωσε την έρευνα.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της ΕΕ να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων (υπόθεση 360/2021/TE)

Δευτέρα | 11 Οκτωβρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση του Συμβουλίου της ΕΕ να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με νομοθετική πρόταση για τις εκπομπές οχημάτων. Το Συμβούλιο παρείχε πρόσβαση μόνο σε μέρη εγγράφων που αναγνώριζε ως εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του αιτήματος, ισχυριζόμενο ότι η γνωστοποίηση των υπόλοιπων μερών θα μπορούσε να υπονομεύσει την υπό εξέλιξη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η επιθεώρηση των εγγράφων από την ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας έδειξε ότι τα απαλειφθέντα μέρη περιέχουν τη στρατηγική του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω απαλειφθέντα μέρη δεν είχαν κοινοποιηθεί στο Κοινοβούλιο κατά τη χρονική στιγμή όπου το Συμβούλιο αρνούνταν την πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο.

Η Διαμεσολαβήτρια αναγνώρισε ότι η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενόσω οι διαδικασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, υπ’ αυτό το πρίσμα οι απαλείψεις ήταν δικαιολογημένες. Έκρινε ωστόσο ότι, μετά την επίτευξη συμβιβασμών επί των εν λόγω θεμάτων στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων, τα σχετικά μέρη των εγγράφων θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Συμβούλιο προσδιόρισε τρία ακόμη έγγραφα, τα οποία είχε κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο ενόψει των τριμερών διαπραγματεύσεων. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι αυτά συνιστούν σημαντικά νομοθετικά έγγραφα και ότι η γνωστοποίησή τους θα έδινε στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σωστά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις και να προσπαθήσει να επηρεάσει τη νομοθετική διαδικασία στο κρίσιμο αυτό στάδιο. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στο Συμβούλιο να κοινοποιήσει τα τρία αυτά έγγραφα. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση.

Ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με την εν λόγω έκβαση, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της Διαμεσολαβήτριας υπέρ της απόφασης του Συμβουλίου να μην κοινοποιήσει ορισμένα μέρη των εγγράφων ενόσω οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή της και περιγράφοντας διεξοδικότερα τα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει.