Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 95 αποτελέσματα

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Δευτέρα | 30 Ιανουαρίου 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις συνεδριάσεις των επιτροπών για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά (υπόθεση 1264/2021/ABZ)

Τρίτη | 22 Φεβρουαρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούσαν τις συνεδριάσεις των επιτροπών για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά. Οι επιτροπές ΣΟΕΣ συγκεντρώνουν εκπροσώπους της ΕΕ και του Καναδά για να διαπραγματευτούν την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών τους. Για να αρνηθεί την πρόσβαση σε μέρη των ζητηθέντων εγγράφων, η Επιτροπή επικαλέστηκε εξαιρέσεις βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίηση θα έθιγε το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας επιθεώρησε τις μη αναδιατυπωμένες εκδόσεις των ζητηθέντων εγγράφων και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Επιτροπής προκειμένου να λάβει πρόσθετες εξηγήσεις. Λαμβανομένου υπόψη του ευρέος περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όταν εξετάζουν κατά πόσον η γνωστοποίηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διεθνείς σχέσεις, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής να αρνηθεί την πρόσβαση δεν ήταν προδήλως εσφαλμένη. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο δημόσιο συμφέρον να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τη δημοσιοποίηση, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής ήταν δικαιολογημένη. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε κακοδιοίκηση.

Ωστόσο, η Διαμεσολαβήτρια επισημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος εγείρει έγκυρα ζητήματα και πιστεύει ότι ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ισχυρή δέσμευση για διαφάνεια από όλες τις πλευρές.

Απόφαση στην υπόθεση 1107/2020/NH σχετικά με την εικαζόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όσον αφορά μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα

Παρασκευή | 12 Φεβρουαρίου 2021

Η υπόθεση αφορούσε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε σε γαλλική εφημερίδα, στο οποίο ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι είχε πρόσβαση σε εμπιστευτική επιστολή που απέστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στο πλαίσιο διαδικασίας για την ανανέωση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται στα φυτοφάρμακα. Οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχε γίνει διαρροή της εν λόγω επιστολής στον Τύπο από την EFSA και ότι η τελευταία δεν διέθετε τις κατάλληλες εγγυήσεις έναντι της μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από μέλη του προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν επίσης ότι η EFSA δεν υπήρξε αντικειμενική και αμερόληπτη στις δηλώσεις της στον Τύπο.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν αποστείλει την εν λόγω επιστολή όχι μόνο στην EFSA, αλλά και σε άλλους φορείς. Δεδομένου ότι η EFSA δεν ήταν ο μοναδικός φορέας που είχε στη διάθεσή του την επιστολή, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα εάν η EFSA ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή της επιστολής στον Τύπο. Η EFSA διενήργησε δύο εσωτερικές έρευνες για πιθανές διαρροές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι οι διαρροές προήλθαν από μέλος του προσωπικού της. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η EFSA δεν διέθετε τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες έναντι διαρροών. Όσον αφορά τις δηλώσεις της EFSA στον Τύπο, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EFSA δεν παραβίασε τα καθήκοντά της για αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα με το συμπέρασμα ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση κακοδιοίκησης από την EFSA.