Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 213 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της «πράξης για τις ψηφιακές αγορές» (υπόθεση 1499/2021/SF)

Δευτέρα | 27 Ιουνίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, ένα δίκτυο δημοσιογράφων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησε την πρόσβαση του κοινού στις αρχικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την πλήρη πρόσβαση του κοινού στα προσδιορισθέντα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο μια εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο των νομοθετικών διαδικασιών είναι νομική απαίτηση. Η έγκαιρη πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το Συμβούλιο δεν απέδειξε επαρκώς ότι η δημοσιοποίηση των αιτηθέντων εγγράφων θα επηρέαζε, θα παρέτεινε ή θα περιέπλεκε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι η άρνηση του Συμβουλίου να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση συνιστά κακοδιοίκηση και συνέστησε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα αιτηθέντα νομοθετικά έγγραφα.

Ανταποκρινόμενο στην εν λόγω σύσταση, το Συμβούλιο χορήγησε πλήρη πρόσβαση του κοινού στα αιτηθέντα νομοθετικά έγγραφα. Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση του Συμβουλίου στη σύστασή της. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της σχετικά με τη χρονική στιγμή κατά την οποία το Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει πρόσβαση στο κοινό. Επισημαίνει ότι, λόγω της παρέλευσης ενός και πλέον έτους από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό τον οποίο επεδίωκε ο ενδιαφερόμενος, ήτοι για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια επιβεβαίωσε την εκ μέρους της διαπίστωση κακοδιοίκησης.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί το Συμβούλιο να θέτει τα νομοθετικά έγγραφα στη διάθεση του κοινού σε χρονική στιγμή που θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη συζήτηση.

Σύσταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με πρόταση περιορισμού της χρήσης μολύβδου σε πυρομαχικά (υπόθεση 2124/2021/MIG)

Δευτέρα | 02 Μαΐου 2022

Η υπόθεση αφορά αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και αφορούν τη χρήση μόλυβδου σε πυρομαχικά. Η EFSA χρειάστηκε περισσότερους από επτά μήνες για να εξετάσει το αίτημα, παρατείνοντας την προθεσμία σε διάφορες περιπτώσεις. Ο ενδιαφερόμενος δυσαρεστήθηκε από το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε η EFSA για να εξετάσει το αίτημα, ισχυριζόμενος ότι η EFSA δεν παρείχε επαρκείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση και ότι η καθυστέρηση αυτή σήμανε την αδυναμία ουσιαστικής συμμετοχής του σε σχετική δημόσια διαβούλευση.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κακοδιοίκηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η EFSA χειρίστηκε το αίτημα πρόσβασης του καταγγέλλοντος και, ειδικότερα, τη μη συμμόρφωσή της με τις προθεσμίες που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Ο Διαμεσολαβητής διατυπώνει δύο συστάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η EFSA χειρίζεται τα αιτήματα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα.

Σύσταση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της «πράξης για τις ψηφιακές αγορές» (υπόθεση 1499/2021/SF)

Δευτέρα | 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, ένα δίκτυο δημοσιογράφων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησε την πρόσβαση του κοινού στις αρχικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την πλήρη πρόσβαση στα προσδιορισθέντα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο μια εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο της νομοθεσίας είναι νομική απαίτηση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, το οποίο απορρέει από τις Συνθήκες. Παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να είναι απρόθυμα να γνωστοποιήσουν ότι η θέση τους εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας νομοθετικής διαδικασίας, το γεγονός ότι είναι πρόθυμα να αλλάξουν θέση και να επιτύχουν συμβιβασμό αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, από την επιθεώρηση που διενήργησε η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας προέκυψε ότι το Συμβούλιο δεν είχε αποκαλύψει τη θέση κανενός κράτους μέλους επί της νομοθετικής πρότασης σε απάντηση στο αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το Συμβούλιο δεν απέδειξε ότι η δημοσιοποίηση των εν λόγω εγγράφων θα υπονόμευε, θα παρέτεινε ή θα περιέπλεκε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια θεωρεί ότι η άρνηση του Συμβουλίου να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού στις θέσεις των κρατών μελών συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης, και συνιστά στο Συμβούλιο να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα επίμαχα έγγραφα.