• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με σχετικό ψήφισμα του, ένα Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς τον οποίο τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι υπηρεσίες τους και οι υπάλληλοί τους, οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν στις σχέσεις τους με το κοινό.

Ο Κώδικας αφενός λαμβάνει υπόψη του τις αρχές του Ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου που περιέχονται στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφετέρου εμπνέεται από εθνικά νομοθετικά κείμενα.

Δήλωση

Δήλωση που υιοθετήθηκε στο έκτο σεμινάριο των Εθνικών Διαμεσολαβητών των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών, Στρασβούργο, 14-16 Οκτωβρίου 2007

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών ετοίμασε την παρούσα δήλωση, προκειμένου να καταστήσει καλύτερα γνωστή τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο έργο των διαμεσολαβητών και να αποσαφηνίσει τις υπηρεσίες τις οποίες αυτοί παρέχουν σε πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες για θέματα εντός του πεδίου του κοινοτικού δικαίου.

Οι εθνικοί και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές συμβάλλουν ουσιαστικά στο να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ γνωρίζουν και απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Μαζί με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αποτελούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών συγκεντρώνει, σε εκούσια βάση, τους εθνικούς και τους περιφερειακούς διαμεσολαβητές και παρεμφερή όργανα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εθνικούς διαμεσολαβητές των υποψήφιων χωρών και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη Γερμανία, οι επιτροπές αναφορών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο διαδραματίζουν παρόμοιο ρόλο με τους διαμεσολαβητές. Έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο.