• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Δημόσιες συμβάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που διέπει τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών όποτε επιθυμεί να προμηθευθεί εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Σε αυτή τη σελίδα, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που εκδίδει o Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τον προγραμματισμό των συμβάσεων χαμηλής αξίας, τους ετήσιους καταλόγους των συμβάσεων, καθώς και τους γενικούς όρους που ισχύουν για όλες τις συμβάσεις χαμηλής αξίας.

Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των 60.000 ευρώ

Οι συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των 60.000 ευρώ, στον δημοσιονομικό κανονισμό θεωρούνται συμβάσεις μικρής αξίας. Για τις συμβάσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών μπορούν να αποστέλλονται, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μετά από επαφή με το γραφείο του Διαμεσολαβητή. Το γραφείο του Διαμεσολαβητή μπορεί επίσης να καλέσει και άλλους προμηθευτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά και που θεωρούνται κατάλληλοι. Για να μπορέσουν οι εν λόγω προμηθευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις χαμηλής αξίας θα δημοσιεύονται συστηματικά, σε εύθετο χρόνο, στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται υπό τον ανωτέρω τίτλο αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 124, παράγραφος 1, εδάφιο (β) των Κανόνων Εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012).

Ετήσιος κατάλογος συμβάσεων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει κατάλογο των εργολάβων, ανά έτος, για τις συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης από 15.000 ευρώ και μικρότερης από 60.000 ευρώ. Ο κατάλογος αυτός καθορίζει το αντικείμενο και την αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης. Η ενότητα αυτή παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικοί όροι που ισχύουν για όλες τις συμβάσεις χαμηλής αξίας

Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μικρής αξίας που προκηρύσσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: