Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 179 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν έργα ασφάλειας χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο Μάλι (υπόθεση 1366/2021/MIG)

Τετάρτη | 01 Δεκεμβρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα δημόσιας πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση που παρασχέθηκε στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας στο Μάλι στο πλαίσιο αποστολής της ΕΕ. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα με σκοπό να επαληθεύσει ότι καμία από τις δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες έλαβαν στήριξη από την ΕΕ δεν είχε εμπλακεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) προσδιόρισε τρία έγγραφα τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο του αιτήματος του ενδιαφερομένου. Παρείχε πρόσβαση σε μέρη του ενός εγγράφου και αρνήθηκε εξ ολοκλήρου την πρόσβαση στα άλλα δύο έγγραφα. Σχετικά με την πράξη αυτή, επικαλέστηκε εξαιρέσεις οι οποίες ισχύουν βάσει των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δημόσια ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας εξέτασε τα έγγραφα και έλαβε από την ΕΥΕΔ πρόσθετες, εμπιστευτικές εξηγήσεις. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της ΕΥΕΔ να αρνηθεί την πρόσβαση δεν υπήρξε προδήλως εσφαλμένη. Επιπλέον, δεδομένου ότι το διακυβευόμενο δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο δημόσιο συμφέρον που θεωρείται πιο σημαντικό, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι, παρόλο που ο ενδιαφερόμενος έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα, τα επιχειρήματά του δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούν την δημοσιοποίηση. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε κακοδιοίκηση.