• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη θητεία

Στρατηγικός σχεδιασμός της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας - «Με ορίζοντα το 2019»

Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή σε ολόκληρο τον κόσμο συνιστά σύμβολο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της άσκησης της εξουσίας από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα, συνιστά έναν ανεξάρτητο, προσιτό και αμερόληπτο εξωδικαστικό φορέα ελέγχου, στον οποίο οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Η θέσπιση του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σύναψη της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, είχε ως στόχο να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αποτέλεσε επίσης αναγνώριση της αυξανόμενης επιρροής των θεσμικών οργάνων στην καθημερινή ζωή των πολιτών των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι δεν ασκούν την εξουσία τους με άδικο, μεροληπτικό και αυθαίρετο τρόπο.

Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα εισέλθει σύντομα στην τρίτη δεκαετία της ζωής του. Η εκλογή μου πέρυσι ως Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ιδιαίτερη τιμή για εμένα, λαμβάνοντας υπόψη την κληρονομιά που άφησαν ο κ. Jacob Söderman και ο καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος.

Οι προκάτοχοί μου συνέβαλαν στην εμπέδωση της σημασίας και του ρόλου του νέου θεσμού στη νοοτροπία της διοίκησης της ΕΕ. Με τις ικανότητες και την επιρροή τους, καθώς και με την υποστήριξη ενός εξαιρετικά ικανού και αφοσιωμένου προσωπικού, επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, εξασφάλισαν τη λήψη μέτρων επανόρθωσης υπέρ χιλιάδων μεμονωμένων πολιτών, μελών της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων οι οποίες είχαν ζημιωθεί εξαιτίας κρουσμάτων πλημμελούς λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος μου και η φιλοδοξία μου είναι να ενισχύσω την επιρροή, τη σπουδαιότητα του έργου και την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποβλέπει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καλύπτει το διάστημα έως το 2019, και αποτελεί προϊόν πολύμηνου διαλόγου με το προσωπικό του γραφείου του Διαμεσολαβητή, με πλήθος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, με τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη στόχων στρατηγικής σημασίας, προσδιορίζοντας συναφώς τους τομείς της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ στους οποίους η παρέμβαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα έχει δυνητικά την μεγαλύτερη επίδραση.

Emily O'Reilly

Νοέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα...